Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2012-12-13
N2012/6298/FIN
N2012/6241/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Patentombudsnämnden.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ansökningsavgift-444-403070-40-524
Årsavgift396921 1701 050120608
Avgift kunskapsprov-5902402400-59
Summa-107521 4401 3608025
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning beslutad av regeringen.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lena Stridsberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 11, 2012-12-13

Diarienummerförteckning

N2012/6298/FIN
N2012/6241/KLS
(delvis)
N2012/981/FIN