Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 16

2012-12-20
A2012/4145/DISK
A2012/4268/ADM (delvis)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
10359 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Diskrimineringsombudsmannen ska verka för att fler individer som utsätts för diskriminering, bl.a. de som gör anmälningar till myndigheten, får möjlighet till upprättelse samt att handläggningen av ärendena är effektiv och rättssäker.

Diskrimineringsombudsmannen ska också öka förutsättningarna för att fler nyckelaktörer tar initiativ till åtgärder mot diskriminering och öka kunskapen i samhället om diskrimineringsfrågor.

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa på vilka sätt myndigheten verkat för att fler som utsätts för diskriminering får upprättelse.

Myndigheten ska särskilt analysera och redovisa:

– förlikningar som myndigheten ingått,

– ärenden som förts till domstol,

– ärenden som avslutats på annat sätt, och

– övriga insatser som vidtagits.

 

Prognoser

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa prognoser för åren 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari 

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen94 356
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)94 356
Disponeras av Kammarkollegiet607
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)607

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.12 8313 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-257 863
2013-02-257 863
2013-03-257 863
2013-04-257 863
2013-05-257 863
2013-06-257 863
2013-07-257 863
2013-08-257 863
2013-09-257 863
2013-10-257 863
2013-11-257 863
2013-12-257 863
Summa94 356
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret