Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2012-12-20
L2011/1984
L2011/3373
L2012/1623 m.fl.
Se bilaga 1
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Skogsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 23, bet. 2012/13:MJU2, rskr. 2012/13:126) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

1) Hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

2) Indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn samt baserat på indikatorer göra en bedömning av hur resultaten och effekterna bidragit till att uppfylla regeringens vision. 

3) Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för verksamheterna: tillsyn; rådgivning, utbildning och information; inventering, uppföljning och utvärdering; statligt stöd; övriga myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet.

4) Hur resultaten från Dialog om miljöhänsyn, i form av mätmetoder och parametrar, har omsatts inom myndighetens hänsynsuppföljning och kommunicerats till skogsbruket, samt redovisa resultaten av uppmätt miljöhänsyn i skogsbruket.

Tjänsteexport

Skogsstyrelsen ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Statsstödsrapportering

Myndigheten ska senast den 31 maj 2013 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Utfall och prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för åren 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013.

Skogsstyrelsen ska utöver ovan nämnda prognostillfällen lämna en motsvarande prognos till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 27 september 2013. 

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket och ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet.

3

Uppdrag

Skogsriket

Skogsstyrelsen ska redovisa hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision om Skogsriket med dess effektmål, att skapa förutsättningar för nya jobb med skogen som bas. Skogsstyrelsen ska också beskriva utvecklingen av Skogsriket samt göra en bedömning, baserat på indikatorer, av hur resultaten och effekterna bidragit till att uppfylla regeringens vision. Inom ramen för sin omvärldsbevakning ska Skogsstyrelsen rapportera om relevanta aktörers aktiviteter för att bidra till genomförandet. En delredovisning avseende Skogsbarometern ska göras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 15 mars 2013. 

 

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Skogsstyrelsen ska fortsätta och intensifiera förenklingsarbetet. Skogsstyrelsens förenklingsarbete ska utgå från regeringens övergripande mål med sju delmål och fem fokusområden (skr. 2012/13:5). Skogsstyrelsen ska ta fram åtgärder för förenkling och förslag på indikatorer för uppföljning av arbetet. Fokus ska vara på åtgärder som leder till att företagarna upplever förenklingar i vardagen. En del i förenklingsarbetet är fortsatt att minska företagens administrativa kostnader. När Skogsstyrelsen utarbetar eller lämnar underlag till nytt regelverk, nationellt eller inom EU, ska alltid behovet av att de regler som tas fram är enkla, kostnadseffektiva och ändamålsenliga samt skapar bra ramvillkor för företagen beaktas. Dessa delar av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2014. 

Under 2013 ska Skogsstyrelsen i sitt förenklingsarbete sätta fokus på att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter, särskilt projektet En dörr in. Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna i Stockholms, Blekinge och Jämtlands län, samt efter samråd med kommunerna genom lämpliga representanter, fortsätta sitt arbete med en fördjupad myndighetssamverkan för anmälningar och ansökningar som rör skogsbruksåtgärder på skogsmark. Näringsföreträdare ska involveras i arbetet. Inriktningen ska vara att skapa helhetssyn och samsyn. Arbetet med rådgivning om tolkning av regelverk betonas.

 

Älgförvaltning

Skogsfrågorna och beaktandet av skogens tillstånd har givits en tydlig plats i den nya ekosystembaserade älgförvaltningen. Skogsstyrelsens medverkan bör bl.a. inkludera följande:

  • Bistå älgförvaltningen med information och kunskap om skogens tillstånd, i första hand avseende skogsskador och älgfoderprognoser, samt råd om viltanpassad skogsskötsel,
  • då det efterfrågas delta vid älgförvaltningsgruppernas samråd,  
  • inför beslut om avskjutningsnivåer samt skyddsjakt stödja länsstyrelsen med bedömning av skadors omfattning,
  • tillgängliggöra beslutsunderlag avseende foderprognoser, exklusive kalibrering i fält,
  • kvalitetssäkra och förvalta metoden för älgbetesinventering (ÄBIN) samt uttolka resultat från fältarbetet,
  • samt inom ramen för myndighetens uppdragsverksamhet erbjuda genomförande av ÄBIN-metoden i fält.

 

Samverkan rennäring – skogsbruk

Skogsstyrelsen ska den 30 september 2013 och 2014 redovisa en lägesbeskrivning av den pågående försöksverksamheten om skogsbrukets hänsyn till rennäringen. Lägesbeskrivningen ska t.ex. innehålla information om viktiga aktiviteter, resultat från dialog med intressenterna eller annan information av vikt för försöksverksamhetens framåtskridande. Lägesbeskrivningen 2014 ska även innehålla en analys av behovet och förutsättningarna att arbeta med s.k. renskogsavtal.

 

Myndighetssamverkan om skog och turism

Skogsstyrelsen ska delta i det strategiska samverkansarbete som leds av Tillväxtverket. Skogsstyrelsen ska delta i en eller fler av de arbetsgrupper som bildats runt de så kallade pilotdestinationerna och där bidra med sitt kunnande kring skogens betydelse för turismen. Skogsstyrelsen ska också uppmärksamma de företag som erhållit  ”Väx med skogen”-stöd och som är belägna inom en pilotdestination på detta samt lämna information om vad detta innebär. Slutrapporteringen ska ske till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

 

Skogens sociala värden

Skogsstyrelsen ska göra en sammanställning av kunskapsläget om skog och sociala värden. Sammanställningen ska göras efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet och andra relevanta forskningsinstitutioner, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, kommuner samt intresseorganisationer. Av sammanställningen ska framgå hur markägare i olika ägarkategorier och deras organisationer, kommuner samt andra relevanta organisationer arbetar med frågan. En analys av behov av åtgärder från olika aktörer ska göras och om kunskapsluckor identifieras rörande det offentliga åtagandet för skog och sociala värden ska förslag om hur dessa kan åtgärdas lämnas. Av redovisningen ska framgå vilka definitioner man använt sig av. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ges i uppdrag att i samråd analysera möjligheterna och behovet av att utöka naturvårdsavtalens användning till att även omfatta områden med sociala värden. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 1 december 2013.

 

Ökad jämställdhet bland skogsägare

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för att kvinnor ska kunna bedriva aktivt skogsbruk ges Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av framgångsfaktorerna bakom kompetensutvecklingskurserna ”Beställa skogsbrukstjänster” samt övriga relevanta kurser. Analysen ska ge förslag på hur kurserna kan utformas så att de tar tillvara specifika behov som identifieras som centrala för skogsägande kvinnor. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) 15 oktober 2013.

 

Särskilt stöd i EU-arbetet

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. 

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- och havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta  förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

 

Politik för global utveckling

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten med sin expertkunskap bidragit till målet om rättvis och hållbar global utveckling. Utöver detta ska Skogsstyrelsen redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Redovisningen avseende tjänsteexport ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar gällande denna verksamhet ska presenteras. Skogsstyrelsen ska redovisa sitt arbete till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen400 368
ap.1Förvaltningskostnader (ram)400 368

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för insatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning.

Högst 10 000 000 kronor får användas inom Skogsriket för att förstärka den statliga rådgivningen i skogsbruket med syfte att skapa en effektiv och funktionell miljöhänsyn samt förbättrad skogsskötsel.

9 000 000 kronor får användas till att ytterligare förenkla och minska de administrativa kostnaderna för skogsbruket och högst 2 000 000 kronor får användas till att genomföra regeringsuppdragen som syftar till att förbättra dialogen mellan rennäring och skogsbruk.

Skogsstyrelsen får använda högst 25 000 000 kronor för en satsning inom Skogsriket som ska bidra till Skogsrikets mål om att skapa förutsättningar för fler jobb på den svenska landsbygden. Satsningen görs i form av ett treårigt program. Inom satsningen ska minst 20 500 000 kronor användas till utveckling av hållbara skogsskötselmetoder genom en systematisk och upprepad ansats av aktivt lärande, samt förbättrade skogliga skattningar, baserat på den nya laserskanningen för den nationella höjdmodellen (se även regeringsbeslut L2012/2931). Metoderna ska utvecklas tillsammans med en effektiv och funktionell miljöhänsyn, rörande t.ex. biodiversitet och våtmarker. Exempel på åtgärder som kan analyseras är trädslagsval, bruk av förbättrat skogsodlingsmaterial och genetisk variation, gallringsregimer, förkortade omloppstider, andra brukningsformer än trakthyggesbruk samt behovsanpassad gödsling. Skogens sociala värden ska beaktas i metodutvecklingen. I denna del får medlen användas i samråd med Sveriges lantbruksuniversitet och efter samråd med andra relevanta intressenter.

Som en del i det fortsatta arbetet med utvecklad skogsskötsel ska 1 500 000 kronor utbetalas till Jordbruksverket för arbete med omarrondering i Dalarna enligt villkoren för anslaget 1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Medlen får inte användas för förvaltningskostnader. Högst 3 000 000 kronor får användas till prioriterade aktiviteter inom Skogsrikets områden träbyggande, kompetensförsörjning och turism samt till lokala och regionala projekt för att stärka Skogsriket. En delredovisning av programmet ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober 2013.

 

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen256 868
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)55 528
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)201 340
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande5 000
ap.5Skogsträdsförädling (ram)5 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas med högst 6 000 000  kronor.

Högst 10 000 000 kronor får användas till Skogsrikets stöd Väx med skogen för att bereda mikroföretag, små samt medelstora företag i skogssektorn möjlighet att söka finansiering till projekt med inriktning på kompetensutveckling, stimulans för kreativt företagande och entreprenörskap samt innovation och förädling, i enlighet med förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet. Stödet ska även underlätta nyetablering av verksamheter med denna inriktning. Stöd får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering, uppföljning av biologisk mångfald och arbetet med Kometprogrammet.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 38 000 000 kronor.

ap.5 Skogsträdsförädling

Anslagsposten får användas för utbetalning till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) till ett med näringen fyraårigt samfinansierat program om förstärkt skogsträdsförädling. 

En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars årligen (2012-2014). Delredovisningen ska bestå av en kort sammanfattande beskrivning av det pågående arbetet och resultat. En slutredovisning av programmets genomförande och resultat ska ske till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.112 0113 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.140 00025 00010 0005 0002017
ap.230 00012 0008 00010 0002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2533 364
2013-02-2533 364
2013-03-2533 364
2013-04-2533 364
2013-05-2533 364
2013-06-2533 364
2013-07-2533 364
2013-08-2533 364
2013-09-2533 364
2013-10-2533 364
2013-11-2533 364
2013-12-2533 364
Summa400 368
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt övriga12 222-2 40075 00077 400-2 4007 422
Uppdrag åt skogsbruket3 227-1 14046 30047 500-1 200887
Tjänsteexport-1 72840500400100-1 588
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet10 835-5008 1008 600-5009 835
Uppdrag åt Arbetsförmedlingen-37 497091 00091 0000-37 497
Summa-12 941-4 000220 900224 900-4 000-20 941
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-26110023018050-111
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utrikesdepartementet/USTYR
Socialdepartementet/SFÖ
Miljödepartementet/MA, NM, S
Näringsdepartementet/ENT, FIN, MK, RT
Kulturdepartementet/KA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Jämtland
Länsstyrelsen i Stockholm
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 4, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

L2011/1984
L2011/3373
L2012/1623
L2012/2474
L2012/3194
L2012/3262
L2012/3395 (delvis)