Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2012-12-20
N2012/6427/ITP
N2012/6343/KLS (delvis)
Bolagsverket
Stuvarvägen 21
851 81 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket6 500
ap.2E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket (ram)6 500
Disponeras av Skatteverket10 000
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)10 000
Disponeras av Bolagsverket4 000
ap.7Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet18 016
ap.4E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet) (ram)18 016
ap.5Myndighetsgemensamt servicecenter (Socialdepartementet) (ram)0

Villkor för anslag 2:6

ap.2 E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas av Ekonomistyrningsverket för att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar.

Av anslagsposten får högst 1 500 000 kronor användas av Ekonomistyrningsverket för framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation. Ekonomistyrningsverket ska i detta arbete samverka med Sveriges Kommuner och Landsting samt Kammarkollegiet inom arbetet Single Face to Industry.

ap.3 E-legitimationsnämnden del till Skatteverket

Anslagsposten ska användas av E-legitimationsnämnden för att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster och för det arbete som behövs för att säkerställa tillgången till tjänster och funktioner inom området utifrån offentlig sektors behov. Anslagsposten får också användas till deltagande i det internationella samarbetet inom nämndens ansvarsområde.

ap.4 E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet)

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en öppnare, enklare och effektivare förvaltning. Projekten ska effektivisera flera myndigheters verksamhet och möjliggöra besparingar på de myndigheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

ap.7 Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas av Bolagsverket för att genomföra regeringsuppdraget om utvecklingsansvarig myndighet för utvecklingsområdet Företag och företagande (N2011/1368/ITP) samt 3 000 000 kronor för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagarportalen verksamt.se (N2011/1860/ENT).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.20Allt0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet och Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA, SKA och KLS
Näringsdepartementet/ENT och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
E-legitimationsnämnden