Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2012-12-20
Ku2009/1822/KO, Ku2010/1100/KO,
Ku2012/549,929,1009, 1116,1304,1305,1401, 1455,1692/KO,
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Statens kulturråd
Box 27 215
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Statens kulturråd ska övergripande redovisa hur regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden har fått genomslag i myndighetens verksamhet. 

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

Av redovisningen ska följande framgå: 

  • Bidragsgivning och övriga främjande insatser fördelat på konst- och kulturområden. Kultursamverkansmodellen, Skapande skola och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ska redovisas särskilt. 
  • Fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens utveckling 2011-2013. Statens kulturråd ska även föreslå hur formerna för bidraget eventuellt kan förändras för att öka utveckling och förnyelse inom kulturområdet.
  • Kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de sju stödberättigade områdena samt erfarenheter av samverkansprocessens genomförande.
  • Myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.
  • Hur myndigheten verkat för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, i såväl kultursamverkansmodellen som i övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovisningen, till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Sametinget, ska ske utifrån såväl de nationella kulturpolitiska målen som de minoritetspolitiska målens delområden språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet, senast den 15 november 2013.
  • Genomförda insatser och uppnådda resultat inom satsningen Kultur för äldre och övriga insatser inom området kultur och hälsa.

  • Hur myndigheten har medverkat, myndighetens bidragsgivning och övriga insatser i samband med evenemanget Nordic Cool. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2013.

Statens kulturråd ska även redovisa bidragsgivningen av medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta följande:

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Prognoser 2013–2017

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedan-
stående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 20 februari
 • 2 maj
 • 25 oktober

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Verksamhetsstyrning

Statens kulturråd ska

 • vidareutveckla resultatredovisningen så att resultat inklusive kvalitetsaspekterna tydligt framgår per konst- och kulturområde, både vad gäller bidragsgivning och främjande insatser, 
 • vidareutveckla uppföljning och redovisning av verksamhetens kostnader,
 • vidareutveckla uppföljning och redovisning av hur integreringen av jämställdhet, tillgänglighet, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete fått genomslag i verksamheten, med redovisning av barn och unga i intervallen 0-12 år, 13-18 år respektive 19-25 år.
 • redogöra för hur myndighetens verksamhet har påverkats och förändrats i och med att Statens musikverk och Myndigheten för kulturanalys är nya aktörer på kulturområdet samt att kultursamverkansmodellen har införts.

3

Uppdrag

1. Ökad kunskap om barn- och ungdomskultur

Statens kulturråd ska årligen, 2012–2014, genomföra en nationell konferens om barns och ungas rätt till kultur.

2. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens kulturråd ska i sin bidragsgivning särskilt beakta Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

Statens kulturråd ska samverka med myndigheter och institutioner som har uppdrag i regleringsbrev om Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Syftet är att främja statliga insatser för Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

Återrapportering av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 oktober 2013.

3. Fristäder

Statens kulturråd ska under 2013 verka för fler fristäder för förföljda författare samt för att de fristadsförfattare som finns i Sverige ska få större möjligheter att bli en del av den litterära offentligheten. Vidare ska förutsättningarna för en eventuell utvidgning av fristadsverksamheten till andra konstområden belysas.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter, Svenska PEN samt kommuner och landsting.

4. Kartläggning av tekniska lösningar för ökad tillgänglighet till kulturen

Statens kulturråd ska tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning och Post- och telestyrelsen (PTS) samt andra berörda aktörer kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Lärande exempel och förslag till framtida insatser ska beskrivas.

Statens kulturråd ska lämna in en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2014.

5. Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och regionala tillväxtpolitiken – under 2013 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. 

6. Förberedelser inför EU:s kommande kulturprogram Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd ska, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet, redovisa ett förslag till en eventuellt justerad organisering av myndigheternas nuvarande uppdrag som kontaktkontor för information, rådgivning och stöd avseende EU:s kulturprogram respektive medieprogram. Översynen föranleds av det kommande sammanslagna programmet Kreativa Europa (2014–2020). Europeiska kommissionen bedömer att en gemensam nationell kontaktyta för information, möjligen i form av en sammanslagning av befintliga kontaktkontor, skulle förenkla för och öka servicen till brukarna. Detta ska beaktas i förslaget.

I uppdraget ingår att bedöma hur den verksamhet som avser kulturella och kreativa näringar bör organiseras inom ramen för kulturkontakts-
organisationen. I denna del bör dialog och erfarenhetsutbyte ske med andra berörda myndigheter och organisationer.    

Uppdraget ska även belysa hur det fortsatta arbetet med att främja ansökningar från svenska aktörer till kulturprogrammet bör utformas inför och under den kommande programperioden. Erfarenheterna från Statens kulturråds tidigare uppdrag om främjande av ansökningar till EU:s kulturprogram som redovisades 2012 ska utgöra en del av underlaget. Statens kulturråd ska lämna in en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2013.

7. Förberedelser inför EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020

Statens kulturråd ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

8. Skapande skola

Statens kulturråd ska samråda med Statens skolverk i denna myndighets regeringsuppdrag att sprida goda exempel på hur skolor har arbetat framgångsrikt med satsningen Skapande skola som en del av undervisningen.

Syftet är att visa på konkreta tillvägagångssätt i undervisningen för att öka det pedagogiska värdet av Skapande skola.

Statens skolverk ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2013.

9. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd50 312
ap.1Statens kulturråd (ram)50 312

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd200 272
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoriteters språk och kultur (ram)101 212
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)62 060
ap.3Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 (ram)37 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella             ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar,
 • Skådebaneverksamhet,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser scenkonstens internationalisering (minst 1 000 000 kronor)
 • verksamhet om dans i skolan som bygger vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet, (1 600 000 kronor), 
 • bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland,
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) samt till European Union Youth Orchestera,
 • insatser för litteratur och läsfrämjande (3 000 000 kronor) som avser samarbete mellan folkbiblioteken och det civila samhällets organisationer i det läsfrämjande arbetet, litterära evenemang och elektronisk utgivning av bokförlagens s.k. backlists.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 10 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 28 044 000 kronor användas till Teateralliansen, 12 008 000 kronor till Dansalliansen och 22 008 000 kronor till Musikalliansen.

ap.3 Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens kulturråd ska bevilja Umeå kommun bidrag utifrån att kommunen inkommit med en plan för förberedelser och genomförande av kulturhuvudstadsåret under 2013 respektive 2014. Av planen ska framgå hur de statliga medlen kommer att användas. Planen ska lämnas till Statens kulturråd senast den 15 februari 2013. Med planen som grund beslutar Statens kulturråd om utbetalning av medel för 2013 till Umeå kommun.

Statens kulturråd får vid behov meddela ytterligare föreskrifter för utbetalning av medel.

Högst 50 procent av medlen under anslagsposten får utbetalas under januari-juni 2013.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd169 083
ap.1Skapande skola (ram)169 083

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur, enligt förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
3 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten, varav 300 000 får användas engångsvis 2013 för uppdraget till Statens skolverk om Skapande skola.

Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk i arbetet med Skapande skola.

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 718
ap.13Centrala museer (ram)3 718

Villkor för anslag 1:4

ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
400 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 259 546
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 259 546
Disponeras av Kungl. biblioteket24 256
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)24 256
Disponeras av Kammarkollegiet1 232
ap.3Teaterkonsulentverksamhet (ram)0
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 232
Disponeras av Tillväxtverket620
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)620
Disponeras av Riksarkivet436
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)436

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen baseras på samverkan och dialog mellan staten och landstingen, där både nationella kulturpolitiska mål och regionala prioriteringar ska beaktas.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen


Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer; Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB, Cirkus Cirkör AB, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten samt Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.
 • 2 000 000 kronor av anslaget ska fördelas till Cirkus Cirkör AB med anledning av nya hyresförhållanden som uppkommer i och med att Dans- och Cirkushögskolans utbildning flyttar från Cirkus Cirkör AB:s lokaler, 
 • institutionernas internationella kultursamarbete,
 • särskilda utvecklingsbidrag, berättigade att ansöka om utvecklings-
  bidrag är Stockholms läns landsting och de institutioner som namnges under denna anslagspost
 • bidrag till Stockholms konserthusstiftelse för vissa pensionsrelaterade kostnader.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen


Den särskilda förstärkningen av anslag 1:6 med 25 000 000 kronor för 2013 (totalt 75 000 000 kronor under 2012–2014) ska nvändas till bidrag för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket. I detta ansvar ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks-
områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser.

I detta ansvar ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket. 

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslapgsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet . 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd189 503
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)189 503

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella             ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern, Unga Klara samt Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
3 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd123 682
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)123 682

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet,
 • förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter, och 
 • till läsfrämjande och distributionskostnader av litteraturstödda böcker.

Anslagsposten ska även användas till distributionskostnader av litteraturstödda böcker, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder, August Strindbergs samlade verk samt bidrag till utgivning och administration av Alla Tiders Klassiker. Vidare ska bidrag lämnas till Sveriges Författarfond (1 000 000 kronor) efter rekvisition.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förord-
ningen(2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd28 199
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)28 199

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet, 
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker, Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna
  (minst 1 660 000 kronor).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 5093 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.13 726Inget0
ap.21 172Inget0
ap.30Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 072Inget0
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.13112Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.137 786Inget0
ap.2728Inget0
ap.30Inget0
ap.419Inget0
ap.513Inget0
ap.637Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.15 685Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.13 710Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1846Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1107 000103 5003 50002015
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.120 00020 000

Belopp angivna i tkr

Villkor

För att skapa goda planeringsförutsättningar för bidragsmottagarna inom anslagen 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål samt 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter, finns bemyndiganden för dessa respektive anslag så att bidrag som innebär utfästelser om utgifter för kommande år kan beslutas. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 693
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 705
2013-02-253 018
2013-03-258 302
2013-04-253 623
2013-05-253 018
2013-06-257 547
2013-07-253 018
2013-08-253 018
2013-09-253 521
2013-10-252 515
2013-11-252 012
2013-12-252 015
Summa50 312
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 3001 30000
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 8001 80000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katarina Höög
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SK Barn
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UH, SV, UC
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Svenska institutet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Sametinget
Styrelsen för samefonden
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Konstnärsnämnden
Myndigheten för tillgängliga medier
Statens musikverk
Riksutställningar
Myndigheten för kulturanalys
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kungl. biblioteket
Statens tjänstepensionsverk
Ungdomsstyrelsen
Exportrådet
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus och Parker
Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland
Riksföreningen Våra gårdar
Sámi Teáhter
Tornedalsteatern
Judiska biblioteket
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Sverigefinska riksförbundet
Resursbiblioteket för döva
Centrum för fotografi
Centrum för dramatik
Danscentrum
FilmCentrum
Författarcentrum
Illustratörcentrum
Konsthantverkscentrum
Konstnärscentrum
Musikcentrum Väst
Föreningen Musikcentrum
Teatercentrum
Översättarcentrum
Teateralliansen AB
Dansalliansen
Musikalliansen
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Riksteatern
European Union Youth Orchestra
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Regionförbundet i Kalmar län
Folkoperan AB
Stockholms Stadsteater AB
Cirkus Cirkör AB
AB Uppsala Stadsteater
Stiftelsen Östergötlands länsteater
Norrköpings symfoniorkester
Smålands Musik och Teater
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Byteatern-Kalmar läns teater
Länsteatern på Gotland
AB Helsingborgs stadsteater
Teater Halland AB
Folkteatern i Göteborg ek.för.
Göteborgsoperan AB
Göteborgs stadsteater AB
Stiftelsen Göteborgsmusiken
Borås Stadsteater
Värmlands Teater- och Musikstiftelse
Göteborgssymfoniker AB
Kommunalförbundet Teater Västmanland
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Stiftelsen länsteatern i Dalarna
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg
Gävle Symfoniorkester
Norrlandsoperan AB
Västerbottensteatern AB
Stiftelsen Norrbottensteatern AB
Länsteatern i Örebro
Oktoberteatern
Västanå Teater
Scenkonst Västernorrland AB
Estrad Norr
Regionteater Väst AB
Moomsteatern
RiksSkådebanan
Dansnät Sverige
Musikaliska akademin
Eric Sahlström-institutet
Orionteatern
Ulriksdals Slottsteater (Confidencen)
Eric Ericssons Kammarkör
Dalhalla
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademin
Strindbergsteatern
Unga Klara
Teaterförbundet
Svensk Scenkonst
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Samtliga länsbibliotek
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Sveriges författarfond
Akademin för de fria konstarterna
Folkrörelsernas konstfrämjande
Sveriges konstföreningar
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stockholms stadsmuseum
Stockholms konserthusstiftelse
Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Sörmlands museum
Stiftelsen Östergötlands museum
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Stiftelsen Smålands museum
Stiftelsen Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum
Gotlands museum
Stiftelsen Blekinge museum
Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg
Nordiska Akvarellmuseet
Göteborgsmuseer
Västarvet
Stiftelsen Värmlands museum
Stiftelsen Örebro läns museum
Stiftelsen Västmanlands läns museum
Murberget - länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Dalarnas länsmuseum
Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg
Stiftelsen Jämtlands läns museum
Västerbottens museum AB
Stiftelsen Norrbottens museum
Länsmuseernas samarbetsråd
Riksförbundet Sveriges museer
samtliga landsting
Gotlands kommun
Umeå kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Ideell Kulturallians
Film i Dalarna
Film i Värmland
Film i Västerbotten
Scenkonstbolaget Film
Filmpool Jämtland
Reaktor Sydost
Film i Västmanland
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Örebro län
Film Stockholm
Film i Gävleborg
Film i Jönköpings län
Film i Öst