Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2012-12-18
U2012/7211/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Svenska Unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska Unescorådets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Svenska Unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av kommittédirektivet för Kommittén Svenska Unescorådet (dir. 2011:115, U2011/7300/IS).

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Sverige har en sammanhållen strategi för den svenska Unescopolitiken när det gäller perioden 2008–2013 (U2007/973/IS). Kommittén Svenska Unescorådet ska bidra till att målen i strategin uppfylls.

Återrapportering

Kommittén Svenska Unescorådet ska i samverkan med berörda parter senast den 1 april 2014 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under 2013. Redogörelsen ska göras med utgångspunkt i den svenska Unescostrategin 2008–2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:2

Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 886
ap.1Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer (ram)30 886

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer

Medlen under anslagsposten avser Sveriges medlemsavgift i Unesco. Vidare ska medlen finansiera avgifter som följer av Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, Internationella centret för bevarande och restaurering av kulturföremål i Rom (ICCROM) samt avgifter och bidrag till en fond kopplad till Konventionen om det immateriella kulturarvet. Medlen ska även användas för bidrag till den internationella fonden till förmån för kulturell mångfald som är kopplad till konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella yttringar. Bidraget till fonden ska motsvara 1,071 procent av Sveriges medlemsavgift till Unesco.

Medel på anslagsposten får utbetalas efter godkännande av Svenska Unescorådets generalsekreterare.

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet8 959
ap.1Svenska Unescorådet (ram)8 959

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Svenska Unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive expertstöd samt bevakning och genomförande av Unescos verksamhet. Anslagsposten får belastas med utgifter för anställda i kommittén, möten och resor. Från anslagsposten ska även arvoden till kommitténs ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, utbetalas.

Externa medel från Unesco och andra organisationer för ändamål som avser Svenska Unescorådets utrednings- och programverksamhet ska i förekommande fall tillföras denna anslagspost.

Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska Unescorådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
4:2 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 544Inget0
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet
ap.12693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/L6
Utrikesdepartementet/MU, USTYR
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/KA, KV, MFI, ISS
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/FCK och RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet
Svenska Unescodelegationen