Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:62

2012-12-13
U2012/7081/F
U2012/6996/SAM(delvis)
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för de regionala etikprövningsnämnderna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– totalt antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid, och

– antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor,

– kostnader för nämndens kansli och drift, och

– antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda när det gäller utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

De regionala etikprövningsnämndernas återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 16 januari 2013

– den 20 februari 2013

– den 2 maj 2013

– den 29 juli 2013

– den 25 oktober 2013

3

Uppdrag

Redovisning av avtal med värdmyndighet

Varje regional etikprövningsnämd ska redovisa ingånget avtal med värdmyndigheten som bl.a. reglerar ansvaret för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 604
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 604
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 346
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 346
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 600
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 600
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 570
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 570
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 347
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 347
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 599
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)5 599
Disponeras av regeringen6 113
ap.8Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut (ram)6 113

Villkor för anslag 3:12

ap.8 Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11683 %0
ap.21003 %0
ap.31683 %0
ap.43173 %0
ap.51003 %0
ap.61683 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25467
2013-02-25467
2013-03-25467
2013-04-25467
2013-05-25467
2013-06-25467
2013-07-25467
2013-08-25467
2013-09-25467
2013-10-25467
2013-11-25467
2013-12-25467
Summa5 604
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25279
2013-02-25279
2013-03-25279
2013-04-25279
2013-05-25279
2013-06-25279
2013-07-25279
2013-08-25279
2013-09-25279
2013-10-25279
2013-11-25279
2013-12-25277
Summa3 346
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25467
2013-02-25467
2013-03-25467
2013-04-25467
2013-05-25467
2013-06-25467
2013-07-25467
2013-08-25467
2013-09-25467
2013-10-25467
2013-11-25467
2013-12-25463
Summa5 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25881
2013-02-25881
2013-03-25881
2013-04-25881
2013-05-25881
2013-06-25881
2013-07-25881
2013-08-25881
2013-09-25881
2013-10-25881
2013-11-25881
2013-12-25879
Summa10 570
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25279
2013-02-25279
2013-03-25279
2013-04-25279
2013-05-25279
2013-06-25279
2013-07-25279
2013-08-25279
2013-09-25279
2013-10-25279
2013-11-25279
2013-12-25278
Summa3 347
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25467
2013-02-25467
2013-03-25467
2013-04-25467
2013-05-25467
2013-06-25467
2013-07-25467
2013-08-25467
2013-09-25467
2013-10-25467
2013-11-25467
2013-12-25462
Summa5 599
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder25590-6 62540 17940 1790-6 625
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut enligt förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet