Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2012-12-13
Fi2012/890, Fi2012/4593 (delvis)
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
17221 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kronofogdemyndigheten
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 3, bet. 2012/13:SkU1, rskr. 2012/13:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.2 Verksamhet Exekution

Mål

En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och det ska vara lätt för medborgare och företag att göra rätt för sig.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

1.2.1 Verkställighet och indrivning

Mål

Borgenären ska i första hand få betalt för sin fordran. Om inte full betalning är möjlig ska betalning ske så långt möjligt och en tillförlitlig utredning ska levereras till borgenären. Gäldenärens rätt ska bevakas under handläggningen.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att borgenären ska få betalt för sin fordran. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter ska ingå i beskrivningen. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.2.2 Summarisk process

Mål

Utslag och beslut ska meddelas snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. 

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning utslag och beslut meddelats snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. Resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet ska bedömas.

1.2.3 Skuldsanering

Mål

Ett snabbt och begripligt förfarande som leder till ett hållbart beslut ska ge överskuldsatta förutsättningar för ekonomisk rehabilitering samtidigt som berörda borgenärer får bästa möjliga betalning.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att göra förfarandet snabbt och begripligt och i vilken utsträckning besluten blivit hållbara. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.2.4 Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen sker lagenligt, likformigt och effektivt. Vidare ska tillsynen bidra till att borgenärerna får bästa möjliga utfall.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att bidra till en lagenlig, likformig och effektiv konkursförvaltning samt göra en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet. Återrapporteringen ska också innefatta en beskrivning av vidtagna åtgärder för att borgenärerna ska få bästa möjliga utfall.

2 Övriga mål och återrapporteringskrav

2.1 Generella krav på redovisning

Kronofogdemyndigheten ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksamhetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling ska kommenteras särskilt.

2.2 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Kronofogdemyndighetens område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

2.3 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Kronofogdemyndighetens verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga för medborgare respektive företag. En bedömning av i vilken omfattning myndighetens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företagen ska göras.    

2.4 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Kronofogdemyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

2.5 Organiserad brottslighet

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

3

Uppdrag

Forskning

Kronofogdemyndigheten får i uppdrag att utvärdera sin forskningsverksamhet. Utvärderingen ska innehålla en redovisning av de forskningsprojekt som Kronofogdemyndigheten finansierat. Resultat och effekter av forskningen ska redovisas och analyseras i förhållande till de av regeringen fastställda målen för Kronofogdemyndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016.

PSI-direktivet

Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2013.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 755 511
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 755 511

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

1. Högst 3 000 000 kronor får utbetalas från anslagsposten för stöd till forskning inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Utbetalda medel ska särredovisas i årsredovisningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kronofogdemyndigheten
ap.252 6653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)178 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25146 293
2013-02-25146 293
2013-03-25146 293
2013-04-25146 293
2013-05-25146 293
2013-06-25146 293
2013-07-25146 293
2013-08-25146 293
2013-09-25146 293
2013-10-25146 293
2013-11-25146 293
2013-12-25146 288
Summa1 755 511
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna008 7558 75500
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet001 3681 36800
Summa0010 12310 12300
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 209 2501 722 000-512 750-512 750
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kronofogdemyndighetens avgifter

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning ska redovisas mot inkomstiteln 2532.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen. Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken (1981:774) och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet, BA, KLS
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Domstolsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Pensionsmyndigheten
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Barnombudsmannen