Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2012-12-20
Fö2011/330/MFU
Fö2012/1965/MFU
Fö2012/113/ESL(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Rapportering i årsredovisningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober. 

2

Organisationsstyrning

3. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet23 806
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)23 806

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning. Högst 1 500 000 kronor ska användas till uppgiften att lämna stöd och service till bemanningsansvariga inom totalförsvaret avseende redovisning av civil personal inom totalförsvaret.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.17143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)83 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 984
2013-02-251 984
2013-03-251 984
2013-04-251 984
2013-05-251 984
2013-06-251 984
2013-07-251 984
2013-08-251 984
2013-09-251 984
2013-10-251 984
2013-11-251 984
2013-12-251 982
Summa23 806
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Uppdrag Försvarsmakten5 0000100 000101 000-1 0004 000
Uppdrag civila kunder-4 00030019 00018 500500-3 200
Summa1 000300119 000119 500-500800
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Olof Andersson
Kopia till

Riksdagen, Försvarsutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/ESL, MFI
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Facket för Service och Kommunikation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 10, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/330/MFU
Fö2012/1965/MFU
Fö2012/113/ESL(delvis)
Fö2012/2188/ESL(delvis)