Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:5

2012-12-20
S2011/11036/ESA
S2012/673/ESA
S2012/4315/ESA m.fl.
Se bilaga 1
Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens tjänstepensionsverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens tjänstepensionsverks verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens tjänstepensionsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SPV ska med en strategisk kompetensförsörjning, elektronisk förvaltning och god förmåga att kommunicera relevant pensions- information bedriva en rättssäker och effektiv kundfokuserad pensionsadministration. SPV ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringen av resultatet enligt uppgifterna i myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter och anställda samt pensionärer ska förbättras.

Myndigheten ska särskilt redovisa:

  1. verksamhetens driftkostnader i jämförelse med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet, 
  2. hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider, samt
  3. i vilken omfattning felaktiga utbetalningar har skett, vilka ekonomiska konsekvenser dessa har fått och vilka åtgärder som felaktigheterna har föranlett. SPV ska därvid göra en analys av de felaktigheter som har rapporterats in, var de har uppstått etc.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av avkastningskravet som gäller under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

SPV ska, med ändring av regeringens beslut Fastställande av affärsstrategi avseende Pensionsverksamhet på uppdrag (dnr S2011/54/ESA), fr.o.m. 2013 redovisa utvecklingen av affärsverksamheten endast i årsredovisningen.  

Inomstatliga pensionsuppdrag

Myndigheten ska ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare, antalet berörda arbetstagare i staten samt bedömd förvaltningsnytta med tjänsten enklare pensionshantering.

2

Organisationsstyrning

SPV ska i aktualiseringsarbetet redovisa antalet arbetstagare/fribrevshavare vars anställningsuppgifter är korrekta och kompletta i förhållande till det totala antalet arbetstagare/fribrevshavare.

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider för att öka effektiviteten, säkerheten och servicen i verksamheten.

Statliga myndigheter i Sundsvallsregionen samverkar när det gäller administration, upphandling, utbildning m.m. i syfte att hushålla med resurser och att effektivisera verksamheten samt för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. SPV ska redovisa hur detta har påverkat SPV:s kompetensförsörjning och effektivitet.

3

Uppdrag

SPV ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2013–2017 vid fem prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter under perioden 2013–2017.

SPV ska senast den 15 december 2013 redovisa känslighetsberäkningar för 2014–2017 utifrån förändringar av dels inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

Myndigheten ska senast den 10 juni 2013 redovisa tioåriga inkomst- och utgiftsprognoser.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens tjänstepensionsverk11 475 000
ap.1Statlig tjänstepensionering (ram)9 007 000
ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)150 000
ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)2 136 000
ap.4Statlig grupplivförsäkring (ram)70 000
ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)57 000
ap.6Statlig personskadeförsäkring (ram)55 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras för samtliga förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner, utom tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser.

Anslagsposten disponeras vidare för kostnader avseende de försäkringar som tecknats för utfästelser för tjänstepensioner m.m. till före detta anställda vid affärsverket Statens järnvägar.

Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras för grupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

Anslagsposten disponeras för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1410 250Inget0
ap.230 000Inget0
ap.397 250Inget0
ap.420 000Inget0
ap.516 250Inget0
ap.620 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav ÖVRIGT100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Varav 75 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med förmedling av avgiftsbestämda förmåner och 25 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.15 693-14 000193 600195 293-1 6930
Pensionsverksamhet på uppdrag31 3279 20084 40083 0001 40041 927
Inomstatliga pensionsuppdrag-7196505 0004 90010031
Summa46 301-4 150283 000283 193-19341 958
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgift till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Av ackumulerat överskott i Pensionsverksamhet på uppdrag har
25 327 000 kronor inlevererats till statsverket och redovisats mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet under 2012 enligt särskilt fattat regeringsbeslut.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter52110010 197 00010 197 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering

002 särskild löneskatt på pensionskostnader

003 statlig grupplivförsäkring

004 premieskatt, grupplivförsäkring

005 statlig personskadeförsäkring

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003

007 administrationskostnader avseende undertitel 005

SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från undertiteln 006 disponera högst 187 000 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i noter till resultaträkningen.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV:5, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

S2011/11036/ESA
S2012/673/ESA
S2012/4315/ESA
S2012/9065/SAM (delvis)