Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 24

2012-12-20
A2012/4137/ARM
A2012/4269/ADM (delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
11182 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Medlingsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 20 februari 2013

- 29 juli 2013

- 25 oktober 2013.

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska i sin årsredovisning rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser och prestationer samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Analys och information

Medlingsinstitutet ska rapportera följande i sin årsredovisning: 

Redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

3

Uppdrag

Tjänsteexport

Medlingsinstitutet får efter överenskommelse med Sida delta i ett treårigt förvaltningsbiståndsprojekt i Ukraina som syftar till att utveckla en myndighet med liknande uppgifter som de Medlingsinstitutet har. Medlingsinstitutet ska senast den 1 juli 2014 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:4

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet57 322
ap.1Förvaltningskostnader (ram)57 322

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:4 Medlingsinstitutet
ap.11 7203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 100
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-254 777
2013-02-254 777
2013-03-254 777
2013-04-254 777
2013-05-254 777
2013-06-254 777
2013-07-254 777
2013-08-254 777
2013-09-254 777
2013-10-254 777
2013-11-254 777
2013-12-254 775
Summa57 322
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Tjänsteexport Sida-finansierat myndighetssöd
Projekt i Ukraina004 2004 20000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Hannes Kantelius
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA3
Utbildningsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)