Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
22

2012-12-13
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Myndigheten för kulturanalys
Box 120 30
102 21 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för kulturanalys verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för kulturanalys och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2013–2017

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Myndigheten för kulturanalys ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Besöksutveckling för museer

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål. Redovisningen ska innehålla:

  • antal besök per månad, samt för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
  • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent samt fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
  • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete.

En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 maj 2014.

Vidare ska myndigheten i enlighet med riksdagens tillkännagivande (bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74, s. 94) följa upp utvecklingen av museibesöken vid de statliga museerna och analysera besöksmönstren så att dessa kan ställas mot de kulturpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 december 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys13 519
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)13 519

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.14063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)952
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-253 380
2013-04-253 380
2013-07-253 380
2013-10-253 379
Summa13 519
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0020020000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för kulturanalys får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Claes Eriksson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Samtliga landsting