Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2012-12-20
M2012/3408/S
(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
63104 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet90 500
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)89 000
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)1 500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet2 500
ap.2del till Regeringskansliet (ram)2 500

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

Myndigheten ska medverka i och ingå avtal om att förvärva utsläppsenheter från projekt som genomförs inom ramen för de projektbaserade mekanismerna under Kyotoprotokollet, JI, CDM samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer, som ett led i utvecklandet av mekanismer för internationell utsläppshandel och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges åtagande inom ramen för klimatkonventionen efter år 2012 samt det nationella målet för år 2020. Avtal om förvärv av utsläppsenheter kan ingås direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter samt genom deltagande i fonder. De internationella insatsernas bidrag till det svenska utsläppsminskningsmålet bör uppgå till 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter för perioden t.o.m. 2020 (inkluderande redan kontrakterade och förvärvade volymer).

Myndigheten ska verka för att befintliga mekanismers funktion förbättras och kan bidra till utvecklingen av nya mekanismer inom ramen för klimatkonventionen samt andra internationella initiativ för att utveckla systemet för handel med utsläppsrätter.

Myndigheten får ingå överenskommelser om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut. Myndigheten ska sträva efter en hög andel bilaterala insatser med beaktande av insatsernas samlade kostnadseffektivitet.

Myndigheten ska ta särskild hänsyn till insatsernas additionalitet, kostnadseffektivitet och bidrag till hållbar utveckling. Fokus för projekten bör fortsatt vara på förnybar energi, energieffektivisering och avfallshantering inklusive projekt som minskar utsläpp av så kallade kortlivade klimatgaser. Utrymme för andra eller nya typer av projekt kan ges om så bedöms lämpligt. Inga industrigasprojekt bör ingå. När det gäller multilaterala insatser ska myndigheten inrikta sig på sådana initiativ i vilka myndigheten ges ett betydande inflytande beträffande deltagande i enskilda projekt. Myndigheten bör eftersträva en god regional spridning av projekten och göra särskilda satsningar på minst utvecklade länder och små önationer under utveckling.

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av CDM och JI programmet som inkluderar en prognos för hur förvärven av utsläppsutrymme kommer att utvecklas fram till målet 2020. Myndigheten ska, efter samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, i denna redovisning även särskilt redogöra för projektens bidrag till hållbar utveckling i värdländerna.

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till insatser för att förvärva utsläppsenheter. Högst 1 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Partnership for Market Readiness vid Världsbanken. Högst 500 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Prototype Carbon Fund vid Världsbanken resp. Multilateral Carbon Credit Fund vid Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). Högst 4 000 000 kronor får användas för kompletterande insatser som syftar till att utveckla marknaden för CDM samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer och för insatser som underlättar för svenska företag som önskar engagera sig i dessa mekanismer. Högst 1 000 000 kronor får användas som stöd till CDM-styrelsen (CDM Executive Board) och Övervakningskommittén för gemensamt genomförande (JI Supervisory Committee) inklusive paneler och kommittéer under dessa.

ap.2 del till Regeringskansliet

Disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för utveckling av mekanismer och utsläppshandel bl.a. genom deltagande i pilotprojekt. Anslaget får även användas för att finansiera den gemensamma övervakningsfunktionen av plattformarna för auktionering av utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslaget får användas för utveckling av system för handel med utsläppsrätter samt till att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel. Anslaget får även användas till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.12 670Inget0
ap.275Inget0
ap.345Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.11 674 000109 000129 0001 373 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Patrik Brodd
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Näringsdepartementet, Energienheten
Utrikesdepartementet, Enheten för multilateralt samarbete
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen