Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2012-12-18
S2012/6676/FST
S2012/8855/SAM (delvis)
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
12177 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Handisam ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

 

Samråd med funktionshindersorganisationer

Handisam ska redovisa hur formerna för återkommande samråd med funktionshindersorganisationerna utvecklas och fördjupas.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Handisam ska årligen fram till och med 2016, genomföra en resultatkonferens för berörda aktörer som tar sin utgångspunkt i strategin för att genomföra funktionshinderspolitiken 2011-2016 (regeringens beslut den 16 juni 2011, dnr S2011/5905/FST).

Vidare ska Handisam årligen fram till och med 2016, anordna minst en tematisk dialog tillsammans med representanter för funktionshindersrörelsen och andra berörda aktörer för att öka och fördjupa kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ska ta sin utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2. Handisam ska vidareutveckla arbetet med ett uppföljningssystem för kommuner och landsting i enlighet med de förslag till uppföljning av kommuner och landsting som myndigheten har lämnat i rapporten Uppföljning som påskyndar (dnr S2012/6676/FST).

Handisam får för uppdragets genomförande använda 1 150 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2014. Redovisningen och rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

3. Handisam ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för Europeiska unionens sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Handisam ska även bistå regionala aktörer i deras arbete med att utforma förslag till regionala program, eller motsvarande, inom dessa fonder.

 

Samverkan eller samråd med annan myndighet som har uppdrag

1. Handisam ska tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Post- och telestyrelsen och andra berörda aktörer samverka med Statens kulturråd i dess uppdrag att kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att tillgängliggöra kultur för personer med funktionsnedsättning. Lärande exempel och förslag till framtida insatser ska beskrivas (dnr Ku2012/1898/RFS). Statens kulturråd ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2014.

2. Handisam ska samråda med Myndigheten för radio och tv i dess uppdrag att kartlägga vilka tekniska lösningar som finns för att tillgängliggöra interaktiva televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning (dnr Ku2012/1873/MFI). Myndigheten för radio och tv ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2013.

Pågående uppdrag

1. Handisam ska utveckla ett sammanhållet system för att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och genomslaget av funktionshinderspolitiken (dnr S2011/11074/FST). En årlig redovisning med en samlad analys av de strategiska myndigheternas arbete och resultat samt utvecklingen av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2013, 2014 och 2015.

För uppdragets genomförande får Handisam använda 1 000 000 kronor under 2013 enligt de villkor som anges i regleringsbrevet för anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m., inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

2. Handisam ska genomföra ett program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (dnr S2011/11250/FS). För uppdragets genomförande får Handisam använda 18 500 000 kronor under 2013 enligt de villkor som anges i tidigare regeringsbeslut (dnr S2011/11250/FS) samt i regleringsbrevet för anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning20 688
ap.1Handisam (ram)20 688

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.16213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 724
2013-02-251 724
2013-03-251 724
2013-04-251 724
2013-05-251 724
2013-06-251 724
2013-07-251 724
2013-08-251 724
2013-09-251 724
2013-10-251 724
2013-11-251 724
2013-12-251 724
Summa20 688
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Handisam
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Tarja Birkoff
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Kulturdepartementet/MFI, KO
Näringsdepartementet/RT
Socialdepartementet/ESA, FS
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Myndigheten för radio och tv
Statens kulturråd
Sveriges Kommuner och Landsting
Handikappförbunden
Lika Unika
Nätverket Unga för tillgänglighet