Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2012-12-20
L2012/3395 (delvis)
Livsmedelsverket
Box 622
75126 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MJU2, rskr. 2012/13:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska

- redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

- där så är lämpligt göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som myndighetens insatser har haft, återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

- redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

Livsmedelsverket ska senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013 redovisa prognoser för 2013-2017. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

Sverige - det nya matlandet

Livsmedelsverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet. Livsmedelsverket ska externt kommunicera sitt arbete i enlighet med den framtagna kommunikationsplattformen. I uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 1 oktober 2013.

Offentliga måltider

Livsmedelsverket ska, inom ramen för Sverige – det nya matlandet, ansvara för ett nationellt kompetenscentrum vars syfte ska vara att stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta fram handlingsprogram för den offentliga måltiden för förskola, skola, äldreomsorg m.m. Livsmedelsverket ska tillhandahålla kunskap inom t.ex. sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet samt angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde som kan relateras till den offentliga måltiden.

Vid behov ska det nationella kompetenscentrumet för den offentliga måltiden vägleda frågeställare till andra aktörer. Det kan t.ex. gälla offentlig upphandling av mat, hållbar mat, samverkan mellan skola och primärproduktion samt projekt där maten används som ett pedagogiskt verktyg. Livsmedelsverket ska i sitt arbete ha ett aktivt kunskapsutbyte med berörda aktörer. I förekommande fall ska även den eventuella kostnaden för den enskilde beaktas. Verket ska särskilt följa det arbete inom området som görs i projekt finansierade via Jordbruksverket. Inom tillämpliga områden ska Livsmedelsverket samråda med Socialstyrelsen, Skolverket och andra berörda.

Kompetenssatsning i livsmedelskontrollen

Livsmedelsverket ska genomföra särskilda utbildningsinsatser för att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att skapa en bättre och smidigare kontroll till nytta för företag och konsumenter. Livsmedelsverket ska även inom ramen för detta arbete förstärka samordningen mellan olika kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen.

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera förenklingsarbetet för att nå regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Livsmedelsverkets förenklingsarbete ska utgå från regeringens övergripande mål med sju delmål och fem fokusområden (skr. 2012/13:5). Livsmedelsverket ska ta fram åtgärder för förenkling och förslag på indikatorer för uppföljning av arbetet. Fokus ska vara på åtgärder som leder till att företagarna upplever förenklingar i vardagen. En del i förenklingsarbetet är fortsatt att minska företagens administrativa kostnader. Livsmedelsverket ska arbeta med förenkling och ökad service i samband med tillämpningen av regelsystemen.

Livsmedelsverket ska redovisa hur de bedriver sitt förenklingsarbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2014.

Rapportering om regelförenkling

Livsmedelsverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger.

Matsvinn

Livsmedelsverket ska tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket under tre år genomföra insatser som bidrar till att minska det onödiga matsvinnet i alla led och till ett bättre utnyttjande av det oundvikliga matavfallet. I uppdraget ingår att analysera möjligheter och eventuella hinder för ett minskat matsvinn, verka för en ökad samverkan mellan olika aktörer, genomföra riktade informationsinsatser till konsumenter, sprida information om goda exempel samt stimulera till ökat utnyttjande av det oundvikliga matavfallet för produktion av biogas och utnyttjande av rötresten. En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 31 mars 2014. Hela uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2016.

Information om kostråd

Livsmedelsverket ska fortsätta arbetet med att öka befolkningens kännedom om kostråden för fisk från Östersjöområdet. Livsmedelsverket ska redovisa genomförda insatser samt en utvärdering av effekterna av dessa till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 december 2013.

Vägledning för kontroll av ekologisk produktion

Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska utarbeta en gemensam vägledning med riktlinjer för hur kontrollorganen bör tillämpa de i proposition Ny lag om kontroll av ekologisk produktion föreslagna bestämmelserna om möjlighet att överklaga beslut av ett kontrollorgan, om förvaltningslagens tillämpning och om offentlighet och sekretess. Uppdraget ska slutföras genom en publicering av vägledningen senast den 31 maj 2013 med kopia till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

Bekämpningsmedel

Livsmedelsverket ska bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Livsmedelsverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Politiken för global utveckling

Livsmedelsverket ska redovisa hur myndigheten med sin expertkunskap bidragit till målet om rättvis och hållbar global utveckling. Utöver detta ska Livsmedelsverket redovisa, innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Redovisningen avseende tjänsteexport ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar gällande denna verksamhet ska presenteras. Livsmedelsverket ska redovisa sitt arbete till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2013.

Plan för jämställdhetsintegrering

Livsmedelsverket ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket294 403
ap.1Livsmedelsverket (ram)192 403
ap.2Nedsättning av slakteriavgifter (ram)102 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4. Av anslaget ska minst 2 500 000 kronor användas för att stärka arbetet med landsgodkännande vid livsmedelsexport. Inom ramen för detta arbete får Livsmedelsverket undantagsvis använda högst 250 000 kronor för att finansiera anläggningsgodkännanden.

5. Av anslaget ska minst 2 000 000 kr användas för rådgivning till livsmedelsföretag gällande tillämpningen av livsmedelslagstiftningen och regelverket om geografiska ursprungsbeteckningar. Rådgivningen får inte avse utarbetandet av ansökningar om godkännande av geografiska ursprungsbeteckningar.

6. Av anslaget får högst 5 000 000 kr användas till insatser som bidrar till att minska matsvinnet i alla led av livsmedelskedjan och till att utveckla omhändertagandet av det oundvikliga matavfallet.

ap.2 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 12 000 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 90 000 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:15 Livsmedelsverket
ap.15 7723 %0
ap.23 0602 0400
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2524 534
2013-02-2524 534
2013-03-2524 534
2013-04-2524 534
2013-05-2524 534
2013-06-2524 534
2013-07-2524 534
2013-08-2524 534
2013-09-2524 534
2013-10-2524 534
2013-11-2524 534
2013-12-2524 529
Summa294 403
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1Livsmedelsverket
1:15 ap.2Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Animaliekontroll-839-1 20015 00015 0000-2 039
Gränskontroll1 365-2009 6009 900-300865
Dioxinkontroll958-8507007000108
Myndighetsärenden6042004004000804
Vegetabiliekontroll4 458-3009 90010 300-4003 758
Kontroll av livsmedelsanläggningar9 948-1 20069 20074 400-5 2003 548
Summa16 494-3 550104 800110 700-5 9007 044
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 084-1 10011 50012 000-500484
Tjänsteexport
Tjänsteexport1 144-1003 2003 300-100944
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsområdet kontroll av köttanläggningar får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Kierstin Petersson Grawé
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Statens jordbruksverk