Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2012-12-18
U2012/7218/UC
U2012/6997/SAM
Vetenskapsrådet
Box 1035
10138 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet15 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)15 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 000
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)2 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen5 758
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)2 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)3 558

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Vetenskapsrådet.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället på motsvarande sätt som anges i regeringens beslut den 28 januari 2010 (IJ2010/137/UF), av vilket bl.a. framgår att FNs statistiksystem för sateliträkenskaper om ideella organisationer ska följas. Redovisningen av uppdraget vad avser 2013, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2013. En publikation ska även lämnas till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2014.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för 

– uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 1 300 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF), och

– uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF). 

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Ungdomsstyrelsen ska fördela bidrag om 3 558 000 kronor för studier om det civila samhället. Av medlen ska högst 1 000 000 kronor utbetalas till Ersta Sköndal Högskola för genomförandet av en sådan befolkningsstudie av kvinnors och mäns ideella och informella insatser som innehåller såväl nationella som internationella data.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.2ram
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.128 00016 0006 0006 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Ungdomsstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KLS
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet