Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2012-12-20
U2012/1178,5591/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7270/UH
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Stockholms universitet
Riksdagen har beslutat om Stockholms universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Stockholms universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet för avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. I mån av behov ska universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål under utgiftsområde 16, anslag 2:70 Särskilda medel för universitet och högskolor, ap. 12, genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet ska besluta om hur arbetet ska organiseras.

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits vid lärosätena för att förbättra situationen för studenter med funktionshinder och kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Vidare ska framgå det kända antalet studenter med funktionshinder vid lärosätena med fördelning per lärosäte, funktionshinder och kön.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmännen. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska öka med minst 120 fram t.o.m. 2015 och under kommande år. Antalet ska i huvudsak fördelas på minst 60 programnybörjare 2013, minst 30 programnybörjare 2014 och minst 30 programnybörjare 2015.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på den aktuella utbildningen under de tre senaste åren.

Tolk- och översättarutbildning

Stockholms universitet ska erbjuda tolk- och översättningsutbildning och konferenstolkutbildning vid behov.

Stockholms universitet ska i årsredovisningen redovisa antalet deltagare i dessa utbildningar.

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt minoritetskonventionerna, snarast bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i finska respektive meänkieli. I arbetet ska universitet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som respektive språk har samt föra en dialog med berörd nationell minoritet. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med respektive språk. Regeringen avser att återkomma i fråga om utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetar med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningarna i de två ovan angivna minoritetsspråken.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i ämnena finska, lettiska, litauiska, portugisiska, strålningsbiologi och svenskt teckenspråk.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ska svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS).

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i testet.

3. Stockholms universitet ska medverka till att tillgodose behovet av pedagoger med inriktning mot undervisning av elever med synskada respektive elever med hörselskada.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetat med detta uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:9

Stockholms universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 544 810
ap.1Takbelopp (ram)1 544 810

Villkor för anslag 2:9

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:10

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 447 906
ap.4Basresurs (ram)1 447 906

Villkor för anslag 2:10

ap.4 Basresurs

 I anslaget ingår 10 000 000 kronor för delfinansiering av en fond för internationella ekonomiska studier.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Havsmiljöforskning9 755
Klimatforskning18 405
Effekter på naturresurser16 091

 

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet56 271
ap.8Nationellt resurscentrum i kemi (ram)1 300
ap.9Tolk- och översättarutbildning (ram)11 235
ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare (ram)3 376
ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)28 317
ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov (ram)2 260
ap.42Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)7 283
ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)2 500

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.420Allt0
ap.430Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)430 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)275 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25254 081
2013-02-25254 081
2013-03-25254 081
2013-04-25254 081
2013-05-25254 081
2013-06-25254 081
2013-07-25254 081
2013-08-25254 081
2013-09-25254 081
2013-10-25254 081
2013-11-25254 081
2013-12-25254 096
Summa3 048 987
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:9 ap.1Takbelopp
2:10 ap.4Basresurs
2:71 ap.8Nationellt resurscentrum i kemi
2:71 ap.9Tolk- och översättarutbildning
2:71 ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
2:71 ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning
2:71 ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov
2:71 ap.42Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:71 ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Stockholms universitet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2011 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i sin helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.   

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer