Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2012-12-20
Fö2012/113/ESL(delvis)
Fö2012/413/SUND
Fö2012/2188/ESL(delvis)
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Förmåga till stöd till internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska kunna stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetens, personal och materiel. Stödet ska kunna ges i två samtidiga insatser.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur verksamheten har genomförts samt hur myndigheten avser utveckla verksamheten.

2. Signalreferensbibliotek

Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet.

3. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

4. Kryptologisk kompetens

Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven avseende kryptologi.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet.

5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober.

2

Organisationsstyrning

6. Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Av tabellen ska också framgå könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellen ska analyseras och kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras.

3

Uppdrag

7. Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska under 2013 särskilt stödja den svenska insatsen i Afghanistan (ISAF) på taktisk nivå.

8. Uppföljning Polisens tillgång till signalspaning

Försvarets radioanstal ska senast 15 september 2013 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna en bedömning hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisen inriktningsrätt, som träder i kraft 1 januari 2013, påverkat myndighetens verksamhet och produktion av försvarsunderrättelser. Eventuella ekonomiska konsekvenser ska särskilt belysas och redovisas senast 15 april 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt821 939
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)821 939

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.124 6583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)580 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)77 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2568 495
2013-02-2568 495
2013-03-2568 495
2013-04-2568 495
2013-05-2568 495
2013-06-2568 495
2013-07-2568 495
2013-08-2568 495
2013-09-2568 495
2013-10-2568 495
2013-11-2568 495
2013-12-2568 494
Summa821 939
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Stöd med utveckling av metodik samt utbildning4801 2001 200048
Stöd med prov och utveckling inom teleteknikområdet0060060000
Informationssäkerhetsanalyser502 5502 55005
Summa5304 3504 350053
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal på Lovön. Avgifternas storlek för drift av personalmatsalen bestäms av Försvarets radioanstalt och avgiftsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

3. Lån för immateriella anläggningstillgångar

Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Johan Bergström Ring
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Försvarsdepartementet, RS, ESL, MFI, SSK
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund