Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2012-12-13
Ju2012/7929/KO
Ju2012/7905/KO (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden30 551
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)30 551

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.19173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 700
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-252 546
2013-02-252 546
2013-03-252 546
2013-04-252 546
2013-05-252 546
2013-06-252 546
2013-07-252 546
2013-08-252 546
2013-09-252 546
2013-10-252 546
2013-11-252 546
2013-12-252 545
Summa30 551
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Hariette Bengtzing








Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret