Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2012-12-20
L2012/3395 (delvis)
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
10648 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:7 för budgetåret 2013 (prop. 2012/2013:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MJU2, rskr. 2012/2013:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket17 778
ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada (ram)17 778

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket ska fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.1383Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Ek
Helena Ewenfält
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Länsstyrelserna
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret