Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:40

2012-12-20
Ju2012/8491/KRIM
Ju2012/8527/KRIM(delvis)
Ju2012/3965/KRIM m.fl.
Se bilaga 1
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
11193 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Brottsförebyggande rådet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/2013:1 utg.omr. 4, bet. 2012/2013:JuU1, rskr. 2012/2013:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådet ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter och mål som framgår av förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET OCH ANALYS

1. Brå ska vidareutveckla sitt bidrag till att rättsväsendets verksamheter bedrivs kunskapsbaserat. I det arbetet ingår att utveckla förmågan att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet samt förse regeringen och rättsväsendets myndigheter med beslutsunderlag som baseras på såväl myndighetens egna resultat som annan nationell och internationell kunskap av relevans för rättsväsendet.

2. Brå ska utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i hela rättskedjan samt brottsutvecklingen. Detta ska göras bl.a. baserat på den officiella kriminalstatistiken, Nationella trygghetsundersökningen och andra relevanta källor.

Återrapportering

1. Brå ska i sin redovisning göra en bedömning av i vilken utsträckning myndigheten har identifierat utvecklingsområden och tagit fram relevanta kunskapsunderlag och analyser på angelägna områden och vad som har gjorts för att kunskapen ska kunna komma till användning.

2. Brå ska redovisa hur myndigheten arbetar för att utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i rättskedjan och brottsutvecklingen.

STATISTIK

1. Brå ska ta tillvara den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) kommer att innebära i form av möjligheter att t.ex. utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik, nya typer av indikatorer och nya former för verksamhetsuppföljning.

2. Brå ska fortsätta utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet avseende statistiken, nationellt men även inom ramen för EU-samarbetet på statistikområdet, i syfte att öka dess användbarhet.  

3. Brå ska producera den s.k. hatbrottsstatistiken och fortsätta arbetet med att effektivisera produktionen av denna statistik.

Återrapportering

1. Brå ska redovisa arbetet för att tillvarata potentialen av RIF.

2. Brås ska redovisa utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet och särskilt arbetet med att öka statistikens användbarhet.

3. Brå ska redovisa det fortsatta arbetet med att effektivisera produktionen av hatbrottsstatistiken.

METODSTÖD TILL RÄTTSVÄSENDETS MYNDIGHETER

1. Brå ska utifrån myndighetens kompetens avseende forskning, utvärdering och statistik vidareutveckla sitt bidrag till rättsväsendets utveckling genom att vid behov vara ett metodstöd till rättsväsendets myndigheter.

Återrapportering

1. Brå ska redovisa vilket metodstöd myndigheten har bidragit med och omfattningen av detta metodstöd.

LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

1. Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet. 

PROGNOSER

1. Brå ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid följande datum:

16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013.  

3

Uppdrag

Vårdnadshavares närvaro - Under de senaste åren har mer än 14 000 personer under 18 år misstänkts för brott. Brå ska kartlägga i vilken utsträckning vårdnadshavare närvarar vid rättsväsendets åtgärder mot deras misstänkta barn. Det handlar bland annat om vårdnadshavares närvaro vid polisförhör och domstolsförhandlingar. I uppdraget ingår också att belysa vilken betydelse vårdnadshavares närvaro kan ha för rättsprocessen och för den unge. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2014.

Stalkning - Brå ska följa upp och utvärdera reformen om förbättrat skydd mot stalkning som trädde i kraft den 1 oktober 2011. Syftet med utvärderingen är att undersöka tillämpningen av brottet olaga förföljelse och hur bestämmelserna om kontaktförbud tillämpas i praktiken. I uppdraget ingår att i den mån det är möjligt uppmärksamma vilket genomslag elektronisk övervakning av särskilt utvidgade kontaktförbud fått och om det område som förbudet gäller är väl avvägt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 januari 2015.

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet - Brå ska stödja Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Inom ramen för prognosarbetet ska förutsättningarna för att fullt ut inkludera Ekobrottsmyndigheten i prognosmodellen utredas. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Handläggningstider - Brå ska redovisa handläggningstiderna hos polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår att redovisa eventuella förändringar i handläggningstiderna. Vidare ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gärningsmän. Uppdraget ska redovisas den 20 mars 2014. Uppdraget från regleringsbrevet för 2012 ska redovisas senast den 25 mars 2013.  

Hot och våld mot förtroendevaldaBrå ska genomföra en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot och våld m.m. mot förtroendevalda. Resultaten ska vara möjliga att jämföra med resultaten från motsvarande undersökning 2012. För genomförande av uppdraget får Brå under 2013 använda högst 1,5 miljoner kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati. Resultat från undersökningen ska redovisas senast den 15 maj 2014.

Pågående uppdrag

Kontakt med barn i sexuellt syfte - Brå ska följa upp och utvärdera tillämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i praktiken och om några särskilda problem uppstått i samband med tillämpningen av den. Utvärderingen ska vidare innehålla en analys av orsakerna till att så många ärenden skrivs av. I uppdraget ingår också att redovisa det som vid utvärderingen framkommer beträffande exempelvis upptäcktssätt, vilka brottsoffren och de misstänkta personerna är, kontaktsätt, kontakternas frekvens och innehåll samt förekomst av annan liknande brottslighet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 19 juni 2013.

Rättsväsendets informationsförsörjning -Uppdrag till Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2013 ska Brå vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler samt uppskattningar för effekthemtagning.

Urbant utvecklingsarbete - Brå ska följa och redovisa anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i särskilt utsatta områden. Även statistik över upplevd trygghet ska redovisas för kommunerna och stadsdelarna, så långt det är möjligt.

Stockholm Criminology SymposiumBrå ska genomföra det internationella symposiet, the Stockholm Criminology Symposium, samt ansvara för priscermonin avseende the Stockholm Prize in Criminology. Syftet med the Stockholm Criminology Symposium ska vara att främja och sprida kriminologisk forskning av relevans för det kriminalpolitiska området. Målsättningen är att symposiet ska samla forskare, beslutsfattare och praktiskt verksamma över hela världen för att diskutera aktuell forskning av praktisk betydelse för det kriminalpolitiska området. 

Särskilda regeringsuppdrag

Brå berörs också av följande regeringsuppdrag:

- Uppdrag (Fi2012/4457) att i samverkan ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Redovisning senast den 30 augusti 2013 och den 28 mars 2014.

- Uppdrag (Ju2012/3378/Krim) att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.  Slutredovisning senast den 15 maj 2014.

- Uppdrag (Ju2012/2428/PO) att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Delredovisning senast den 1 juni 2013 och slutredovisning senast den 1 oktober 2014.

- Uppdrag (Ju2012/860/Krim) om att utvärdera 2010 års straffmätningsreform. Redovisning senast den 15 mars 2014.

- Uppdrag (Ju2011/8444/Krim) om att utvärdera projekt Karin. Redovisning senast den 31 mars 2013.

- Uppdrag (U2011/6675/UC) om att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor. Redovisning senast den 15 mars 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet81 662
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)81 662

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att stimulera lokala brottsförebyggande insatser genom att:

- inom ramen för samverkansöverenskommelserna mellan polismyndigheter och kommuner stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta,  

- samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder samt

- följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplade till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.12 4503 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1215Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 924
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-256 805
2013-02-256 805
2013-03-256 805
2013-04-256 805
2013-05-256 805
2013-06-256 805
2013-07-256 805
2013-08-256 805
2013-09-256 805
2013-10-256 805
2013-11-256 805
2013-12-256 807
Summa81 662
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jeanette Lund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:40, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2012/8491/KRIM
Ju2012/8527/KRIM(delvis)
Ju2012/3965/KRIM
Ju2012/2794/KRIM
Ju2012/2777/KRIM
Ju2011/9345/KRIM
Ju2011/9112/KRIM
Ju2011/3698/L5(delvis)
Ju2011/1448/KRIM