Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:9

2012-12-18
S2012/7492/SFÖ
S2012/8967/SFÖ
Statens servicecenter
FE 15
80171 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens servicecenter
.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Anslutningstakt - mål

Statens servicecenter ska verka för att 25 procent av staten mätt i antalet anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid utgången av år 2015. 

Anslutningstakt - återrapportering

Statens servicecenter ska redovisa en bedömning av kundanslutningstakten totalt samt uppdelat per tjänsteområde för åren 2013-2015, mätt i antalet anställda och antal myndigheter. Bedömningen ska redovisas i årsredovisningen och i delårsrapporten. Statens servicecenter ska även redovisa en plan för hur målet om en anslutningsgrad om 25 procent av staten mätt i antalet anställda ska uppnås.  

Kostnader och intäkter

Statens servicecenter ska lämna en prognos för åren 2013-2019 beträffande verksamhetens kostnader och intäkter och redogöra för hur den förhåller sig till målet att uppnå ekonomisk balans år 2019. Statens servicecenter ska redogöra för eventuella riskfaktorer som kan påverka verksamheten och dess finansiella resultat. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i delårsrapporten och i årsredovisningen.    

Nyckeltalsuppföljning

Statens servicecenter ska redovisa mått på effektivitet, kvalitet och service i utförda tjänster utifrån de nyckeltal som myndigheten redovisat till regeringen (dnr 10138-2012/1221) och analysera och kommentera dessa. 

2

Organisationsstyrning

Samverkan med kundmyndigheter

Statens servicecenter ska redovisa hur samverkan med kundmyndigheterna sker enligt den samverkansmodell som myndigheten redovisat till regeringen (dnr 10138-2012/1221).

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)146 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter0-75 000249 000278 000-29 000-104 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens servicecenter ska ha sin ekonomi i balans senast år 2019.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Karin Edin
Kopia till

Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Socialdepartementet/ESA