Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I7

2012-12-20
N2012/6433/KLS (delvis)
N2012/6276/RT
N2012/4724/RT m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
10261 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 och anslag 33:6 (2006) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för budgetåret 2013 och anslaget 33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2012/13:1 utg.omr. 19, bet. 2012/13:NU2, rskr. 2012/13:127, prop. 2005/06:1 utg.omr. 19, bet. 2005/06:NU2, rskr. 2005/06:124). Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Hallands läns landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län framgår av villkorsbesluten för dessa organisationer.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

 

 

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 980
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)1 980
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 120
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 120
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län6 150
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)6 150
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län6 990
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)6 990
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län5 190
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)5 190
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län11 490
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)11 490
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län445
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)445
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 680
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)16 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län35 720
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)35 720
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län88 000
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)88 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län73 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)73 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av Tillväxtverket900 435
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)900 435
ap.24.1Tillväxtverket (ram)375 000
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)40 185
ap.24.3Gotlands kommun (ram)23 370
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)17 005
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)91 120
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)7 920
ap.24.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)14 350
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)26 810
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)8 455
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)45 960
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)12 480
ap.24.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)16 310
ap.24.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)25 020
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)53 580
ap.24.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)12 110
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Samverkansorgan i Jämtlands län (ram)33 000
Disponeras av Kammarkollegiet28 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)28 237

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:18


Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 13-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2 och 24.5) för ändamålet 1.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-6, 9, 13-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2-24.5 och 24.9) för ändamålen 2, 3 och 5.

Medlen disponeras av Tillväxtverket (anslagsposten 24.5) för ändamålet 4.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2-24.18) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Projektverksamhet

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposterna 8 och 10: 100 000 kr
Anslagsposterna 2, 7, 11: 200 000 kr
Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kr
Anslagsposterna 4, 5, 6 och 24.9: 400 000 kr
Anslagsposterna 1 och 24.6: 500 000 kr
Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kr
Anslagsposterna 14, 24.4, 24.7 och 24.12: 700 000 kr
Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.13: 900 000 kr
Anslagsposterna 15, 17, 24.2 och 24.18: 1 000 000 kr
Anslagsposterna 24.10, 24.14, 24.15 och 24.17: 1 500 000 kr
Anslagsposterna 19, 20 och 24.5: 2 000 000 kr
Anslagsposterna 18 och 21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2013 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd

Medel ska användas till att finansiera det regionala investeringsstöd som beviljades Pinnacle Sweden AB genom regeringsbeslut I 3 den 20 oktober 2011 (N2010/6867/RT).

2. Sysselsättningsbidrag 

3. Stöd till kommersiell service

Om Tillväxtverket beviljar bidrag enligt 19 och 22 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska utgifterna belasta anslagsposten för de beslutsfattare som enligt ovan nämnda bestämmelser har tillstyrkt ansökan.

Tillväxtverket ska använda medel till utökade och intensifierade insatser inom området kommersiell service. Belopp och riktlinjer för medlens användning framgår av regeringsbeslut II 1 den 13 januari 2011 (N2010/7211/RT).

4. Projektverksamhet

Projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Tillväxtverket får lämna stöd till innovationskluster i enlighet med 20 § förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007–2013 för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Partnership Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende ALMI Företagspartner AB (ALMI) och 4 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga ALMI-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

ap.24.5 Västra Götalands läns landsting

Minst 25 miljoner kronor ska användas till insatser inom näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap och ökad innovationsförmåga för de särskilda omställningsbehov som Trollhättan och Västra Götalandsregionen står inför. Prioriteringarna bland insatserna och vad medlen ska användas till bestäms utifrån lokala och regionala behov. Västra Götalands läns landsting ska särskilt redovisa hur dessa medel har använts. Detta görs i den särskilda redovisning som framgår av beslut om villkor m.m. för budgetåret 2013 (N2012/6283/RT m.fl.) som ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 februari 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1830Inget0
ap.2198Inget0
ap.3312Inget0
ap.4615Inget0
ap.5699Inget0
ap.6519Inget0
ap.7212Inget0
ap.8123Inget0
ap.91 149Inget0
ap.1090Inget0
ap.1145Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.141 668Inget0
ap.153 290Inget0
ap.163 064Inget0
ap.173 572Inget0
ap.1811 550Inget0
ap.198 800Inget0
ap.207 350Inget0
ap.2113 900Inget0
ap.222 824Inget0
ap.24.137 50053 0000
ap.24.24 019Inget0
ap.24.32 337Inget0
ap.24.41 701Inget0
ap.24.59 111Inget0
ap.24.6792Inget0
ap.24.71 435Inget0
ap.24.82 681Inget0
ap.24.9846Inget0
ap.24.104 596Inget0
ap.24.111 248Inget0
ap.24.121 631Inget0
ap.24.132 502Inget0
ap.24.144 476Inget0
ap.24.155 358Inget0
ap.24.161 211Inget0
ap.24.175 300Inget0
ap.24.183 300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
ap.1 (2006)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.17 0002 5581 5005002016
ap.21 000200002014
ap.36 5003 12026002015
ap.48 0003 5001 96002015
ap.510 0005 0003 6651 0002016
ap.612 0004 0004 0003 9832018
ap.74 0001 40780202015
ap.918 0005 0003 0003 9062016
ap.101 500400150502016
ap.111 000554002015
ap.125 5002 0001 5001 5052016
ap.1353 00022 09516 0008 0002016
ap.1411 0007 5002 3031 0002016
ap.1555 00032 90014 37702015
ap.1655 00027 00013 50013 5002017
ap.1743 00030 00010 0002 5602016
ap.18195 00066 91357 35466 9122016
ap.19120 00053 00042 00013 5432016
ap.20115 00055 00025 0005 0002018
ap.21280 000115 00075 00090 0002019
ap.24.1630 000300 000195 000130 0002020
ap.24.251 00031 00011 0007 1002020
ap.24.330 00020 0005 6003 0302020
ap.24.412 0002 5002 5002 2552020
ap.24.590 00053 50026 5005 0002020
ap.24.68 0003 2002 8001 4522020
ap.24.713 0004 2184 21702020
ap.24.847 00021 00015 00011 0002020
ap.24.915 0005 0005 0005 0002020
ap.24.1088 00030 00040 00014 8972020
ap.24.1114 0004 2004 2004 0802020
ap.24.1230 00016 8447 0194 2112020
ap.24.1335 00017 00013 0005 0002020
ap.24.1475 00037 30025 1009 5002020
ap.24.1591 00045 00030 00014 7912020
ap.24.1625 0009 5969 0006 0002020
ap.24.1790 00044 02022 01123 9692020
ap.24.1890 00044 77030 00012 5042020
ap.2264 50018 10018 1004 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtagande är endast indikativ.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2014–2020 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6     Maximala utbetalningar 2014 och 2015

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Anslagspost

Maximala utbetalningar 2014

Maximala utbetalningar 2015

ap. 1

8 300

8 300

ap. 2

1 980

1 980

ap. 3

3 120

3 120

ap. 4

6 150

6 150

ap. 5

6 990

6 990

ap. 6

5 190

5 190

ap. 7

2 115

2 115

ap. 8

1 230

1 230

ap. 9

11 490

11 490

ap. 10

895

895

ap. 11

445

445

ap. 12

3 480

3 480

ap. 13

29 840

29 840

ap. 14

16 680

16 680

ap. 15

32 900

32 900

ap. 16

30 640

30 640

ap. 17

35 720

35 720

ap. 18

115 500

115 500

ap. 19

76 000

76 000

ap. 20

73 500

73 500

ap. 21

139 000

139 000

ap. 24.1

346 000

323 000

ap. 24.2

40 185

40 185

ap. 24.3

23 370

23 370

ap. 24.4

17 005

17 005

ap. 24.5

91 120

66 120

ap. 24.6

7 920

7 920

ap. 24.7

14 350

14 350

ap. 24.8

26 810

26 810

ap. 24.9

8 455

8 455

ap. 24.10

45 960

45 960

ap. 24.11

12 480

12 480

ap. 24.12

16 310

16 310

ap. 24.13

25 020

25 020

ap. 24.14

44 760

44 760

ap. 24.15

53 580

53 580

ap. 24.16

12 110

12 110

ap. 24.17

53 000

53 000

ap. 24.18

45 000

45 000

 

Villkor

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2014 och 2015 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, dels beslut respektive år. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2014 och 2015 kommer att uppgå till de belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utg. omr. 19).

4.3.7   Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av

  • sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
  • regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
  • investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, samt
  • lokaliserings- och utvecklingsbidrag och regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt

  • den numera upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
  • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
  • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
  • förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation 

ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.


Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–7 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:18) samt ändamålen 1, 2, 3 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun och samverkansorganen.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Daniel Karlsson
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ENT, KLS och RT
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Post- och telestyrelsen
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Gotlands kommun
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I7, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

N2012/6433/KLS (delvis)
N2012/6276/RT
N2012/4724/RT
N2012/5812/RT
N2012/5873/RT