Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2012-12-06
UF2012/52473/UD/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa, ap. 10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten16 000
ap.10Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)16 000

Villkor för anslag 2:1

ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke spridningsområdet i Georgien samt inom icke spridningsområdet och strålskydd i Moldavien. 

Av anslagsposten får högst  3 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien och Moldavien.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för förvaltningskostnader. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.104803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.107 0004 7981 0001 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Joachim Waern
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Miljödepartementet Ke
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret