Utrikesdepartementet


Protokoll
I:3
vid regeringssammanträde
2012-12-13
UF2012/72686/UD/PLAN
(delvis)
UF2012/72999/UD/NIS

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 5, bet. 2012/13:UU1, rskr. 2012/13:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut34 611
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)34 611
Disponeras av Folke Bernadotteakademin11 390
ap.1Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ram)11 390
Disponeras av Kammarkollegiet9 875
ap.8Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ram)1 560
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)8 315
Disponeras av Svenska institutet450
ap.2Projektstöd - Raoul Wallenberg (ram)450

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor och till kostnader relaterade till handläggning av stödet. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.2 Projektstöd - Raoul Wallenberg

Svenska institutet ska initiera och medverka i relevanta projekt som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning samt det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten får användas för finansiering av Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten med 19 150 tkr. Medel på anslagsposten får i övrigt användas för finansiering av följande program: kärnvapen (9200 tkr), biologiska vapen (2500 tkr), kemiska vapen (1900 tkr), rymd- och missilfrågor (750 tkr) samt övriga frågor (1111 tkr) i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut. Inom ramen för anslagsposten 1:6.4 ska stöd enligt överenskommelse med myndigheten lämnas i form av expertförstärkning som tillförs Regeringskansliet för tjänstgöring vid Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning.

ap.8 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m. Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. 

2. Av anslagsposten får högst 3 700 000 kronor användas inom ramen för det särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medel utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet kvartalsvis med en fjärdedel i början av januari, april, juli och oktober.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.41 038Inget0
ap.80Inget0
ap.9310Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.6ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-252 884
2013-02-252 884
2013-03-252 884
2013-04-252 884
2013-05-252 884
2013-06-252 884
2013-07-252 884
2013-08-252 884
2013-09-252 884
2013-10-252 884
2013-11-252 884
2013-12-252 887
Summa34 611
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevision
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-PIK
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet-BA
Försvarsdepartementet-ESL
Försvarsdepartementet-SSP
Försvarsdepartementet-MFU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Folke Bernadotteakademin
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska institutet