Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2012-12-20
L2011/2121
L2012/796
L2012/852 m.fl.
Se bilaga 1
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
55182 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens jordbruksverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MJU2, rskr. 2012/13:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, fortsätta att utveckla sitt styr- och uppföljningssystem över stödprocessen för såväl direktstöd som stöd till landsbygdsutveckling. Jordbruksverket ska styra handläggning och kontroll samt noggrant följa utvecklingen under stödåret för att säkerställa att direktstöden till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter, samt för att säkerställa att handläggningstider för beslut och utbetalning av stöd minskar samtidigt som risken för finansiell korrigering förebyggs och minimeras. Jordbruksverket ska dessutom särskilt arbeta med återkrav.

Jordbruksverket ska, tillsammans med länsstyrelserna, fortsätta arbetet med en processgenomgång av stödprocessen för landsbygdsutvecklingsstöd. Arbetet ska även beakta kommande programperiod. I denna ska erfarenheter från andra medlemsländer tas tillvara. Resultatet av arbetet ska så långt som möjligt tas tillvara i arbete med att utveckla och effektivisera handläggningen inom det operativa programmet för fiskerinäringen. 

Jordbruksverket ska tillsammans med länsstyrelserna bistå regeringen i arbetet med att uppfylla ackrediteringsvillkoren för hanteringen av stöd.

Förberedelse inför kommande jordbruks- och fiskeripolitik

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram och fiskeriprogram för perioden 2014-2020. Jordbruksverket ska även bistå i arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för gårdsstödet och marknadsstöden.

Jordbruksverket ska förbereda genomförandet av den nya jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitiken på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna. Jordbruksverket ska beakta pågående reformförhandlingar.

Partnerskapsöverenskommelse

Jordbruksverket ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- och havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Jordbruksverket ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

Sverige - det nya matlandet

Jordbruksverket ska informera om de stödmedel och åtgärder som kan kopplas till Sverige - det nya matlandet. Jordbruksverket ska i sin externa kommunikation ge en samlad bild av arbetet medSverige - det nya matlandet i enlighet med den framtagna kommunikationsplattformen för arbetet. Jordbruksverket ska även sprida relevanta erfarenheter från projekt kopplade till Sverige – det nya matlandet.

Effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel

Jordbruksverket ska bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av växtskyddsmedel i ärenden om nationellt godkännande av växtskyddsmedel. Jordbruksverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013 redovisa prognoser för 2013-2017. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå.

Jordbruksverket ska även återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att öka prognossäkerheten.

3

Uppdrag

Arbete för att förebygga och minimera risk för sanktioner

Jordbruksverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och planeras att genomföras för att minimera risken för sanktioner och finansiella korrigeringar av EU-medel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2013.

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Jordbruksverket ska fortsätta och intensifiera förenklingsarbetet för att nå regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Jordbruksverkets förenklingsarbete ska utgå från regeringens övergripande mål med sju delmål och fem fokusområden (skr. 2012/13:5). Jordbruksverket ska ta fram åtgärder för förenkling och förslag på indikatorer för uppföljning av arbetet. Fokus ska vara på åtgärder som leder till att företagarna upplever förenklingar i vardagen. En del i förenklingsarbetet är fortsatt att minska företagens administrativa kostnader. Jordbruksverket ska arbeta med förenkling och ökad service i samband med tillämpningen av regelsystemen.

Jordbruksverket ska redovisa hur de bedriver sitt förenklingsarbete. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2014.

Förenklingsarbete

Jordbruksverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Sverige - det nya matlandet

Jordbruksverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet och utvärdera de projekt som under 2012 beviljats stöd från anslaget 1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor. I uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober 2013.

Stödjande arbete för djurskyddskontroller

Jordbruksverket ska under 2013:

 • Implementera i djurskyddskontrollregistret en framtagen och provkörd modell för ett riskbaserat uttag av kontrollobjekt som stödjer planeringen och prioriteringen av den offentliga djurskyddskontrollen i länen.
 • I samarbete med länsstyrelserna utveckla och uppdatera IT-system som stödjer djurskyddskontrollen, d.v.s. Djurskyddskontrollregistret (DSK) och länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina. Åtgärderna ska bl.a. syfta till ökad effektivitet och tillförlitlighet samt till att kvalitetssäkra uppgifterna i DSK.

Jordbruksverket ska löpande följa upp och till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) återrapportera hur arbetet fortskrider senast den 30 juni respektive den 31 december 2013.

Jordbruksverket ska den 31 juli 2013 respektive den 31 januari 2014 redovisa till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) statistik avseende länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete, i syfte till att ge en bild av hur djurskyddskontrollerna fungerar. Slutrapportering av statistik avseende länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete samt analys av 2013 års arbete ska redovisas senast den 31 maj 2014.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska medverka till att kastrering av smågrisar utan bedövning fasas ut. De alternativa metoder och system som utvecklas ska vara kostnadseffektiva. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 november 2013.

Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2013 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Riskvärdering av växtskadegörare

Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda på vilket sätt det går att säkerställa att Jordbruksverket, i egenskap av nationell myndighet för riskhantering avseende växtskadegörare, får tillgång till ändamålsenlig riskvärdering som underlag för beslut inom området. Förslag till olika lösningar bör lämnas samt fördelar och nackdelar liksom kostnader för olika alternativ redovisas. Utgångspunkter för utredningen ska vara att Sverige i så stor utsträckning som möjligt ska kunna utnyttja relevant kompetens och vad som görs i andra länder och av organisationer samt att kostnaden ska bli så låg som möjligt.


I uppdraget ingår att studera övriga relevanta länders system, bl.a. Norges och Finlands. Kontakter bör tas med EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet (EFSA) och den regionala växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet (EPPO). Av betydelse för uppdragets genomförande bör dessutom vara att ta del av hur system för riskvärdering fungerar inom andra områden. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Skogsstyrelsen och övriga berörda myndigheter. Jordbruksverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 april 2014.

Vägledning för kontroll av ekologisk produktion

Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska utarbeta en gemensam vägledning med riktlinjer för hur kontrollorganen bör tillämpa de i proposition Ny lag om kontroll av ekologisk produktion föreslagna bestämmelserna om möjlighet att överklaga beslut av ett kontrollorgan, om förvaltningslagens tillämpning och om offentlighet och sekretess. Uppdraget ska slutföras genom en publicering av vägledningen senast den 31 maj 2013 med kopia till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

It för miljön

Jordbruksverket ska redovisa hur verket följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för It för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska i samråd med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet t.o.m. 2014 följa upp och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget ska genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2009:19). Resultatet av arbetet ska löpande redovisas till regeringen. Där så bedöms angeläget ska resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvar för uppdraget och rapporteringen.

Politiken för global utveckling

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten med sin expertkunskap bidragit till målet om rättvis och hållbar global utveckling. Utöver detta ska Jordbruksverket redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Redovisningen avseende tjänsteexport ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar gällande denna verksamhet ska presenteras. Jordbruksverket ska redovisa sitt arbete till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2013.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket ska, senast den 30 april 2013, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa effekterna av det nationella stödet som under året 2012 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruk i norra Sverige. Rapportering ska ske enligt Kommissionens beslut 6050 av den 8.9 2010.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 mars till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Statsstödsrapportering

Jordbruksverket ska, senast den 31 maj, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B samt bilaga III C till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk107 301
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)107 301

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen 2009:1397 om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen 2009:1396 om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset belägen djurhållning och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk12 433
ap.2Djurhälsovård (ram)12 433

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Av anslaget får högst 2 500 000 kronor användas för stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt. Dessa medel får disponeras enligt förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk124 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)7 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)34 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får använda högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får använda högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur. Medlen får disponeras i enlighet med villkoren i Europeiska kommissionens beslut om statligt stöd N 164/2003.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk505 621
ap.1Förvaltningskostnader (ram)474 381
ap.2Statistik (ram)31 240

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 600 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

3. Inom ramen för anslaget ska täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 82/471/EEG och EU-förordningen 1831/2003/EEG om bioproteiner och säkerhetskontroller vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

4. Anslaget ska användas för ájourhållning av blockdatabasen för att upprätthålla den kvalitet i databasen som erhållits i och med att databasen uppdaterats.

5. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor användas för att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.

6. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 2 100 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter, kontroller om förbud mot utsläppande på marknaden och import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls, samt kontroller om handel med sälprodukter. Ersättning för de senare får uppgå till högst 300 000 respektive 100 000 kronor. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

7. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

8. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

9. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

10. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

11. Av anslagsposten ska högst 3 000 000 kronor användas för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

ap.2 Statistik

1. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Även framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får finansieras med anslaget.

2. Anslagsposten ska användas för av EU medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

1:9

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 000
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 819 000
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)5 813 500
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (ram)5 500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska inom ramen för medel avsatta för särskilt stöd lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd ska även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stödet får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader och det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.  

4. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt rådets förordning (EG) 1290/2005 (20 procent) och tvärvillkor enligt rådets förordning (EG) 73/2009 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. För stödåren 2005-2008 ska 100 % av återbetalda felaktigt utbetalda gårdsstöd som görs med anledning av föreslagen finansiell korrigering från EU-kommissionen redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk258 300
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)258 300

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EU:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Kreditering av förverkade säkerheter m.m.

5. Anslagsposten får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

1:12

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk190 472
ap.1Finansiella korrigeringar m.m. (ram)190 472

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiella korrigeringar m.m.

1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

1:8 Statens jordbruksverk ap.2 Statistik villkor 2

1:10 Gårdsstöd m.m.

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

3. Anslagsposten ska användas för finansiering av de föreslagna finansiella korrigeringarna från EU-kommissionen om ca 870 000 000 kronor för stödåren 2005-2008. Av totalt 540 000 000 kronor som ska belasta anslaget och redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. 2012 - 2013 ska 115 000 000 kronor belasta anslaget 2013. Resterande fastställda och reglerade korrigeringsbelopp ska belasta inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. och tillföras inkomsttitel 6111 Gårdsstöd eller 6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007-2013.

4. Anslagsposten får användas till s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten för utgifter som uppkommer under anslag 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

5. Anslaget får användas till skadestånd.

1:13

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk37 919
ap.3Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)37 919

Villkor för anslag 1:13

ap.3 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. Anslaget får även disponeras med högst 2 500 000 kronor för svensk medfinansiering av projekt inom Sveriges lantbruksuniversitet, som finansieras av EU-budgeten och ligger i linje med Europeiska fiskerifondens målsättning.  

2. Anslaget får med beaktande av EU:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Jordbruksverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EU:s stöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

6. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

1:14

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk91 793
ap.3Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)91 793

Villkor för anslag 1:14

ap.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning av den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 enligt kommissionens förordning av den 26 mars 2007 (EG) nr 498/2007 för den Europeiska fiskerifonden (EFF).

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6213001 Bidrag från EU:s fiskerifond perioden 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6213002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond. 

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Jordbruksverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktigt utbetalda belopp återbetalas till Europeiska kommissionen.

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk83 660
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)16 500
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)26 660
ap.4Kommunikation (ram)7 000
ap.7Jakt och fiske (ram)18 800
ap.9Insatser vid slakt (ram)3 100
ap.10Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll (ram)7 000
ap.2Matlandetkonferens och gastronomiska regioner (ram)4 600

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsposten får användas för stöd till program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Jordbruksverket ska, efter begäran, betala ut 13 500 000 kronor till Sveriges export- och investeringsråds program som avser exportfrämjande av livsmedel. De deltagande företagen och organisationerna ska tillföra programmet minst 5 miljoner kronor genom medfinansiering av programaktiviteter.

Programmets fokus ska i huvudsak ligga på små och medelstora företag och företag som exporterar produkter med svenskt råvaruinnehåll. Programmet ska bl.a. innefatta exportteknisk rådgivning, förberedande exportrådgivning anpassad för livsmedelsföretag, insatser som understödjer den kommunikationsplattform som finns framtagen för Sverige – det nya matlandet samt informationsinsatser som tydliggör programmets innehåll och funktionssätt.

Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 75 procent av kostnaderna första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 75 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. 

2. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Jordbruksverket. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av representanter från företag som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet. Styrgruppen ska fastställa en programbudget, som ska presenteras för Jordbruksverket före utbetalning. Ordförande i styrgruppen ska vara Jordbruksverket.

3. Stöd enligt villkor 1-2 för åtgärder som omfattas av artikel 107 i EUF-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids. 

4. Sveriges export- och investeringsråd ska återrapportera om programmet i särskild rapport till Jordbruksverket senast den 31 januari 2014. Jordbruksverket ska i sin tur återrapportera till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) och då särskilt uppmärksamma den administrativa situationen i programmet, den andel av finansieringen som läggs på direkta insatser, de mest verksamma och efterfrågade insatsformerna samt avgiftsnivåernas utveckling. Jordbruksverket ska även bedöma de genomförda åtgärdernas exportfrämjande effekt.

5. Av anslaget får 500 000 kronor användas för utvärdering av exportfrämjande insatser. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

6. Av anslaget får 2 500 000 kronor användas till landgodkännande vid livsmedelsexport.

ap.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner

1. Av anslaget får 600 000 kronor användas till att anordna en nationell Matlandetkonferens under 2013. Konferensen anordnas på den ort som utses till Årets Matlandethuvudstad. Jordbruksverket ska anordna konferensen i samråd med VisitSweden AB, Livsmedelsverket och Sveriges export- och investeringsråd för att täcka in alla Matlandets fokusområden. Jordbruksverket ska även samråda med matlandethuvudstaden.

2. Av anslaget får 4 000 000 kronor användas till arbetet med att utveckla gastronomiska regioner inom ramen för arbetet med Sverige - det nya matlandet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Anslagsposten får användas för stöd till insatser på livsmedelsområdet och utbetalas av Jordbruksverket för åtgärder som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn. Medlen ska bidra till att uppfylla regeringens vision Sverige - det nya matlandet. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor avse åtgärder i syfte att främja ekologisk livsmedelsproduktion. Av medlen ska därutöver 2 000 000 kronor användas till kompetenshöjande insatser på området mervärden i svenskt jordbruk. 

2. Jordbruksverket ska samråda med näringens aktörer, inklusive myndigheter, vid framtagande av kriterier för godkännande av projekt. 

3. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för kompetenshöjande insatser på området måltider inom offentlig sektor, vilket även ska inkludera offentlig upphandling av livsmedel. Medel kan även ges till aktörer som ska göra en inventering av nationella projekt vilka avser att stödja samverkan mellan skola och primärproduktion. Medlen utbetalas efter ansökningsförfarande till aktörer som ska genomföra regionala eller nationella projekt. Jordbruksverket ska samråda med Livsmedelsverket om användningen av medlen. 

4. Medel enligt villkor 1-3 får utbetalas i enlighet med förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet.  

5. Av anslaget ska 1 500 000 kronor användas för att fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna i enlighet med de projektförslag som redovisades av Sametinget den 31 oktober 2012. Jordbruksverket ska samråda med Sametinget om användningen av medlen.

6. Av anslagna medel ska 550 000 kronor utbetalas efter rekvisition under 2013 till Stockholm Environment Institute (SEI), för arbetet med det nationella nätverket Ekologiskt Forum. Forumets inriktning ska vara utbyte av erfarenhet och dialog mellan berörda aktörer. Redovisningen av arbetet, inklusive ekonomisk redovisning, ska lämnas till Jordbruksverket senast den 30 juni 2014. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

7. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget.

ap.4 Kommunikation

1. Anslagsposten får användas till arbetet med kommunikation för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet i enlighet med den kommunikationsplattform som finns framtagen för arbetet och i enlighet med regeringsbeslut L2012/452. 4 400 000 kronor utbetalas till VisitSweden AB, 2 100 000 kronor utbetalas till Jordbruksverket och 500 000 kronor utbetalas till Livsmedelsverket. Kommunikationsarbetet ska ske i nära samarbete mellan de aktörer som tilldelas medel såväl som med övriga aktörer som har en viktig roll i genomförandet av visionen Sverige – det nya matlandet.

ap.7 Jakt och fiske

1. Av anslaget får 3 000 000 kronor användas för att koordinera den svenska vattenbruksnäringen. I detta arbete ingår att skapa en gemensam myndighetsingång för företagare inom vattenbruket, ta fram en handlingsplan utifrån vattenbruksstrategin samt ett fortsatt främjandearbete för vattenbrukssektorn. 

2. Av anslaget får 2 000 000 kronor utbetalas till SLU för deras avelsarbete för att förbättra den odlade fiskens egenskaper. 

3. Av anslaget får 7 000 000 kronor tillföras det svenska fiskeriprogrammet. Medlen får användas för åtgärder inom det småskaliga fisket, för att stärka fiskeområdena och för insatser riktade till vattenbruk.

4. Av anslaget får högst 2 000 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket i syfte att öka kännedomen hos befolkningen om Livsmedelsverkets kostråd angående fisk från Östersjöområdet. Uppdraget innefattar en uppföljning av effektiviteten av de informationssatsningar som görs. 

5. Av anslaget får högst 2 800 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att täcka kostnader för livsmedelskontroll av tvåskaliga blötdjur. 

6. Av anslaget får 500 000 kronor användas för att etablera nätverk mellan vilthanteringsanläggningar, förädlingsföretag, dagligvaruhandeln och restauranger. Jordbruksverket ska samråda med Svenska jägareförbundet om användningen av medlen.

7. Av anslaget får 500 000 kronor utbetalas till Sameskolstyrelsen för satsningar inom skolmat och det samiska köket.

8. Av anslaget får 1 000 000 kronor användas för att förbättra förutsättningarna för att använda vilt som mat. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.9 Insatser vid slakt

1. Av anslaget disponeras 1 600 000 kronor för kostnader för de obligatoriska TSE-kontroller som utförs vid slakt av nötkreatur som slaktas för att användas som livsmedel. Ersättningen utgår enligt art. 16.1 g i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3), och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 g, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Jordbruksverket ska föra ett sådant detaljerat register över stödordningen som avses i art. 20.2 i förordningen (EG) nr 1857/2006. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

2. Av anslaget får högst 1 500 000 kronor användas för kostnader i ärenden om utfärdande av kompetensbevis och anordnande av slutprov enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

ap.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll

1. Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att ansvara för ett nationellt kompetenscentrum för den offentliga måltiden och därmed sammanhängande uppgifter. 

2. Av anslaget får högst 3 000 000 utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att användas för att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att skapa en bättre livsmedelskontroll till nytta för företag och konsumenter.

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 200 436
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-3 (ram)311 000
ap.5Återföring av handelsgödselskatt (ram)0
ap.8Honungsprogrammet, nationell medfinansiering (ram)2 500
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)2 886 936

Villkor för anslag 1:18

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 860 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt artikel 16.1 d i kommissionens förordning nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3) och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 d, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt. Jordbruksverket ska föra ett sådant register över stödordningar som avses i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1857/2006.

ap.5 Återföring av handelsgödselskatt

1. Högst 33 375 000 kronor får disponeras under 2011, 2012 och 2013 av Jordbruksverket och länsstyrelserna för ärendehantering av återkrav samt för den IT-utveckling som krävs för att genomföra hanteringen. Jordbruksverket ska fördela medlen mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket. Vid fördelningen mellan myndigheterna ska hänsyn tas till den fördelning av medel som görs från anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

ap.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 3.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.  Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att förbereda landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 550 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 21 370 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering. Av ovanstående belopp får högst 12 250 000 kronor disponeras av SLU för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot.
 • Högst 2 000 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmet.
 • Högst 1 250 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande.
 • Högst 47 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande.
 • Högst 2 163 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader för införande av ändringar i landsbygdsprogrammet inklusive avskrivningar av egenutvecklade IT-system.
 • Högst 3 427 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för landsbygdsprogrammets genomförande 2013 inklusive en ny djurvälfärdsersättning.
 • Högst 8 500 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader avseende àjourhållning av blockdatabasen.
 • Högst 2 137 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för att tillhandahålla ett utvärderingssekretariat samt säkerställa  ex ante-utvärderingen av förslag till landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 i enlighet med gällande förordning.
 • Högst 10 750 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader avseende förberedelse och igångsättande av landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.  

1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 780 043
ap.3Honungsprogrammet, EU-finansiering (ram)2 500
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)2 777 543

Villkor för anslag 1:19

ap.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 8.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att förbereda landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 550 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 21 370 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering. Av ovanstående belopp får högst 12 250 000 kronor disponeras av SLU för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot.
 • Högst 2 000 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmet.
 • Högst 1 250 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande.
 • Högst  47 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande.
 • Högst 2 163 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader för införande av ändringar i landsbygdsprogrammet inklusive avskrivningar av egenutvecklade IT-system.
 • Högst 3 427 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för landsbygdsprogrammets genomförande 2013 inklusive en ny djurvälfärdsersättning.
 • Högst 8 500 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader avseende àjourhållning av blockdatabasen.
 • Högst 2 137 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för att tillhandahålla ett utvärderingssekretariat samt säkerställa  ex ante-utvärderingen av förslag till landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 i enlighet med gällande förordning.
 • Högst 10 750 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader avseende förberedelse och igångsättande av landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.  

1:20

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk29 330
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)22 830
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.3Omställningspremie och energieffektivisering (ram)4 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden liksom för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, t.ex. förändringar i växtnäringsförluster eller odlingslandskapets biologiska mångfald, samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.3 Omställningspremie och energieffektivisering

1. Av anslaget ska 2 500 000 kronor användas för en omställningspremie från fossila till icke-fossila bränslen i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner.

2. Av anslaget ska 1 500 000 kronor användas för rådgivningssystemet för energieffektivisering inom jordbruket.

1:21

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 616
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)2 616

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2013 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under 2013 får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands samt Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

1:22

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 029
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 029

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Budgetår 2012

1:17

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk0
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)0

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Även framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får finansieras med anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.103 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2373Inget0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 500Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3210Inget0
ap.41 020Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.115 4963 %0
ap.2937Inget0
1:9 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.1150Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1581 735Inget0
ap.4165Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.125 830Inget0
1:12 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.119 047Allt0
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.33 7912 7720
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.39 1799 9390
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1495Inget0
ap.2138Inget0
ap.3799Inget0
ap.4210Inget0
ap.7564Inget0
ap.993Inget0
ap.100Inget0
1:17 (2012) Livsmedelsstatistik
ap.1 (2012)0Allt0
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.40Inget0
ap.50Allt0
ap.80Inget0
ap.9288 694421 4930
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.30Inget0
ap.7277 754447 8170
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1685Inget0
ap.275Inget0
ap.3120Inget0
1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.178Inget0
1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1103Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.4ram
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.5ram
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.4ram
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.4ram
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.11ram
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.6ram
1:18 (2012) Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten
ap.1 (2012)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.186 00048 03037 00002015
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.340 50024 00016 50002015
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.3130 50075 50055 00002015
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.91 352 000854 000363 000135 0002016
ap.82 5002 500

2014
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.32 5002 500002016
ap.71 629 0001 041 500465 000122 5002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2542 135
2013-02-2542 135
2013-03-2542 135
2013-04-2542 135
2013-05-2542 135
2013-06-2542 135
2013-07-2542 135
2013-08-2542 135
2013-09-2542 135
2013-10-2542 135
2013-11-2542 135
2013-12-2542 136
Summa505 621
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader
1:8 ap.2Statistik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Djur7 140-1 71632 75033 240-4904 934
Växt1 518-89612 30011 8005001 122
Utsäde-1 0451508 1508 10050-845
Tillsyn-2 412-87527 30026 500800-2 487
Distriktsveterinärerna004 4004 40000
Summa5 201-3 33784 90084 0408602 724
Uppdragsverksamhet
Vatten-1 8209013 00012 900100-1 630
Utsäde-38243824 15024 10050106
Tillsyn004 4004 40000
Distriktsveterinärerna2 2264 132530 800536 800-6 000358
Summa244 660572 350578 200-5 850-1 166
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ärenden om växtförädlarrätt och sortlista2552001 50001 5001 500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av Distriktsveterinärerna.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Även myndighetsuppdrag är inräknat.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning och verksamhet inom utsädesområdet.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Verksamhet där intäkterna ej disponeras

Avgiftsintäkter från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.


 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Övrigt avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- Jordbruksverket medges undantag från 10, 12 och 14 §§ anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen  av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:9 Bekämpande av växtsjukdomar. Jordbruksverket medges undantag från 10, 12 och 14 §§ anslagsförordningen ( 2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) avseende anslaget 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

- Jordbruksverket får under 2013 för anslaget 1:16, anslagsposten 7, göra ekonomiska åtaganden, med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen (2011:223), på högst 8 000 000 kronor. Jordbruksverkets sammanlagda åtaganden på samtliga anslagsposter som myndigheten disponerar under anslaget får dock inte överstiga 8 345 000 kronor.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Linda Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA/S3/KSÄ/KLS
Utrikesdepartementet/Ustyr/MU/Fim
Försvarsdepartementet/MFU
Socialdepartementet/SFÖ/FS
Utbildningsdepartementet/S/JÄM
Miljödepartementet/NM/MA/S/Ke/Kl
Näringsdepartementet/ENT/MK/ITP/RT
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket
Samtliga länsstyrelser
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skogsstyrelsen
Sveriges lantbruksuniversitet
Stockholm Environment Institute
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Fritidsodlingens Riksorganisation
Svenska jägareförbundet
Sveriges export- och investeringsråd
Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation
VisitSweden AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 5, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

L2011/2121
L2012/796
L2012/852
L2012/2212
L2012/1454
L2012/1913
L2012/2467
L2012/2848
L2012/3031
L2012/3395 (delvis)