Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2012-11-01
U2012/6004/UC
U2012/4464/UC
Stockholms universitet
Ekonomiavdelningen
10691 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 14:1 och 14:2 inom utg.omr. 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen och anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 77, prop. 2011/12:99 utg.omr. 17, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 306 021
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 305 625
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)396
ap.2Insatser efter regeringsbeslut (ram)0

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget ska betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

ap.2 Insatser efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas efter regeringens beslut.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Bidrag ska, efter rekvisition, utbetalas till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet8 703
ap.1Bidrag till kontakttolkutbildning (ram)8 703
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan8 092
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)8 092

Villkor för anslag 14:2

ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Av medlen ska 4 105 000 kronor, inklusive för ändamålet tidigare fördelade bidrag, användas för statsbidrag för rättstolkningskurser och statsbidrag för auktoriserade tolkar och preparandkurser inför auktorisationsprov. Av dessa medel får dock 300 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder. 

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för myndighetens förvaltningskostnader, utvecklingsinsatser och rekryteringsfrämjande insatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.103 %0
ap.20Inget0
ap.303 %0
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.103 %0
ap.205000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Likalydande till

Myndigheten för yrkeshögskolan
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/UH
Arbetsmarknadsdepartementet/IU
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagen/kulturutskottet och utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting