Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2012-12-13
N2012/6297/FIN
N2012/6241/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012713:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV ska verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service.

2

Organisationsstyrning

PRV ska inom ramen för sin uppgift bistå regeringen i genomförandet av den nationella innovationsstrategin och uppfylla dess mål.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent6 417-3 000228 000224 9003 1006 517
Varumärke/Mönster-2 9532 00054 00053 600400-553
Namn-6 09650013 00013 500-500-6 096
Periodisk skrift-5 997-2003 0003 400-400-6 597
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster1 022027 00027 600-600422
Summa-7 607-700325 000323 0002 000-6 307
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad ska en tolftedel av beloppet  18 621 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Detta motsvarar del av anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lena Stridsberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 10, 2012-12-13

Diarienummerförteckning

N2012/6297/FIN
N2012/6241/KLS
(delvis)
N2012/1031/FIN
N2012/1118/FIN