Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2012-12-13
N/2012/6242/E
N/2012/6315/E
Elsäkerhetsverket
Box 4
68121 KRISTINEHAMN
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

3

Uppdrag

Fysisk leveranssäkerhet

Elsäkerhetsverket ska, årligen, till och med år 2014, redovisa resultaten av myndighetens uppdrag att, efter överenskommelse med nätmyndigheten enligt ellagen (1997:857), utöva fysisk tillsyn avseende krav på trädsäkring enligt de föreskrifter som nätmyndigheten utfärdat.

Regelförenkling

Elsäkerhetsverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Provverksamhet

Elsäkerhetsverket ska utveckla verksamheten för lämplighetsprov som används som kompensationsåtgärd i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket51 375
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)51 375

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 133 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 5413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 281
2013-02-254 281
2013-03-254 281
2013-04-254 281
2013-05-254 281
2013-06-254 281
2013-07-254 281
2013-08-254 281
2013-09-254 281
2013-10-254 281
2013-11-254 281
2013-12-254 284
Summa51 375
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Publikationsverksamhet
Publikationsförsäljning005005050
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520035 000035 00035 000
Behörighetsavgift2552002 40002 4002 400
Nätövervakningsavgift25520021 000021 00021 000
Elberedskapsavgift255200258 0000258 000258 000
Ersättning för provade produkter2552006000600600
Summa00317 0000317 000317 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter. Dessa avgifter tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: övriga offentlighetsrättsliga avgifter.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Anna Carlsson
Kopia till

Riksdagen, försvarsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillväxtverket