Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2012-12-20
U2012/5578/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7271/UH
Mälardalens högskola
Box 883
721 23 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Mälardalens högskola
Riksdagen har beslutat om Mälardalens högskolas verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Mälardalens högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska anordna verksamhet vid Idélab.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 30 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Mälardalens högskola enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning10


Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmännen. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska öka under 2013 och under kommande år.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på de aktuella utbildningarna under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:33

Mälardalens högskola: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola555 030
ap.1Takbelopp (ram)555 030

Villkor för anslag 2:33

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola78 135
ap.3Basresurs (ram)78 135

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola7 790
ap.27Idélab (ram)3 826
ap.58Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)3 964

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.2703 %0
ap.580Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)65 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mälardalens högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2553 413
2013-02-2553 413
2013-03-2553 413
2013-04-2553 413
2013-05-2553 413
2013-06-2553 413
2013-07-2553 413
2013-08-2553 413
2013-09-2553 413
2013-10-2553 413
2013-11-2553 413
2013-12-2553 412
Summa640 955
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mälardalens högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:33 ap.1Takbelopp
2:34 ap.3Basresurs
2:71 ap.27Idélab
2:71 ap.58Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer