Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2012-12-13
Fi2012/889, Fi2012/4593 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 22
17194 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Skatteverket
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 3, bet. 2012/13:SkU1, rskr. 2012/13:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsstyrning

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Skatt

Mål 

De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

1.1.1.1  Beskattning

Mål 

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Skillnaden mellan fastställda belopp och betalda belopp (uppbördsförlusterna) ska minimeras.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsförlusterna. En bedömning ska göras av hur åtgärderna bidragit till att minska skattefelet. Uppbördsförlusternas utveckling ska beskrivas. 

1.1.1.2  Brottsbekämpning

Mål 

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt göra en bedömning av om prestationerna bidragit till målet. Skatteverket ska också göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Skatteverket ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

1.1.1.3 Folkbokföring

Mål 

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt göra en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

1.1.1.4 Fastighetstaxering

Mål 

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande samt göra en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.5 Registrering av bouppteckningar

Mål 

De formella kraven på bouppteckningars förrättande och upprättande ska vara uppfyllda innan registrering.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt göra en bedömning av resultatutvecklingen.

2  Övriga mål och återrapporteringskrav

2.1 Generella krav på redovisning

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksamhetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling ska kommenteras särskilt.

Skatteverket ska redovisa individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund där det är relevant.

2.2 Riskhantering

Skatteverkets resurser ska vara koncentrerade till områden med hög risk.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt göra en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig. Kvalificerad information ska finnas för företag och medborgare.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad.

2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företagen ska göras.  

2.5 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering

Skatteverket ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Skatteverket ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

2.6 It för en grönare förvaltning

Återrapportering

Skatteverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

PSI-direktivet

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2013.

Processföring

Skatteverket ska  kartlägga de vanligast förekommande frågorna i ärenden om överklaganden/omprövningar med särskilt fokus på inkomstslaget näringsverksamhet. I kartläggningen ingår också att analysera om Skatteverkets ställningstaganden bidragit till en ökad enhetlighet och rättssäkerhet.

Skatteverket ska även göra en genomgång av myndighetens processer i domstol i syfte att stärka enhetligheten i sin rättstillämpning och effektivisera sin processföring.

Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2013.

Service, information och kommunikation med företag

Kommunikationen dator till dator för företag bidrar till ett effektivt uppgiftslämnande och en effektiv kommunikation till och från företagen.  Skatteverket bör därför undersöka om det är möjligt att utveckla ett system, som företagen kan ansluta sig till för att elektroniskt överföra t.ex. deklarationsuppgifter till Skatteverket. Systemen på marknaden kan sedan anpassas för anslutning till Skatteverkets system för överföring. Detta ökar rättssäkerheten genom att det minskar felen i uppgiftslämnandet och kommunikationen blir även säkrare och snabbare.

Skatteverket får i uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheten att utveckla ett system för ett effektivt uppgiftslämnande mellan företagets dator och Skatteverkets it-system.

Skatteverket får även i uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheten att på sin webbplats tillhandahålla ett enkelt redovisningssystem för att förenkla överföringen av data och elektronisk kommunikation för de minsta företagen.

Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 1 november 2013.

Digitala handledningar och styrsignaler

Skatteverket får i uppdrag att presentera information, som idag lämnas genom pappersbundna handledningar m.m., i digital form på sin webbplats.

Skatteverket ska redovisa aktuell status på uppdraget senast den 1 oktober 2013.

Plan för jämställdhetsintegrering

Skatteverket ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska utgå ifrån en uppföljning av Skatteverkets rapport Det jämställda bemötandet (dnr 131-538171-08/113). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet, senast den 16 september 2013.

Uppföljning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i företagssektorn

Under 2009 och 2010 har Skatteverket haft i uppdrag att göra en bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag i företagssektorn. För 2011 fick Skatteverket i uppdrag att följa upp tillämpningen av de befintliga ränteavdragsbegränsningsreglerna och analysera om de förebygger skatteplanering med ränteavdrag på avsett sätt. Den 1 december 2011 gav regeringen Skatteverket i uppdrag att bl.a. kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn, särskilt vad avser skatteplanering med ränteavdrag. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 december 2012. I ett tilläggsuppdrag fick Skatteverket i uppdrag att bl.a. kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag som är i intressegemenskap med t.ex. en kommun, eller som kan göra avdrag för utdelning. Slutredovisning av tilläggsuppdraget ska ske senast den 30 juni 2013.

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1) föreslog regeringen att 2009-års regler om avdragsrätt för räntor i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (1999:1229), ska utvidgas till att gälla ränteavdrag avseende alla lån inom en intressegemenskap från den 1 januari 2013. Den 21 november 2012 antogs propositionen av riksdagen (rskr. 2012/13:37).

Av propositionen framgår att regeringen anser att det finns anledning att även fortsättningsvis följa upp lagstiftningen för att utvärdera om den valda lösningen förebygger skatteplanering på avsett sätt. Uppföljningen avseende den nya lagstiftningen bör dock göras först när den har varit i kraft under minst ett år och efter tidpunkten för den taxering då reglerna tillämpas för första gången. Regeringen kommer därför att återkomma till denna fråga vid en senare tidpunkt.

Under 2013 ges Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med den bredare kartläggning som har gjorts under 2009–2011, särskilt vad gäller frågan om skatteplanering med externa lån utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen. Skatteverket ska även undersöka om nya metoder för att kringgå lagstiftningen har använts sedan 2009-års ränteavdragsbegränsningsregler har trätt i kraft. Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2014. Om Skatteverket bedömer att det är lämpligt ska en eller flera delrapporter lämnas före detta datum.

Skattefelet

Skatteverket tog år 2007 fram en skattefelskarta. Skatteverket får i uppdrag att ta fram en ny skattefelskarta. Skattefelet ska kvantifieras och skattefelets förändring mellan åren 2007-2012 ska beskrivas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Uppdrag till Skatteverket, Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Kustbevakningen att i en andra etapp fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottsmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet (Ju2012/6639/SI). Arbetet med den andra etappen ska vara genomfört senast den 31 januari 2015. 

Under 2013 ska Skatteverket bistå Justitiedepartementet med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler samt uppskattningar för effekthemtagning avseende projektet.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 848 548
ap.1Skatteverket (ram)6 848 548

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). Skatteverket ska samråda med Skatterättsnämndens kansli för att säkerställa att nivån på nämndens anslag möjliggör en förkortning av handläggningstiderna.
  2. Anslagsposten får vidare användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemannaförfarande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  3. Anslagsposten får även användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.  
  4. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas från anslagsposten som stöd till forskning inom skatteområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1205 4563 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Skatteverket
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 108 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)699 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25570 712
2013-02-25570 712
2013-03-25570 712
2013-04-25570 712
2013-05-25570 712
2013-06-25570 712
2013-07-25570 712
2013-08-25570 712
2013-09-25570 712
2013-10-25570 712
2013-11-25570 712
2013-12-25570 716
Summa6 848 548
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna00371 641371 64100
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet0058 06958 06900
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00350 000350 00000
Avgifter från SPAR-20 720-8 64427 00030 000-3 000-32 364
ID-kort0040 00040 00000
Summa-20 720-8 644846 710849 710-3 000-32 364
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110080080000
Ansökningsavgifter för gåvomottagare2511004 5004 50000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511008 0008 00000
Summa0013 30013 30000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet samt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregister får disponeras i verksamheten. 

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, KLS, BA1
Näringsdepartementet
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Domstolsverket
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Bokföringsnämnden
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Lantmäteriet
Trafikverket