Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2012-12-20
M2012/3408/S
(delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultat och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten särskilt ange åtgärder för att
- förbättra kunskapsläget avseende risker för växande individer,
- påskynda arbetet inom Reach, bl.a. antalet påbörjade och inlämnade dossierer för ämnen på kandidatlistan, begränsningar samt ämnesutvärderingar,
- minska riskerna från hälsoskadliga ämnen i livsmedel (inom ramen för sitt ansvarsområde),
- bidra till förbättrad information om kemikalier i varor,
- stödja frivilliga initiativ till substitution, och
- öka varutillsynen.  

Prövning av bekämpningsmedel

Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna men med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Kemikalieinspektionen ska påskynda harmoniseringen av prövningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter och därmed upprätthålla avsett skydd för hälsa och miljö.

Kemikalieinspektionen ska redovisa
- handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocidprodukter,

- kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde,

- antalet inkommande respektive avslutade ärenden per år de senaste 5 åren, och

- analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.

Av redovisningen ska också översiktligt framgå vilka åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera prövningen av bekämpningsmedel.

Miljöteknik

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari
20 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

3

Uppdrag

Kunskapskrav och tillstånd för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen ska, i samråd med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen, utreda hur det nuvarande systemet om krav på utbildning och tillståndsgivning för användning ska utvecklas för att anpassas till reglerna om biocidprodukter.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober 2013.

 

Förenkling av uppgiftslämnande om innehåll i kemiska produkter

Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen att, i samråd med Läkemedelsverket, utreda möjligheten att förenkla arbetet för de företag som i dag lämnar uppgifter både till Giftinformationscentralen och till Kemikalieinspektionens produktregister, till exempel genom att Kemikalieinspektionen skulle ta emot anmälningar för Giftinformationscentralens räkning. I sin utredning ska myndigheterna beakta behovet av att väsentligen kunna bibehålla produktregistrets funktion liksom kvaliteten i Giftinformationscentralens verksamheter.

Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket ska i en gemensam rapport redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Kemikaliehantering i utvecklingsländerna

Kemikalieinspektionen ska redovisa till regeringen hur en säker kemikaliehantering i utvecklingsländerna påverkar dessa länders förutsättningar för att uppnå en hållbar utveckling. Fokus bör ligga på kemikaliehanteringens koppling till nuvarande milleniemål och, i möjligaste mån processen för framtagande av FN:s kommande hållbarhetsmål. Uppdraget bör också kunna bidra till bättre förståelse för hur svenska erfarenheter och komparativa fördelar ytterligare kan tas tillvara i ett resultatorienterat svenskt bistånd. Uppdraget syftar till att lyfta fram argument och exempel som visar hur en säkrare kemikaliehantering kan påverka utvecklingsländernas förutsättningar för en hållbar utveckling. Uppdraget ska också visa hur utvecklingsländerna kan få ökad kunskap om kemikaliers egenskaper med stöd av kunskapsbasen som skapas inom ramen för Reach. Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2013.

Farliga ämnen i textilier

Kemikalieinspektionen ska utveckla de förslag om mål och principer för en sammanhållen EU-lagstiftning för farliga ämnen i textilier som Kemikalieinspektionen redovisat i rapport (1/12) Bättre EU-regler för en giftfri miljö. Redovisningen av uppdraget ska innehålla ett underlag som kan användas i samband med framtagande av EU-reglering på området. Underlaget ska bestå av en genomgång av de kemikalier med farliga egenskaper som kan förekomma i textilier, en värdering av de risker som farliga ämnen medför i olika typer av textilier och användningsområden, samt en negativlista över ämnen vars användning bör begränsas i textilier. Vidare ska underlaget bestå av ett författningsförslag för reglering av farliga ämnen i textilier på unionsnivå. Författningsförslaget ska åtföljas av en konsekvensutredning i de delar som är möjliga att analysera inom ramen för uppdraget. Uppdraget ska ske i dialog med textilbranschen och efter samråd med Konsumentverket och Naturvårdsverket. Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 12 april 2013.

Avgifter för den nationella prövningen av bekämpningsmedelsavgifter

Kemikalieinspektionen ska se över bekämpningsmedelsavgifterna i de delar som rör mindre användningsområden, små odlingsarealer, dispenser för att undanröja fara, och biologiska växtskyddsmedel och föreslå en konstruktion för de olika typerna av avgifter samt en motivering till eventuella subventioner och förslag om hur omfattande subventionerna ska vara. Uppdraget ska innehålla en konsekvensutredning. Uppdraget ska genomföras i samråd med Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 2 september 2013.

Regelförenkling

Kemikalieinspektionen ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Utveckling och tillämpning av Reach  

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys och förslag till handlingsplan för Sveriges insatser i utvecklingen av EU:s kemikalielagstiftning Reach samt hur dess tillämpning kan effektiviseras, i syfte att bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Analysen bör peka ut de viktigaste utvecklingsområdena för Reach och ska bland annat ta upp:  

- möjligheter att inom ramen för regelverket bedöma, hantera och pröva grupper av ämnen med vissa egenskaper eller användningsområden,

- hur substitutionsprincipen tillämpas och kan stärkas i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra moment i regelverket,

- hur informationskraven vid registrering av ämnen som tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare eller importör och år) kan stärkas,

- hur regelverket bör utvecklas för att förbättra hanteringen av hälso- och miljörisker med kombinationseffekter och hormonstörande ämnen samt hur hänsyn bör tas till barns särskilda känslighet för kemikalier, och

- möjligheterna att förbättra tillgången till samt anpassa sådan information som tas fram i enlighet med Reach och förordningen om klassificering och märkning (CLP), vilken finns samlad hos EU:s kemikaliemyndighet ECHA, i syfte att bland annat underlätta produktutveckling, substitution och andra riskbegränsande åtgärder. 

I uppdraget ingår att utreda möjligheter att föreslå åtgärder på EU-nivå i form av förändringar i regelverket inklusive bilagor och tillämpningsföreskrifter samt avseende reglernas tillämpning.

Av handlingsplanen bör framgå de fortsatta insatser i form av ytterligare analyser och utformning av förslag som behövs samt hur insatserna ska prioriteras i tiden.

Vid genomförandet av uppdraget ska Kemikalieinspektionen samråda med berörda myndigheter samt andra intressenter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 1 juni 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen194 260
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)142 260
ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel (ram)52 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 000 000 kronor till Internationella kemikaliesekretariatet.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning 1107/2009/EG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

ap.2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska från anslaget utbetala högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 500 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

Minst 4 000 000 kronor ska användas för ärendeprövning avseende biocidprodukter enligt äldre nationella regler (ej direktiv 98/8 eller förordning 528/2012). Minst 4 000 000 ska användas för prövning av ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel enligt direktiv 91/414.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 2683 %0
ap.21 560Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2516 188
2013-02-2516 188
2013-03-2516 188
2013-04-2516 188
2013-05-2516 188
2013-06-2516 188
2013-07-2516 188
2013-08-2516 188
2013-09-2516 188
2013-10-2516 188
2013-11-2516 188
2013-12-2516 192
Summa194 260
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen
1:6 ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP-14 757-22013 85013 8500-14 977
varuprover0010010000
Summa-14 757-22013 95013 9500-14 977
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0030030000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943364 73713 8002 00035 000-33 00045 537
Bekämpningsmedel9437-43 349-8 50034 00052 000-18 000-69 849
Dispensavgifter28119713940040276
Summa21 4855 43936 04087 000-50 960-24 036
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som disponeras av myndigheten.

- Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
- Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6 kap. 30-31 och 35-46 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt motsvarande nya bestämmelser som under 2013 ersätter bestämmelserna i förordningen.
- Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

B. Avgifter som inte disponeras av myndigheten.

- Kemikalieavgifter och avgifter för bekämpningsmedel enligt 6 kap. 2-29 och 32-34 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Sofia Tapper
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet, konsumentenheten
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avd. för kommuner och statligt ägande
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Arbetsmiljöverket
Internationella kemikaliesekretariatet