Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2012-12-20
Fi2012/4668 (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 199
64523 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Kontroll och tillsyn

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet samt bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotterinspektionen ska fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit och redovisa:

- de iakttagelser som myndigheten har gjort, inklusive antal konstaterade avvikelser mot gällande regler i form av påpekanden/invändningar avseende spelverksamheten fördelat på ovanstående spelområden och efterlevnaden av dessa påpekanden/invändningar,

- de åtgärder som har vidtagits, av myndigheten och andra aktörer, inom de sektorer på marknaden som av myndigheten har identifierats som problemområden,

- de åtgärder som vidtagits för att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar, samt

- andel nedlagd tid på respektive spelområde samt genomsnittlig styckkostnad per kontroll- och tillsynsåtgärd. Styckkostnaden ska definieras.

1.2 Kontroll av illegalt spel

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit samt för hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som har gjorts och de åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna.

Lotteriinspektionen ska vidare redovisa:

- antal utförda kontroller och en analys av vad kontrollerna visat,

- antal av myndigheten gjorda polisanmälningar och en sammanställning av vad polisanmälningarna avsett, samt

- andra av myndigheten vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.   

1.3 Tillstånd och normgivning

Myndighetens föreskrifter ska bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska, fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasinon, Värdeautomatspel, Förströelseautomater, Typgodkännande och Övriga tillståndsärenden, redovisa:

- antal ansökningar och antalet bifall respektive avslag, 

- antal gällande tillstånd per den 31 december 2013, samt

- andelen nedlagd arbetstid på respektive spelområde.

Ovanstående indikatorer ska kunna följas över tid och ska kommenteras.

Myndigheten ska avseende tillstånd och normgivning redovisa:

- ärendebalansen, totalt och med fördelning över tid,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

- en redogörelse för myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd, samt

- antal ärenden i och yttranden till domstol där myndigheten varit part eller berörd. 

1.4 Information

Lotterinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt vid behov informera regeringen (Finansdepartementet) om frågor som påverkar den svenska spelmarknaden.  

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska senast den 22 februari 2013 lämna en redogörelse för utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Myndigheten ska senast den 22 februari 2013 lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och meddelade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska redovisas.

Övrig återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader som avser verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) respektive lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhet. 

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013.

3

Uppdrag

Illegal automatspelsverksamhet

Lotteriinspektionen ska analysera i vilken utsträckning det fortfarande föreligger problem med illegal automatspelsverksamhet sedan Högsta domstolens dom om illegala spelautomater meddelades (NJA 2011 s. 858). Syftet med uppdraget är att klarlägga i vilken mån situationen på marknaden har förändrats. I uppdraget ingår att utreda vilka förutsättningar det finns för att komma tillrätta med eventuella kvarstående problem. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2013.

Uppgjorda matcher

Lotteriinspektionen ska utreda förekomsten av spelrelaterade uppgjorda matcher och liknande företeelser i Sverige. I uppdraget ingår att kartlägga vilka åtgärder som aktörerna inom idrotten och på spelmarknaden har vidtagit för att upptäcka och förhindra sådana företeelser samt att bedöma hur effektiva dessa åtgärder har varit och behovet av framtida åtgärder. Lotteriinspektionen ska också undersöka behovet av samarbete mellan aktörer ur en vidare krets. Bedömningarna ska göras utifrån en analys av aktörernas ansvarsområden och med beaktande av idrottsrörelsens självständighet.

Uppdraget ska utföras efter samråd med Gymnastik- och idrottshögskolan (Centrum för idrottsforskning) och, avseende metodfrågor etc., Brottsförebyggande rådet (Brå). Lotteriinspektionen ska också ge Sveriges Riksidrottsförbund tillfälle att lämna synpunkter. Arbetet ska utföras med beaktande av de diskussioner som pågår inom Europeiska unionens institutioner och Europarådet och vad som anges i kommissionens meddelande En övergripande europeisk ram för onlinespel [KOM(2012)596]. Redovisningen kan innefatta förslag till åtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2013.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen47 310
ap.1Lotteriinspektionen (ram)47 310

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För kontrollen av illegalt spel får högst 8 miljoner kronor användas under 2013.

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 11 miljoner kronor användas under 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 4193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-253 943
2013-02-253 943
2013-03-253 943
2013-04-253 943
2013-05-253 943
2013-06-253 943
2013-07-253 943
2013-08-253 943
2013-09-253 943
2013-10-253 943
2013-11-253 943
2013-12-253 937
Summa47 310
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsintäkter
Kontroll och tillsyn9455-3 208-1 20020 00019 0001 000-3 408
Tillstånd och normgivning9455-1 379-2 70010 00010 0000-4 079
Summa-4 587-3 90030 00029 0001 000-7 487
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kontrollen av illegalt spel finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

Den egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som Lotteriinspektionen bedriver finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Charlott Sjögren
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/KO, KRIM, PO och Å
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/FST
Utbildningsdepartementet/UC och UH
Kulturdepartementet/SAM och MFI
Landsbygdsdepartementet/ELT
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket