Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2012-12-13
Ju2012/7928/KO
Ju2012/7905/KO (delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Konsumentverket ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Övrig återrapportering

Ökat konsumentskydd på finansmarknaden

Konsumentverket ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten för ett ökat konsumentskydd på finansmarknaden.

3

Uppdrag

Läget för svenska konsumenter

Konsumentverket ska senast den 30 april 2014 presentera en rapport som beskriver konsumenternas situation på olika marknader, lyfter fram de viktigaste problemen och möjligheterna samt föreslår åtgärder som enligt myndighetens bedömning behöver vidtas. Målgruppen för rapporten ska vara regeringen, andra myndigheter, näringslivet och en intresserad allmänhet. Rapporten redovisas efter samråd med relevanta myndigheter.

Företagens administrativa kostnader

Konsumentverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket115 933
ap.1Konsumentverket (ram)112 933
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Konsumentverket

Minst 1 500 000 kronor av anslagsposten ska användas för en förstärkt tillsyn på finansmarknaden.

Minst 500 000 kronor av anslagsposten ska användas för arbete med överskuldsättningsfrågor.

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Anslagsposten ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete såsom projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

2:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 059

Villkor för anslag 2:5

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:2 Konsumentverket
ap.15 7973 %0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
2:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9362Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:2 Konsumentverket
3:2 ap.52:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Konsumentverket
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-0112 411
2013-02-019 411
2013-03-019 411
2013-04-019 411
2013-05-019 411
2013-06-019 411
2013-07-019 411
2013-08-019 411
2013-09-019 411
2013-10-019 411
2013-11-019 411
2013-12-019 412
Summa115 933
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Konsumentverket
2:2 ap.2Deltagande i standardiseringsarbete
2:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 Kommunikationer och anslag 1:1 Väghållning, anslagspost 9 - del till Kammarkollegiet.

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Utrikesdepartementet/FIM
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Läkemedelsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Tillväxtverket
Trafikverket