Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2012-12-20
N2012/6425/ITP
N2012/290/ITP (slutligt)
N2012/1179/ITP (slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

It-politiskt mål

Post- och telestyrelsen ska arbeta för att det av riksdagen fastlagda målet, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ska nås.

En digital agenda för Sverige

Post- och telestyrelsen ska redovisa de insatser myndigheten vidtagit inom de av myndighetens ansvarsområden som ingår i regeringens digitala agenda för Sverige It i människans tjänst (dnr N2011/342/ITP). Dessa områden är digitalt innanförskap, nätsäkerhet, internets förvaltning samt robusthet (bredbandsområdet redovisas särskilt i enlighet med uppdrag 1.) Återrapportering ska ske i form av en kortfattad, översiktlig sammanställning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2014.

It för miljön

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (dnr N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Utgiftsprognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2013-2017 i informationssystemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2012.

3

Uppdrag

1 Bredbandsstrategi för Sverige

Post- och telestyrelsen ska arbeta för att målen i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige, vilka även ingår i regeringens digitala agenda för Sverige It i människans tjänst (dnr N2011/342/ITP), ska nås. 

Myndigheten har härmed följande uppdrag:

1.1 Uppföljning och analys utifrån bredbandsmålen

Post- och telestyrelsen ska utifrån målen i regeringens bredbandsstrategi löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

  1. Beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation. Beskrivningen ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målen i Bredbandsstrategi för Sverige samt EU:s mål att alla i Europa senast 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s och att 50 procent eller fler av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på över 100 Mbit/s. Beskrivning och analys ska även göras med utgångspunkt i de indikatorer som Post- och telestyrelsen presenterat i rapporten PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin. Vid behov ska Post- och telestyrelsen föreslå förändringar av indikatorerna.
  2. Sammanställa länssstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och regionala samverkansorgans rapportering av utvecklingen inom it-infrastrukturområdet och hur de verkat för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås. Utgångspunkten är Post- och telestyrelsens vägledning för hur länssstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting samt de regionala samverkansorganen ska redovisa utvecklingen inom it-infrastrukturområdet.
  3. Följa och vid behov redovisa efterfrågan på och tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd.

Punkt 1 ska redovisas senast den 30 april 2014 och punkt 2 senast den 28 februari 2014. Redovisningarna ska ges in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

1.2 Främjande av tillgången till bredband

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, utifrån regeringens bredbandsstrategi. Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen ta fram en plan för myndighetens fortsatta arbetet utifrån myndighetens ansvarsområden, vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

  1. Leda en samverkansgrupp för arbetet med it-infrastruktur som bedrivs i landstingen i Västra Götalands, Skånes och Hallands län, Gotlands kommun, samverkansorganet i Kalmar län samt länsstyrelserna. Gruppen ska bl.a. arbeta med informationsspridning, kompetensutveckling, samordningsinsatser, stödgivningsfrågor och riktlinjer. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med andra berörda myndigheter och Bredbandsforum. För uppdragets genomförande får Post- och telestyrelsen disponera högst 1 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., anslagspost 1 Informationsteknik - del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2014. 
  2. Bistå Affärsverket svenska kraftnät med råd rörande området tele- och kommunikationsnät.
  3. Regelbundet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden.

1.3 Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska vara en egen, självständig grupp under generaldirektören. För uppdragets genomförande får Post- och telestyrelsen disponera högst 7 500 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., anslagspost 1 Informationsteknik - del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2014.

1.4 Ersättning av förlorade telefonimöjligheter

Post- och telestyrelsen ska se till att stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe som har haft tillgång till telefoni, men nu saknar detta, får tillgång till telefonimöjligheter om det begärs.

Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

2 EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden

Post- och telestyrelsen ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det förberedande arbetet med att ta fram inriktningen till programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden. Myndigheten ska vidare, utifrån sitt ansvarsområde, bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

3 Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys rörande postmarknaden och posttjänster med följande information:

- utvecklingen på postmarknaden,

- konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet,

- hinder för marknadstillträde och effektiv konkurrens,

- prisutvecklingen på postmarknaden samt hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts,

- hur de krav som ställs i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) på att prissättningen och andra särskilda villkor ska vara öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, samt

- om de serviceställen som omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten ligger så tätt att användarnas behov beaktas i landets alla delar.

Post- och telestyrelsen ska också redovisa:

- arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten, samt

- eventuella förändringar i servicenivån av de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2013.

4 Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Post- och telestyrelsen kan inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters arbete med utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Vid genomförandet av uppdraget ska samverkan ske med andra berörda myndigheter, näringsliv samt med intresse- och branschorganisationer. I arbetet med grundläggande betaltjänster ska särskilt uppmärksammas de behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning har.

Post- och telestyrelsen ska vidare analysera behov av och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster. Sådana insatser kan även finansieras av anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2014.

Post- och telestyrelsen får enligt förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen genom upphandling tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

5 Regelförenkling

Post- och telestyrelsen ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

6 Kartläggning av tekniska lösningar för ökad tillgänglighet till kulturen

Post- och telestyrelsen ska tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning och andra berörda aktörer samverka med Statens kulturråd i dess uppdrag att kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Lärande exempel och förslag till framtida insatser ska beskrivas. Statens kulturråd ska lämna in en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2014 (dnr Ku2012/1898/RFS [delvis]).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen20 689
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)20 689

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för myndighetens förvaltningskostnader i den mån dessa inte täcks av avgifter, bl.a.:

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, för grundläggande betaltjänster,

- kostnader för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid,

- projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga det it-politiska målet inom myndighetens ansvarsområde samt kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen145 078
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)145 078

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

- utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

- befordran av blindskrift,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

- utvecklingsprojekt med inriktning på it-användning för personer med funktionsnedsättning hos Myndigheten för tillgängliga medier samt andra myndigheter och organisationer,

- finansiering av uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsverksamheten (jmfr. dnr Ku2010/1124/MFI) med högst 5 000 000 kronor,

- finansiering av uppdrag till Myndigheten för handikappolitisk samordning om administrativt stöd till Användningsforum (jmfr. N2012/1804/ITP) med högst 2 000 000 kronor,

- särskilda utredningar till ett belopp om högst 6 000 000 kronor, 

- utvecklingsprojekt inklusive innovationstävlingar, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, som t.ex. användbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen som genomförs med berörda aktörer såsom exempelvis Myndigheten för handikappolitisk samordning, samt

- delfinansiering till ett belopp om högst 300 000 kronor av uppdrag till Myndigheten för radio och tv att kartlägga vilka tekniska lösningar som finns för att tillgängliggöra interaktiva televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning (dnr Ku2012/1873/MFI).

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen35 000
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)35 000
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten 2 får användas för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64-65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.

Anslagsposten får även användas för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras kostnader för dessa insatser.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen220 000
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen (ram)120 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län40 000
ap.4Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro (ram)40 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 2 får användas till åtgärder för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Det inbegriper utbetalning av stöd till projekt som syftar till att etablera ny passiv it-infrastruktur som möjliggör hög överföringskapacitet eller kanalisation för sådan infrastruktur i områden där utbyggnad inte bedöms ske på marknadsmässig grund.

Medel kan betalas ut engångsvis och i förskott till handläggande myndighet (länsstyrelser, sametinget, landsting, samverkansorgan och Gotlands kommun) enligt förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder samt förordningen (2008:81) om stöd för anläggning av kanalisation.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor användas till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster såsom telefoni och internetanslutning, i de fall där behovet inte tillgodoses av marknaden. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 miljoner kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

ap.4 Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro

Anslagsposten 4 får användas för stöd vid anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.16213 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.14 352Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.31 050Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 00020 0000
ap.23 600Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1205 000130 00069 387
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.360 00030 00030 000
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.195 00073 34920 000
ap.2105 00085 00020 000
ap.440 00039 200

Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 724
2013-02-251 724
2013-03-251 724
2013-04-251 724
2013-05-251 724
2013-06-251 724
2013-07-251 724
2013-08-251 724
2013-09-251 724
2013-10-251 724
2013-11-251 724
2013-12-251 725
Summa20 689
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation16 929-10 736242 000243 000-1 0005 193
Post4 051-2 55927 00026 0001 0002 492
RTTE1 367-4977 0007 200-200670
Elektroniska signaturer00101000
Summa22 347-13 792276 010276 210-2008 355
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagsposten 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 250100 25000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel, se tabell 6.2.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).

Avgiftsuttaget för 2013 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelse ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 133 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Likalydande till

Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Justitiedepartementet/L3, L6, D, PO och KO
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/FST, RU och SFÖ
Finansdepartementet/BA, FMA, KLS och KSÄ
Utrikesdepartementet/FIM
Kulturdepartementet/MFI och KO
Landsbygdsdepartementet/ELT
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/AS, E, MK, RT, TE, RS och KLS
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
samtliga länsstyrelser
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 2, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

N2012/6425/ITP
N2012/290/ITP (slutligt)
N2012/1179/ITP (slutligt)
N2012/6343/KLS (delvis)