Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:55

2012-12-13
U2012/7074/F
U2012/6996/SAM(delvis)
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, 

– hur rådet har arbetat med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor,

– hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer,

– antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

– beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag, och

– genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag.

Vidare ska Vetenskapsrådet redovisa insatser för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet samt kommentera vilka effekter genomförda insatser för ökad jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt kommentera beviljandegraden för anslagsansökningar inom medicin och utbildningsvetenskap.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera

– hur rådet har bistått Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i EU-samarbeten, bl.a. genom deltagande i EU:s kommittéarbete internationella och i internationella samarbeten,

– svenskt deltagande och engagemang i bilaterala och internationella initiativ till forskningssamarbeten av större strategisk betydelse för Sverige, 

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer samt förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

– hur rådet har arbetat för att att förstärka den nationella forskningen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd,

– de insatser som har vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet,

– hur rådet arbetar med att öka forskares internationella rörlighet, och

– hur rådet arbetat med frågor som gäller förverkligandet av Europeiska forskningsområdet.

Strategi och analys

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts av rådet samt de viktigaste slutsatserna av dessa.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv, internationella trender inom olika ämnesområden och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

SUNET

Vetenskapsrådet ska redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader och driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen ska relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,

– sina insatser när det gäller uppdraget inom området öppen tillgång till vetenskaplig information,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella infrastrukturer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid anläggningarna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

– hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur, och

– det nationella behovet av infrastruktur i relation till annan forskningsfinansiering.

Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, omfattar svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer (u-forsk) och stöd till samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i dessa kategorier av länder (Swedish Research Links). Vetenskapsrådet ska inrätta en kommitté för utvecklingsforskning för att bedöma vetenskaplig kvalitet och relevans i enlighet med övergripande mål för Sveriges utvecklingssamarbete. Kommittén ska ha en bred representation vad gäller forskningsområden av relevans för låg- och medelinkomstländer. Denna ska inkludera representation från Sida och från andra forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet ska därutöver vid behov samråda med Sida både vad gäller genomförande och resultat.

Vetenskapsrådet ska redovisa U-forsk och Swedish Research Links var för sig och redogöra för 

– hur vetenskaplig kvalitet och relevans har säkerställts i bedömning och uppföljning av forskningsfinansiering,

– hur bidragen fördelats mellan olika ämnesområden, länder och specifika forskningsområden, 

– hur forskningssamarbeten inom Swedish Research Links övergripande har bidragit till uppbyggnad och förstärkning av institutioner och forskningsmiljöer i samarbetsländer, och 

– erfarenheter och resultat av verksamheten samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till målen för Sveriges utvecklingssamarbete. 

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

– sina insatser när det gäller forskning inom kultur- och kulturarvsområdet,

– de projekt för forskning inom polarområdena som har finansierats under året och hur samverkan med Polarforskningssekretariatet fortlöper,

– hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området,

– hur medlen inom ramen för det mångvetenskapliga demokratiforskningsprogrammet har använts, och

– inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén och särskilt hur forskning med relevans för skolans och förskolans utveckling främjas.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 16 januari 2013

– den 20 februari 2013

– den 2 maj 2013

– den 29 juli 2013

– den 25 oktober 2013

3

Uppdrag

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Vetenskapsrådet ska samverka med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Plan för jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnor och män ges lika möjligheter och förutsättningar att ta del av forskningsmedel. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Vetenskapsrådet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

Nordiska ministerrådet

Vetenskapsrådet ska ge regeringen stöd inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Kostnader för internationella organisationer

Vetenskapsrådet ska senast den 15 april 2013 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa myndighetens beräknade långsiktiga utgifter för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer.

Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentra (JRC)

Vetenskapsrådet ska sprida information till forskare vid universitet och högskolor om verksamheten vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentra (Joint Research Centre JRC) och om möjligheten till forskningssamarbeten och vistelser vid dess institut. Vetenskapsrådet bör samråda med Verket för innovationssystem för att koordinera sin verksamhet med den verksamhet som bedrivs av Verket för innovationssystem.

Unesco

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga område och samordna de nationella programkommittéerna inom Unescos vetenskapliga program.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forskningsprogrammet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok.
Under 2013 disponerar Vetenskapsrådet 15 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2013 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Vetenskapsrådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2014 redovisa vilka bidrag som under 2013 beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Infrastruktur för forskning  

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Frankrike, Italien, Schweiz och Tyskland. Samarbetet med Tyskland ska genomföras i samband med en svensk forskningssatsning på synkrotronen i Hamburg, Petra III.

Finansiell uppföljning

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Särskilda redogörelser

Vetenskapsrådet ska redogöra för vilka vetenskapliga discipliner de forskningsprojekt som har beviljats inom utbildningsvetenskap tillhör. Redogörelsen ska inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 juni 2013. 

Vetenskapsrådet ska redogöra för resultaten av rådets arbete med att initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning. Redogörelsen ska inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 juni 2013. 

Institutet för solfysik

Vetenskapsrådet får förhandla och ingå avtal med Kungl. Vetenskapsakademien om övertagande av Institutet för solfysik.

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet ska avsätta 20 miljoner kronor för att inrätta ett program för stöd av klinisk behandlingsforskning, d.v.s. utveckling av befintliga behandlingsrutiner och utveckling och utvärdering av nya behandlingsmetoder. Satsningen ska ske i samarbete med och samfinansieras av sjukvårdshuvudmännen. Från och med 2014 och framåt är en förutsättning för statens fortsatta satsning, att sjukvårdshuvudmännen bidrar med motsvarande finansiering. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Vårdforskning

Vetenskapsrådet ska avsätta 20 miljoner kronor för att fördela forskningsmedel till vårdforskning. Vetenskapsrådet ska samverka med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap om bl.a. utlysningar av medel till vårdforskning och till innovativ praktiknära forskning genom ett gemensamt samrådsorgan.

Åldrande och hälsa

Vetenskapsrådet ska avsätta 25 miljoner kronor för att fördela forskningsmedel inom området åldrande och hälsa. Vetenskapsrådet ska samverka med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap inom detta område.

Infrastruktur för registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet ska avsätta 25 miljoner kronor inom området infrastruktur för registerbaserad forskning och ska inom myndigheten bygga upp en verksamhet för att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål. Vetenskapsrådet ska bistå forskare med information om register och om relevant lagstiftning. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Bättre tillång till forskningsresultat och forskningsdata

Vetenskapsrådet ska utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (Open Access). Vetenskapsrådet ska samråda och samarbeta med Kungl. biblioteket samt andra relevanta aktörer. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Den svenska databasen SwePub

Vetenskapsrådet ska samverka med Kungl. biblioteket i deras uppdrag att vidareutveckla databsen SwePub. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Internationella samarbeten

Vetenskapsrådet ska initiera, utveckla och finansiera forskning med de länder som Sverige har ingått bilaterala forskningsavtal med. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 162 936
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)279 581
ap.2Forskning inom medicin och hälsa (ram)957 301
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)1 051 337
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)157 520
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)2 717 197

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, och
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Forskning inom medicin och hälsa

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom medicin och hälsa. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Anslaget ska finansiera satsningarna på 85 miljoner kronor inom området medicin och hälsa för budgetåret 2013, varav minst
– 20 miljoner kronor för klinisk behandlingsforskning,
– 25 miljoner kronor för åldrande och hälsa, och
– 40 miljoner kronor för infektion och antibiotika.

6. Anslaget ska finansiera av tidigare anslagna medel, minst
– 20 miljoner kronor för vårdforskning. 

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom utbildningsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning och forskningens infrastruktur. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår.

Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

6. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

7. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser driftskostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

8. Anslagsposten ska finansiera minst 39 miljoner kronor för kärnteknisk forskning och för forskning och utveckling i samband med planeringen av konstruktionen av den europeiska spallationskällan (ESS), dock ska minst 20 miljoner kronor användas för det sistnämnda ändamålet efter särskilt beslut av regeringen.

9. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för 
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL), och
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR).

10. Från anslagsposten ska medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medel från anslagsposten ska även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

11. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

12. Anslaget ska finansiera minst  
– 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri, 
– 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning, 
– 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), 
– 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning, 
– 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt, 
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket,
– 25 miljoner kronor för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, och
– 25 miljoner kronor för forskning inom det konstnärliga området, inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning. 

13. Anslaget ska finansiera de särskilda satsningarna i fråga om infrastruktur inom ramen för de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 184 miljoner kronor, varav minst
– 28 miljoner kronor för Biobanker/BBMRI,
–  9 miljoner kronor för BILS/ELIXIR,
– 14 miljoner kronor för LifeWatch,
– 55 miljoner kronor för MaxIV,
– 23 miljoner kronor för MyFab,
– 18 miljoner kronor för SNIC/PRACE, och
– 37 miljoner kronor för teknikplattformar inom medicin och livsvetenskap. 

14. Vetenskapsrådet ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi som pågår 2009–2013. Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet finansiera forskning inom programmet under 2013 med minst 9,4 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

15. De 225 miljoner kronor som i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50) och budgetpropositionen för 2013 (2012/13:1) har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) får användas efter särskilt beslut av regeringen.

16. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat, kärn- och neutronområdet samt utveckling av synkotronljusanläggningar och med Schweiz om frielektronlaser samt neutronforsking.

17. Anslaget ska finansiera satsningen på 25 miljoner kronor för infrastruktur för registerbaserad forskning.

18. Anslaget ska finansiera övriga satsningar på 265 miljoner kronor för budgetåret 2013. Dessa medel får användas efter särskilda beslut av regeringen.    

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet260 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)260 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget ska främst finansiera utgifter för Sveriges deltagande i internationella organisationer och verksamheter samt bidrag till sådana organisationer och verksamheter, bl.a.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande     södra stjärnhimlen (ESO),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC)
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet118 698
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)118 698

3:10

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet43 836
ap.1Sunet (ram)43 836

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.115 3153 %0
ap.247 7803 %0
ap.357 5863 %0
ap.48 6293 %0
ap.5128 8373 %0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.113 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 5613 %0
3:10 Sunet
ap.12 1923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1587 136320 760143 880122 4962018
ap.22 039 1361 114 080499 752425 3042018
ap.32 384 4481 302 840584 232497 3762018
ap.4343 200187 17684 21671 8082018
ap.55 206 0802 355 1441 327 9201 523 0162018
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 055 000260 000260 000260 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

Vetenskapsrådet får under 2013 besluta om medlemskap i nedan fem angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur. Vidare får Vetenskapsrådet besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till Eric-konsortierna:

European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 1 500 000 kronor,

Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor,

Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor,

Integrated carbon observation system (ICOSERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor, och

LifeWatch ERIC med en årlig medlemsavgift om högst 6 000 000 kronor.

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)99 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2513 545
2013-02-2513 545
2013-03-2513 545
2013-04-2513 545
2013-05-2513 545
2013-06-2513 545
2013-07-2513 545
2013-08-2513 545
2013-09-2513 545
2013-10-2513 545
2013-11-2513 545
2013-12-2513 539
Summa162 534
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:10 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
SUNET00120 000165 836-45 836-45 836
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet får ta ut avgifter för SUNET. Avgifterna ska motsvara kostnader för 2013 som inte täcks av de medel som har tilldelats för ändamålet under anslaget 3:10 SUNET. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Finansiering av grundanslutningen ska fördelas enligt följande;

a) När det gäller de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museer och Kungl. biblioteket ska deras kostnader för SUNET bekostas från anslaget 3:10 SUNET.

b) Den kostnad som inte täcks av anslaget 3:10 SUNET ska fördelas mellan universitet och högskolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter.

c) Övriga organisationers avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisation uppnås.

3. Avgifter för tilläggstjänster ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisations kostnader uppnås.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Näringsdepartementet/FIN
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Lunds universitet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Polarforskningssekretariatet
Jordbruksverket
Kungl. Vetenskapsakademien
Chalmers tekniska högskola
Kungl. biblioteket