Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2012-12-20
S2012/8855/SAM(delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
10422 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Barnombudsmannen ska redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

 

 

3

Uppdrag

Nytt uppdrag

1. Barnombudsmannen ska föreslå nya indikatorer till Max18. Barnombudsmannen ska därför, i samråd med Socialdepartementet och övriga berörda myndigheter, genomföra en förstudie. Den ska innehålla en kartläggning och förslag på vilka indikatorer som är möjliga att ta fram under 2013 och 2014 samt ett kostnadsförslag för framtagandet av indikatorerna. I val av inriktning bör Barnombudsmannen ta hänsyn till behovet av fler indikatorer inom respektive område som går att redovisa även på kommunnivå och prioriterade områden inom barnrättspolitiken. Även andra sätt att belysa efterlevnaden av barnkonventionen bör övervägas.

Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande använda  350 000 kronor under 2013. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagsposten 2 Del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 september 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 juni 2013. Redovisning och rekvisition ska hänvisa till detta regleringsbrev.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att bistå i regeringens överenskommelse med SKL om att stärka barnets rättigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2013 (S2010/5114/SF).

2. Uppdrag att kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter, uppdraget ska genomföras under 2012 -2014 (S2011/8293/FST).

3. Uppdrag att översätta och trycka material från FN:s kommitté för barnets rättigheter. En ekonomisk redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013 (S2012/7439/FST).

4. Uppdrag att ta fram en genomförandeplan för att på ett metodiskt sätt kunna inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 januari 2013 (S2012/7813/FST).

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen23 250
ap.1Barnombudsmannen (ram)23 250

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.16983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 938
2013-02-251 938
2013-03-251 938
2013-04-251 938
2013-05-251 938
2013-06-251 938
2013-07-251 938
2013-08-251 938
2013-09-251 938
2013-10-251 938
2013-11-251 938
2013-12-251 932
Summa23 250
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Charlotte Palmstierna
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet