Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:59

2012-12-13
U2012/7078/F
U2012/6996/SAM(delvis)
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13: utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Polarforskningsexpeditioner

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna ska där så är möjligt ske i form av tidsserier över de fem senaste budgetåren.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin medverkan i internationella förhandlingar inom Arktis- och Antarktissamarbetet, sina insatser till stöd för Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011–2013 och verksamheten kring isbrytaren Oden.

Verksamhet vid Abisko

Sekretariatet ska redovisa hur verksamheten vid forskningsstationen i Abisko har utvecklats sedan övertagandet 2010 från Kungl. Vetenskapsakademien.

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 16 januari 2013

– den 20 februari 2013

– den 2 maj 2013

– den 29 juli 2013

– den 25 oktober 2013

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:9

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet37 722
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)37 722

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:9 Polarforskningssekretariatet
ap.11 886Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-253 144
2013-02-253 144
2013-03-253 144
2013-04-253 144
2013-05-253 144
2013-06-253 144
2013-07-253 144
2013-08-253 144
2013-09-253 144
2013-10-253 144
2013-11-253 144
2013-12-253 138
Summa37 722
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner5 9192 00002 000-2 0005 919
Belopp angivna i tkr

Villkor

Polarforskningsexpeditioner

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för polarforskningsexpeditioner utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna ska beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås.

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko Naturvetenskapliga station. För denna verksamhet medges undantag från 5 § avgiftsförordningen. Avgifterna ska beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås. Inkomsterna får disponeras i verksamheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet