Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2012-12-20
S2012/8855/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 4:7
Riksdagen har beslutat om och anslaget 4:7 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen300 876
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)234 250
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet139 950
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)139 950
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet5 480
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980
ap.10Till Regeringskansliets disposition (ram)3 500

Villkor för anslag 4:7

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 109 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/11337/FST i ett uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att motverka våld mot kvinnor och barn.

2. 4 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen under 2013 för att genomföra uppdragen 5-8 under Individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2013.

3. 250 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag 2 om hemlöshet under Individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012.

4. 2 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut S2011/484/FS.

5. 600 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut S2012/8963/FST i ett uppdrag att kartlägga och beskriva gränsdragningen mellan familjehem och jourhem respektive hem för vård eller boende inom den sociala barn- och ungdomsvården.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

 

Beslut om utbetalning 2013:

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2013. Medlen utbetalas engångsvis efterrekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut (dnr).

1. 650 000 kronor får användas av Ungdomsstyrelsen för uppföljning av överenskommelsen mellan idéell sektor, regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

2. 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/273/FST i ett uppdrag till länsstyrelserna att stödja och följa upp handläggningen avseende bostadsförsörjningsplanerna för att motverka hemlöshet.

3. 250 000 kronor ska användas i enlighet med uppdrag 2 om hemlöshet under Individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012.

4. 105 000 000 kronor får användas av Sveriges kommuner och landsting i enlighet med regeringsbeslut S2012/8764/FST i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2013.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialsdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för implementering av regeringens hemlöshetssatsning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
4:7 ap.14:7 ap.5100 %
4:7 ap.24:7 ap.5100 %
4:7 ap.84:7 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.1ram
ap.2ram
ap.8ram
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Ungdomsstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting