Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
32

2012-12-13
Ku2012/1318/KA
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Forum för levande historia ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar. 

Regionalt utfall

Forum för levande historia ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Prognoser 2013–2017

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i för-
hållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 20 februari
  • 2 maj
  • 25 oktober 

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Forum för levande historia ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovis-
ningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av annat relaterat analogt eller digitalt material.

Översyn av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna

Forum för levande historia har under åren 2007–2012 haft i uppdrag att, i enlighet med regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2005/06:95), fortlöpande uppdatera kartläggningen av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna. Forum för levande historia ska under 2013 se över tillgången på och behovet av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna med inriktning mot grund- och gymnasieskolan, identifiera vilka brister som kan finnas och lämna förslag på kompletteringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 oktober 2013.

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Forum för levande historia ska genomföra insatser för att stärka ungas demokratiska värderingar genom att belysa demokratins historia, utveckling och betydelse utifrån ett europeiskt sammanhang.

Uppdraget innebär att Forum för levande historia ska ta fram ett digitalt metodmaterial för användning inom grund- och gymnasieskolan. Materialet ska utgå ifrån vittnesmål från Förintelsen, kommunismens brott och andra brott mot mänskligheten i syfte att stärka den demokratiska medvetenheten hos unga. Vid genomförandet av uppdraget ska Forum för levande historia samråda med bl.a. Statens skolverk.

För genomförandet av uppdraget får Forum för levande historia använda högst 1 000 000 kronor för innevarande år från utgiftsområde 1 Rikets styre, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 26 Handlingsplan del till Forum för levande historia. Uppdraget ska skriftligen redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 januari 2014 med en ekonomisk slutredovisning.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Forum för levande historia ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia44 069
ap.1Forum för levande historia (ram)44 069

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Rememberance.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
8:5 Forum för levande historia
ap.11 3223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-253 672
2013-02-253 672
2013-03-253 672
2013-04-253 672
2013-05-253 672
2013-06-253 672
2013-07-253 672
2013-08-253 672
2013-09-253 672
2013-10-253 672
2013-11-253 672
2013-12-253 677
Summa44 069
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Forum för levande historia

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Forum för levande historia får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Teresia Ståhle
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utrikesdepartementet/FMR
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Justitiedepartementet/D
Utbildningsdepartementet/S
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Statens skolverk
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun