Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2012-12-20
Fö2012/113/ESL (delvis)
Fö2012/1158/MFU (delvis)
Fö2012/2188/ESL(delvis)
Totalförsvarets forskningsinstitut
16490 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. CBRN-forskning

Forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt upptäcka förändringar av dessa. 

Övergripande mål för forskningen ska vara att bidra till den nationella säkerheten och den svenska krisberedskapen samt att öka skyddsnivån för svensk personal i insatser. Nya potentiella hot och skydd mot dessa ska prioriteras.  

Bland annat ska omvärlds- och hotbildsanalyser samt risk och sårbarhetsanalyser beaktas avseende skyddsforskningen.   

Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 20 september 2012 (Fö2012/1718/MFU).

Återrapportering

Uppnådda resultat inom CBRN-forskningen ska redovisas separat i samband med årsredovisningen.

I budgetunderlaget ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området indelat i kategorierna 

 • förebyggande och riskreducerande åtgärder,
 • upptäcka och varna,
 • identifiera och verifiera,
 • fysiskt skydd och
 • konsekvenshantering

Senast den 31 maj 2013 ska Totalförsvarets forskningsinstitut lämna en muntlig redovisning av arbetsläget gällande projektförslag avseende CBRN-forskning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 

Senast den 20 september 2013 ska Totalförsvarets forskningsinstitut i samverkan med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkomma med ett myndighetsgemensamt kostnadsberäknat projektförslag avseende CBRN-forskningen för 2014. Projektförslagen ska vara indelat i samma kategorier som förslagen i budgetunderlaget.  

Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut ska efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilket stöd och vilken rådgivning, inklusive operativ medverkan, som lämnats. Intäkter och kostnader ska redovisas.

2. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska kunna bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska lämnas inom nedan angivna områden. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4. Det närmare innehållet bestäms i dialog mellan Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med aktuella nedrustnings- och icke-spridningsfrågor inom ramen för icke-spridningsfördraget (NPT) och internationella atomenergiorganet (IAEA),
 • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet samt bidra till arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor (Nuclear Suppliers Group och Zanggerkommittén). Myndigheten ska driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet (CTBT),
 • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap på missilområdet, inkl. expertstöd inom ramen för exportkontrollregimen MTCR och rörande frågor om missilförsvar,
 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med B-vapenkonventionen och C-vapenkonventionen, delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionerna samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen,
 • upprätthålla laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen,
 • fortsätta sitt arbete till stöd för Sveriges deltagande i Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism och Proliferation Security Initiative samt
 • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i aktuella nedrustnings- och icke-spridningsfrågor med koppling till rymden.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll. Sådan verksamhet ska vara avgiftsfinansierad.

3. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag till regeringens arbete.

Verksamheten inriktas av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget lämna förslag till inriktning av verksamheten inom området.

Senast den 20 september 2013 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag för budgetåret 2014.

4. Nordiskt samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för det nordiska samarbetet NORDEFCO stödja Försvarsmakten i frågor som faller inom myndighetens kompetensområde.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa omfattningen av och inriktningen på stödet.

5. Försvarsunderrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet bidra till regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Försvarsunderrättelsverksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

6. Effektivisering och rationalisering av verksamheten

Återrapportering

Utöver vad som framgår av regeringens beslut om effektiviseringar och rationaliseringar inom Totalförsvarets forskningsinstitut (Fö2008/3334/MFU, delvis, Fö2011/613/MFU, delvis) ska redovisningen inkludera relevanta nyckeltal, exempelvis medeltimpriser och debiteringsgrad. Redovisningen ska vara rensad från sidoeffekter eller s.k. mixeffekter.

7. Budget för avgiftsbelagd verksamhet m. m.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

8. Gemensamt nyttjande och ägande av resurser

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i enlighet med de krav på kostnadseffektiv användning av de resurser som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 6) redovisa de åtgärder Totalförsvarets forskningsinstitut har vidtagit inom det internationella samarbetet och gemensamma forskningsprogram.

9. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober.

2

Organisationsstyrning

10. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

11. Tjänsteexport

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

3

Uppdrag

12. Rapporteringsskyldighet

Totalförsvarets forskningsmyndighet ska om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten har deltagit i.

13. Samarbetet med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i samråd med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen identifiera myndigheternas framtida behov av stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut och utifrån detta behov föreslå hur en långsiktig finansiering av stödet säkerställs. Om myndigheterna identifierar att det finns behov av en för Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen ändamålsenlig forskning på lång sikt ska redovisningen också innehålla förslag på samarbetsformer till stöd för en sådan. Redovisningen ska lämnas senast den 31 maj 2013.

14. Nedbrytning av intäkter

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa en nedbrytning av summa intäkter av avgifter för tjänster per kund.

15. Intern styrning och kontroll

Totalförsvarets forskningsinstitut ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2013 redovisa en samlad rapport rörande myndighetens arbete avseende intern styrning och kontroll. Redovisningen ska avse perioden 2010 fram till redovisningstillfället.   

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut169 821
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)50 878
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)102 540
ap.4Internationell verksamhet (ram)16 403

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Forskning inom CBRN-området

Från anslagsposten ska högst 600 tkr finansiera Totalförsvarets forskningsinstituts deltagande och medverkan i samverkansområdet farliga ämnen (SOFÄ).

ap.4 Internationell verksamhet

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 5273 %0
ap.23 0763 %0
ap.44923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2514 152
2013-02-2514 152
2013-03-2514 152
2013-04-2514 152
2013-05-2514 152
2013-06-2514 152
2013-07-2514 152
2013-08-2514 152
2013-09-2514 152
2013-10-2514 152
2013-11-2514 152
2013-12-2514 149
Summa169 821
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor181 910-6 000965 000977 000-12 000163 910
Tjänsteexport0010 00010 00000
Summa181 910-6 000975 000987 000-12 000163 910
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Sara Bergdahl
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
SEKO - Facket för service och kommunikation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund
Statstjänstemannaförbundet
Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolisen