Landsbygdsdepartementet


Protokoll
2
vid regeringssammanträde
2012-12-20
L2012/3395(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:3 (2012), 1:16 och 1:17
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17, anslaget 1:16 och anslaget 1:3 (2012) för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MJU2, rskr. 2012/13:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Landsbygdsdepartementet250
ap.5Utvärdering (ram)250

Villkor för anslag 1:16

ap.5 Utvärdering

Anslaget får användas för arbete med att utvärdera och analysera Sverige - det nya matlandet om kompletteringar till den övergripande utvärderingen behöver göras.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:3 (2012) Internationellt skogssamarbete
ap.1 (2012)ram
1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.1ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret