Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2012-12-20
A2012/4119/A
A2012/4269/ADM
(delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
11484 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv gällande kulturarvslyftet
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet121 800
ap.2Kulturarvslyftet (ram)121 800

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Kulturarvslyftet

Riksantikvarieämbetet får använda högst 120 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten kulturarvslyftet. Av dessa medel får högst 5 000 000 kronor användas till projekt inom Kulturarvslyftet som anordnas av Riksantikvarieämbetet. Därutöver får Riksantikvarieämbetet använda högst 1 800 000 kronor för administration av kulturarvslyftet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Ricky Ifwarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepatrementet/BA
Kulturdepartementet/KA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksdagens kulturutskott
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket