Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2012-12-18
N2012/6370/TE
N2012/6343/KLS(delvis)
N2012/1177/TE(slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Trafikanalys
Sveavägen 90
113 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Trafikanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

- den 16 januari,

- den 20 februari,

- den 2 maj,

- den 29 juli, samt

- den 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys61 813
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)61 813

Villkor för anslag 1:13

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas till Trafikanalys administrationskostnader samt till statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.21 8543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-255 151
2013-02-255 151
2013-03-255 151
2013-04-255 151
2013-05-255 151
2013-06-255 151
2013-07-255 151
2013-08-255 151
2013-09-255 151
2013-10-255 151
2013-11-255 151
2013-12-255 152
Summa61 813
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Jessica Spångberg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/RT och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Verket för innovationssystem
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Samtliga länsstyrelser
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 5, 2012-12-18

Diarienummerförteckning

N2012/6370/TE
N2012/6343/KLS(delvis)
N2012/1177/TE(slutligt)
N2012/293/TE