Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2012-12-13
Fö2011/1228/MFU
Fö2011/1703/SSK (slutligt)
Fö2012/113/ESL(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
65181 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nationella och internationella operativa verksamheter ska i relevanta delar vara integrerade.

Återrapportering

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska beskriva hur beredskapen har förändrats och utvecklats under året och redovisa de kostnads- och verksamhetsmässiga effekterna av myndighetens arbete med att integrera relevanta delar avseende nationell och internationell operativ verksamhet.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska beskriva hur erfarenheter från den nationella och internationella operativa verksamheten återförs inom myndigheten och till samverkande aktörer. Myndigheten ska i återrapporteringen göra en analys av vilka effekter erfarenhetsåterföringen har på myndighetens och, om så är möjligt, samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Mål 2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna genomföra och stödja nationella och internationella räddnings- och katastrofinsatser samt stödja internationella insatser inom civil konflikthantering och andra biståndsinsatser bland annat under ledning av FN, EU och OSSE. Syftet med insatserna är att bidra till att uppfylla de specifika mål som är uppställda av respektive uppdragsgivare. De internationella insatserna ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. I syfte att uppnå effektivitet och synergier i det totala svenska bidraget till det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samverka med de myndigheter som är verksamma på detta område.

Återrapportering

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast två månader efter avslutad insats lämna en sammanfattande preliminär bedömning av insatsen och dess effekter till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). I relevanta fall ska bedömningen omfatta på vilka sätt den nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet har påverkat planering och genomförande av insatsen (skr. 2007/08:51). Redovisningen ska i relevanta fall beakta regeringens ambition gällande ökad samordning mellan civila och militära aktörer.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning och finansiering av under året genomförda insatser,
 • samarbetet med andra svenska myndigheter avseende det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet,
 • hur FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) har implementerats i insatsverksamheten och
 • hur regeringens policy för humanitärt bistånd (2010-08-12, UF2010/39010/SP) har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa myndighetens bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i form av en separat årlig rapport och innehålla könsfördelning inom genomförda insatser och beaktandet av den nationella handlingsplanen 2009-2015 för genomförande av resolution 1325 (2000). Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.  

Övrig återrapportering

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska följa upp och återrapportera den tjänsteexport som myndigheten utför. Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten har använt medlen för anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen enligt villkor 7 för anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECS:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida meddelar tidpunkter för rapporteringen.

Prognoser

9. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober.

I samband med prognoserna för maj, juli och oktober ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bifoga en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel. Av redovisningen ska framgå hur mycket av kostnaderna som finansieras med avgiftsintäkter respektive med anslag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även redovisa hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp. 

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter att ha informerat Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som är helt eller delvis finansierat av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas också att förhandla och ingå avtal med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av internationell insats i vilken myndigheten deltar i enlighet med 8 och 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2012-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapporteringen ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Kontaktorgan

13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara kontaktorgan för överlevande och anhöriga efter förlisningen av M/S Estonia.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete i detta med SMHI.

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action 2005-2015. Myndigheten ska även samordna det nationella arbetet genom nationell plattform för arbete med naturolyckor. 

3

Uppdrag

16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska redovisa 2012-års arbete till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 juni 2013.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utarbeta en strategi för förstärkningsresurser, som en del i samhällets totala beredskap, där ansvarsprincipen är utgångspunkten i arbetet. Myndigheten ska i arbetet utgå från den inriktning som anges i regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet (skr. 2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 2009/10:327). Uppdraget ska utföras i samverkan med länsstyrelserna, Försvarsmakten och andra berörda aktörer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen 2014.

18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta fram ett förslag på hur myndighetens produktion av statistik kan ingå i Sveriges officiella statistik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 april 2013.

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta fram en handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet, utifrån den strategi som myndigheten redovisade den 1 mars 2011. Handlingsplanen ska baseras på strategins principer och prioriterade aktiviteter samt tas fram i samverkan med andra myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser och näringslivet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 16 december 2013.

20. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens långsiktiga strategiska analys, redovisa en bedömning avseende den framtida utvecklingen som kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 12 april 2013.

21. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa

 • åtgärder med anledning av den reviderade handlingsplanen i "Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015" (Fö2009/2522/SSK). Återrapporteringen ska ske senast den 30 april 2013. Senast den 15 september 2013 ska myndigheten redovisa förändringar som har skett efter det första redovisningstillfället.
 • det nationella implementeringsarbetet av EU CBRN-handlingsplan (Fö2010/2013/SSK) och
 • en sammanställning av åtgärder som har vidtagits inom områdena CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen) (Fö2011/174/SSK). Uppdragen ska slutredovisas i form av en sammanställd lägesrapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 april 2013.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utarbeta en aktörsgemensam strategi för CBRNE-området i samverkan med berörda aktörer. Strategin ska återge principer, metoder och arbetsformer som genererar en stärkt olycks- och krisberedskapsförmåga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast 16 december 2013. Arbetet ska ta utgångspunkt i ovan angivna lägesrapporter.

22. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med övriga berörda civila myndigheter lämna en sammanställning över aktuellt långsiktigt behov av CBRN-forskning till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inom ramen för FOI:s uppdrag enligt anslag 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagspost 2, CBRN-området. Arbetet ska ske med beaktande av övrig samordning av forskning och utveckling inom CBRN-området. 

23. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätthålla en beredskap för att, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) i följande situationer:  

 • nationellt, vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga och
 • internationellt, för att bistå vid evakuering av personer som drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid humanitära insatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om insatser med SNAM endast under förutsättning att dessa finansieras av annan än myndigheten. Innan myndigheten fattar beslut om en insats ska myndigheten informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta. 

24. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samverka med Försvarsmakten i syfte att underlätta samverkan mellan länsstyrelserna, andra berörda aktörer och Försvarsmakten avseende krisberedskap och totalförsvar. Myndigheten ska redovisa status och erfarenheter av samverkan samt eventuella inträffade händelser. Vidare ska myndigheten sammanställa, analysera och rapportera länsstyrelsernas redovisningar gällande status och erfarenheter utifrån samverkan med Försvarsmakten och övriga berörda aktörer. Rapporteringen ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 16 december 2013.

25. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i det arbete som Försvarsmakten bedriver inom ramen för försvarsplanering.

26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda aktörer redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen. I bedömningen ska även informationssäkerhet beaktas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 14 mars 2014. 

27. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en uppföljning av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2012 och som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Redovisningen ska beakta hur åtgärderna förhåller sig till de finansieringsprinciper som anges i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42). Verksamheter som beviljas med undantag av finansieringsprinciperna ska särskilt kommenteras. Myndigheten ska även, efter samråd med berörda myndigheter, redovisa ett förslag till övergripande inriktning hur fördelningen av anslaget 2:4 Krisberedskap ska prioriteras under 2014. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 mars 2013.

28. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska mot bakgrund av regleringen i 4 kap. 10 § första stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor redovisa myndighetens förmåga att vid en situation som medför omfattande räddningsinsatser kunna överta ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner. Myndigheten ska vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta för att åtgärda eventuella brister som uppmärksammas i arbetet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 april 2013 delredovisa uppdraget och senast den 31 december 2013 ska uppdraget slutredovisas.

29. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom sitt ansvarsområde, genom avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012 bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

30. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

31. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kartlägga och redovisa tillgänglig finansiering inom EU som skulle kunna nyttjas för att stärka den nationella krisberedskapsförmågan utöver EU:s ramforskningsprogram. Myndigheten ska göra en bedömning av eventuella omständigheter som hindrar svenska myndigheter att tillgodogöra sig dessa medel. Myndigheten ska vidare föreslå hur ansökan om medel kan samordnas och administreras nationellt av den egna myndigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap24 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)24 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat, samt för åtgärder som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor. Åtgärder som främjar större utsatta områden och som berör flera kommuner bör prioriteras. Bidrag till kommuner som beviljas efter den 1 januari 2010 får uppgå till högst 60 procent av åtgärdens bidragsberättigande kostnad.

2. Under 2013 får högst 6 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.  

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningsinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 172 005
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 628
ap.5Krisberedskap (ram)1 161 377

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Medel under denna anslagspost får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige.

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande försvarsförmåga. Anslaget ska användas för särskilda satsningar som ligger utanför det ansvar som varje myndighet, i enlighet med ansvarsprincipen, har för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även när den utsätts för allvarliga störningar.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enlighet med vad som anges nedan lämna bidrag från anslagsposten till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska härvid beakta vad regeringen har angett i budgetpropositionen för 2010 angående vilka villkor som bör vara uppfyllda för att en myndighet ska kunna tilldelas medel från anslagsposten (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42) samt den inriktning av anslaget som anges i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93). Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom denna anslagspost. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också rätt att betala ut bidragen i räntebelagt flöde efter överenskommelse med respektive myndighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnar uppgift om i rekvisition för bidrag. 

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får med undantag från finansieringsprinciperna lämna bidrag om 7 500 000 kronor för delfinansiering av sådan krisberedskapsverksamhet som bedrivs av Statens energimyndighet och 3 500 000 kronor till Livsmedelsverkets krisberedskap på dricksvattenområdet. I avvaktan på resultatet av Utredningen om tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser m.m. (S 2011:121) får anslaget övergångsvis även finansiera räntor och amorteringar för beredskapslagret. Högst 15 800 000 kronor får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får utbetala högst 295 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftförsörjningen vid akutsjukhus.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkans-
övningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 32 400 000 kronor i uppdragsersättning för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället.  

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla krigsspecifika anläggningar.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska betala ut högst 25 000 000 kronor till SOS Alarm Sverige AB för att påbörja inrättandet av ett system för varningar till mobila och fasta telefoner.

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap30 000
ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram)30 000

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Anslagsposten finansierar drift och förvaltning samt marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 024 751
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 024 751

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förvaltningsändamål.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 5 459 000 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 20 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Anslagsposten får användas för ersättning till dem som har uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 26 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda 8 300 000 kronor för finansiering av utbyte av RDS-mottagare i kärnkraftslänen.

9. Anslagsposten får användas för att finansiera skogsbrandsflyg.

10. Av anslaget ska högst 115 000 000 kronor användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

11. Högst 23 000 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:525) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

12. Anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att kunna genomföra insatser med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM).

13. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.2746Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Allt0
2:4 Krisberedskap
ap.13193 %0
ap.534 8613 %0
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.30Inget0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.130 7433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.235 00018 00010 0005 9602016
2:4 Krisberedskap
ap.5560 000350 000100 000107 2902018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)300 000
- varav INVESTERING300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Den särskilda krediten är avsedd för lån för beredskapsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2587 896
2013-02-2587 896
2013-03-2587 896
2013-04-2587 896
2013-05-2587 896
2013-06-2587 896
2013-07-2587 896
2013-08-2587 896
2013-09-2587 896
2013-10-2587 896
2013-11-2587 896
2013-12-2587 895
Summa1 054 751
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m-3 1611 16923 60022 870730-1 262
Intyg förare5 304-1 6873 3004 500-1 2002 417
Tekniska system1 981-1 1505 2005 2000831
Tjänsteexport11 442129 50011 195-1 6959 759
Internationella insatser-30180 000180 0000-3
Rakel047 200401 300469 300-68 000-20 800
Summa15 56345 544622 900693 065-70 165-9 058
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter med stöd av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor2552000000
Civilrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras med anslag 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager ska dock fortsatt lånefinansieras.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 5 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

3. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel. Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

5. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1992:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

På regeringens vägnar
Karin Enström
Vanessa Bonsib




Likalydande till

Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket




Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, MFU, SSP
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Samtliga övriga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SOS Alarm Sverige AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 3, 2012-12-13

Diarienummerförteckning

Fö2011/1228/MFU
Fö2011/1703/SSK (slutligt)
Fö2012/113/ESL(delvis)
Fö2012/393/SSK (slutligt)
Fö2012/511/SSK (slutligt)
Fö2012/612/SSK (slutligt)
Fö2012/779/SSK (slutligt)
Fö2012/1629/SSK
Fö2012/1698/SSK
Fö2012/1858/SSK
Fö2012/2188/ESL(delvis)