Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2012-11-15
S2012/8007/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen24 500
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)24 500
Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)12 000
Disponeras av Kammarkollegiet830 830
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)830 830

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 3 500 000 kronor till nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) för fortsatt stöd och utveckling av brukarinflytandet enligt regeringens beslut nummer I:3 den 21 januari 2010. Medlen betalas ut efter det att Socialstyrelsen angett mål och villkor för bidragets användning under 2012.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 6 000 000 kronor till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) för fortsatt utveckling och förstärkning av specialistkompetenskurser i psykiatri enligt regeringens beslut nummer I:2 den 21 januari 2010.

Av medlen ska Socialstyrelsen betala ut 15 000 000 kronor till landstingen för att stödja utvecklingen av legitimerade psykoterapeuter och handledare inom psykoterapi bland hälso- och sjukvårdspersonal enligt regeringens beslut nummer I:1 den 16 april 2009.

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen finansierar stöd från Vetenskapsrådet till deltidstjänster för forskning inom psykiatrin, för kliniskt verksamma personer, enligt regeringens beslut nummer I:2 den 16 april 2009.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 12 500 000 kronor till Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling enligt regeringens beslut nummer I:6 den 8 september 2011.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 10 000 000 kronor till Hjälpmedelsinstitutet för att att samordna satsningen Fritt val av hjälpmedel i gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att underlätta övergången från skola till arbetsliv samt utbetalning av medel enligt regeringens beslut nr I:3 den 29 september 2011.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 3 000 000 kronor till Socialstyrelsen för att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd samt utbetalning av medel enligt regeringens beslut nr I:2 den 6 oktober 2011.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 2 000 000 kronor till Försäkringskassan för att genomföra en studie av situationen för unga som beviljas aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga enligt regeringens beslut nr I:5 den 20 oktober 2011.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 10 000 000 kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd enligt regeringens beslut nr I:13 den 27 oktober 2011.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 3 000 000 kronor till Socialstyrelsen för fortsatt utveckling och förvaltning av en webbaserad kunskapsportal, den del som rör området psykisk ohälsa, i enlighet med uppdrag nr 2 under rubriken Övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012. 

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 5 500 000 kronor till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) för utveckling av utbildningsinsatser enligt regeringens beslut nr I:1 den 3 november 2011.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 10 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting att användas i enlighet med Överenskommelsen om utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren 2012-2016.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 56 500 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enligt den överenskommelse som regeringen har ingått med SKL om förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården (regeringens beslut nr I:18 den 20 december 2011).

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 600 000 kronor till Socialstyrelsen för uppföljning och utvärdering av satsningarna på förstärkt kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning enligt regeringens beslut nr I:6 den 26 februari 2009.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 400 000 kronor till Socialstyrelsen för fortsatt uppföljning av satsningarna på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare enligt regeringens beslut nr I:4 den 3 november 2011.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 1 330 000 kronor till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för inrättandet av en nationell samordningsfunktion för insatser inom området psykisk ohälsa.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 106 500 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att arbeta i enlighet med den överenskommelse som staten och SKL ingått om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 enligt regeringens beslut nr I:5 den 24 maj 2012.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition senast den 1 december 2012 betala ut 2 000 000 kronor till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) vid Regionförbundet i Kalmar län för att utveckla ett nationellt kunskapsstöd avseende anhörigfrågor för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning enligt regeringens beslut nr I:3 den 31 maj 2012. Beslutet innebär en ändring av rekvisitionsdatum för tidigare beslutat bidrag för 2012.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 17 000 000 kronor till Socialstyrelsen att användas för arbete med kunskap och regelgivning inom områdena psykiatri och psykisk ohälsa. Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.1735Inget0
ap.2360Inget0
ap.324 92550 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.221 00012 0006 0003 0002017
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Mårten Kivi
Likalydande till

Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Hjälpmedelsinstitutet
Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting