Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2012-10-25
L2012/1417
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
55182 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens jordbruksverk
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100, prop. 2011/12:99 utg.omr. 23, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, fortsätta att utveckla sitt styr- och uppföljningssystem över stödprocessen för såväl direktstöd som stöd till landsbygdsutveckling. Jordbruksverket ska styra handläggning och kontroll samt noggrant följa utvecklingen under stödåret för att säkerställa att direktstöden till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter, samt för att säkerställa att handläggningstider för beslut och utbetalning av stöd minskar samtidigt som risken för finansiell korrigering förebyggs och minimeras.  Jordbruksverket ska dessutom särskilt arbeta med återkrav och under 2012 hantera de återkrav som är en följd av kommissionens ställningstagande om sanktion för stödåren 2005-2008 och som enligt budgetpropositionen för 2012 beräknas till 300 miljoner kronor.

Jordbruksverket ska, tillsammans med länsstyrelserna, genomföra en processgenomgång av stödprocessen för landsbygdsutvecklingsstöd. I denna ska erfarenheter från andra medlemsländer tas tillvara. Resultatet av arbetet ska så långt som möjligt tas tillvara i arbete med att utveckla och effektivisera handläggningen inom det operativa programmet för fiskerinäringen. 

Sverige - det nya matlandet

Jordbruksverket ska informera om de stödmedel och åtgärder som kan kopplas till Sverige - det nya matlandet. Jordbruksverket ska i sin externa kommunikation ge en samlad bild av arbetet med Sverige - det nya matlandet i enlighet med den framtagna kommunikationsplattformen för arbetet.

Förberedelse inför kommande jordbruks- och fiskeripolitik

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram och fiskeriprogram för perioden 2014-2020. Jordbruksverket ska även bistå i arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för gårdsstödet och marknadsstöden.

Näringsfrämjande insatser inom turism

Jordbruksverket ska delta i det strategiska samverkansarbete som leds av Tillväxtverket och VisitSweden AB för att stärka svensk turism och förutsättningarna för svensk besöksnäring.

Omstrukturering av sockersektorn

Efter samråd med berörda länsstyrelser ska Jordbruksverket tillämpa Sveriges omstruktureringsprogram för sockersektorn för regleringsåren 2006/07 och 2008/09. Tillämpningen av programmen ska grunda sig på de av regeringen beslutade programmen som delgivits EU-kommissionen, tillämpligt EU-regelverk, förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter samt regeringsbeslut (Jo2008/1927 och Jo2008/855).

Politiken för global utveckling

Jordbruksverket får ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport som ett bidrag till genomförandet av Politiken för global utveckling. Tjänsteexporten ska vara direkt kopplad till Jordbruksverkets kärnverksamhet och/eller dess unika kompetens. Jordbruksverket ska redovisa en strategi för samt omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel

Jordbruksverket ska bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av växtskyddsmedel i ärenden om nationellt godkännande av växtskyddsmedel. Jordbruksverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Stödjande arbete för djurskyddskontroller

Jordbruksverket ska under år 2012:

 • färdigutveckla en modell för riskbaserad offentlig kontroll av djurskyddet, bland annat i syfte att främja en regelbunden och likvärdig djurskyddskontroll i hela landet 
 • i samråd med länsstyrelserna bestämma en tidplan för att utveckla sitt IT-system och flödet mellan Jordbruksverkets system och länsstyrelsernas administrativa system. Åtgärderna ska syfta till att öka effektiviteten, tillförlitligheten och förenkla den administrativa hanteringen av ärenden samt till att kvalitetssäkra uppgifterna i djurskyddskontrollregistret.  
Jordbruksverket ska löpande följa upp och till regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) återrapportera hur arbetet enligt ovan nämnda punkter fortskrider senast den 30 juni respektive den 31 december 2012.

Förenklad hantering av ansökan om etisk prövning av djurförsök (e-ansökan)

I syfte att förenkla hanteringen av ansökningar om etiskt godkännande av djurförsök uppdras Jordbruksverket att utveckla ett system för att möjliggöra ett elektroniskt förfarande för sådan ansökan. Tillämpliga delar av systemet ska kunna användas den 1 januari 2013 för att hantera uppgifter som följer av direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Uppdraget ska utföras efter samråd med de djurförsöksetiska nämnderna och företrädare för övriga berörda parter och i sin helhet vara genomfört den 31 december 2013.

Information om regler vid byggande

Jordbruksverket ska tillsammans med Boverket och SLU samt försäkringsbolag och andra intressenter informera lantbrukare om vilka regler som gäller vid byggande i syfte att minska framtida takras.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012 redovisa prognoser för 2012-2016. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå.

3

Uppdrag

Arbete för att förebygga och minimera risk för sanktioner

Jordbruksverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och planeras att genomföras för att minimera risken för sanktioner och finansiella korrigeringar av EU-medel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 maj 2012.

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera regelförenklingsarbetet för att uppnå det övergripande målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. En del i regelförenklingsarbetet är att minska företagens administrativa kostnader. Inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområden är målet att de administrativa kostnaderna ska minska med 50 procent till och med utgången av 2014. Minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde. För att förenkla för företagen ska Jordbruksverket arbeta med regelförenkling och ökad service i samband med tillämpningen av regelsystemen.

Jordbruksverket ska redovisa hur de bedriver sitt regelförenklingsarbete samt ytterligare förslag till förenklingar för företagen inom verksamhetsområdet i syfte att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2012.

Sverige - det nya matlandet

Jordbruksverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet. I uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 20 augusti 2012.

Jordbruksverket ska även följa upp och kvantitativt och kvalitativt utvärdera de projekt som under 2011 beviljats stöd från anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 20 augusti 2012.

Intern strategi för arbetet med regionala frågor

Jordbruksverket ska ta fram en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig på förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, på den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 samt på regeringens skrivelse 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 3 december 2012.

Utvärdering av honungsprogrammet

Jordbruksverket ska göra en utvärdering av de nationella honungsprogrammen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober 2012.

Strategi för växtskyddsmedel

Jordbruksverket ska efter samråd med Kemikalieinspektionen med utgångspunkt i den föreslagna strategin för växtskyddsmedel som redovisades till regeringen den 1 december 2011 (Strategi för växtskyddsmedel - Förslag till en arbetsmetod, rapport 2011:38)vidareutveckla och använda denna med syfte att bibehålla förutsättningarna för en hållbar och konkurrenskraftig produktion med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Arbetet ska bedrivas i dialog med näringen och berörda myndigheter och senast den 1 december 2012 redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska medverka till att utveckla kostnadseffektiv teknik och system inom svinproduktionen i syfte att göra det överflödigt att kastrera smågrisar utan föregående bedövning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 november 2012.

Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2012 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 mars till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden.

Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

IT för miljön

Jordbruksverket ska redovisa hur verket följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Statsstödsrapportering

Jordbruksverket ska, senast den 31 maj, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B samt bilaga III C till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket ska, senast den 30 april 2012, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa effekterna av det nationella stödet som under året 2011 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruk i norra Sverige. Rapportering ska ske enligt Kommissionens beslut 6050 av den 8.9 2010.

Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker

Jordbruksverket ges i uppdrag att utreda om alternativa metoder kan utvecklas för att sköta ängs- och betesmarker. I uppdraget ligger vidare att ekonomiskt utvärdera alternativa användningsområden för det skördade växtmaterialet. Uppdraget ska redovisas till Landsbygdsdepartementet senast den 31 maj 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:5

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk105 966
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)105 966

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen 2009:1397 om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen 2009:1396 om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset belägen djurhållning och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:6

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk12 933
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933
ap.4Djursjukdata (ram)3 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt.

ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk127 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)7 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)37 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får använda högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får använda högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Anslagsposten får överskridas med högst 23 000 000 kronor för kostnader som uppkommer i anslutning till bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur. Medlen får disponeras i enlighet med villkoren i Europeiska kommissionens beslut om statligt stöd N 164/2003.

Medlen avser också övervakning och information om rävens dvärgbandmask.

1:9

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk496 588
ap.1Förvaltningskostnader (ram)496 588

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 600 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Inom ramen för anslaget ska täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 82/471/EEG och EU-förordningen 1831/2003/EEG om bioproteiner och säkerhetskontroller vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

3. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd ska i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

4. Anslaget ska användas för ájourföring av blockdatabasen för att upprätthålla den kvalitet i databasen som erhållits i och med att databasen uppdaterats.

5. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor användas till att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.

6. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 2 000 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter samt för kontroller om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Ersättning för de senare får uppgå till högst 300 000 kronor. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En avstämning av arbetet och utbetalad ersättning ska göras mellan Tullverket och Jordbruksverket senast den 1 augusti 2012.

7. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

8. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

9. Inkomster från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

10. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

11. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

12. Av anslaget ska minst 45 300 000 kronor användas för Jordbruksverkets och länsstyrelsernas arbete med ärendehantering av återkrav av felaktigt utbetalda stöd kopplade till finansiell korrigering för stödåren 2005-2008. Medlen ska även användas till den IT-utveckling som krävs för att genomföra hanteringen. Jordbruksverket ska fördela medlen mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket.

13. Jordbruksverket ska senast den 31 oktober betala 604 333,57 kronor i dröjsmålsränta till Europeiska kommissionen enligt ärende Dröjsmålsränta. Importtullkvoter som styrs via importlicenser. Tullkvot 09.4596. Import av mjölkprodukter under 2007/2008.

1:10

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 000
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)5 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

3. Jordbruksverket ska utarbeta ett praktiskt inriktat och fördjupat kunskapsunderlag i syfte att förebygga och hantera ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare, till följd av ett förändrat klimat.

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk6 583 000
ap.1Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (ram)6 572 500
ap.4EU-medfinansierade djursjukdomar (ram)10 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd, stöd till produktion av stärkelsepotatis, medel avsatta för särskilt stöd samt kompletterande stödutbetalning ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Handjursbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska inom ramen för medel avsatta för särskilt stöd lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd ska även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stödet får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader och det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.  

4. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt rådets förordning (EG) 1290/2005 (20 procent) och tvärvillkor enligt rådets förordning (EG) 73/2009 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. För stödåren 2005-2008 ska 100 % av återbetalda felaktigt utbetalda gårdsstöd som görs med anledning av föreslagen finansiell korrigering från EU-kommissionen redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansierade djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:12

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk322 097
ap.1Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (ram)284 797
ap.5Omstruktureringsfond för socker (ram)37 300

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EU:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Kreditering av förverkade säkerheter m.m.

5. Anslagsposten får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

ap.5 Omstruktureringsfond för socker

1. Anslagsposten får användas för diversifieringsstöd och övergångsstöd inom sockersektorn. Stöd lämnas enligt förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6912001 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn. Kursdifferenser på återflödet från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6912002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:13

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk410 472
ap.1Finansiella korrigeringar m.m. (ram)410 472

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Finansiella korrigeringar m.m.

1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1:18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten

1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

3. Anslagsposten ska delvis användas för finansiering av de föreslagna finansiella korrigeringarna från EU-kommissionen om ca 870 000 000 kronor för stödåren 2005-2008. År 2012 ska 425 000 000 kronor belasta anslaget och redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. År 2013 ska 115 000 000 kronor belasta anslaget och redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. Resterande fastställda och reglerade korrigeringsbelopp ska belasta inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. och tillföras  inkomsttitel 6111 Gårdsstöd eller 6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007-2013.

4. Anslagsposten får användas till s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten för utgifter som uppkommer under anslag 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.

5. Anslaget får användas till skadestånd.

1:14

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk18 482
ap.3Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)18 482
ap.4Strukturstöd till fisket m.m. (ram)0

Villkor för anslag 1:14

ap.3 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:15 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. Anslaget får även disponeras med högst 2 500 000 kronor för svensk medfinansiering av projekt inom Sveriges lantbruksuniversitet, som finansieras av EU-budgeten och ligger i linje med Europeiska fiskerifondens målsättning.  

2. Anslaget får med beaktande av EU:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Jordbruksverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EU:s stöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

6. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

ap.4 Strukturstöd till fisket m.m.

 1. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

2. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

3. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

4. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

1:15

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk66 263
ap.3Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)66 263
ap.4Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (ram)0

Villkor för anslag 1:15

ap.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning av den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 enligt kommissionens förordning av den 26 mars 2007 (EG) nr 498/2007 för den Europeiska fiskerifonden (EFF).

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6213001 Bidrag från EU:s fiskerifond perioden 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6213002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond. 

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Jordbruksverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktigt utbetalda belopp återbetalas till Europeiska kommissionen.

ap.4 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006. 

2. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Jordbruksverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet samt

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EU-kommissionen.

3. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

1:17

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk23 587
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)23 587

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Även framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får finansieras med anslaget.

1:18

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 356
ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten (ram)7 356

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EU medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

1:19

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk81 760
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)17 500
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)29 660
ap.4Kommunikation (ram)7 000
ap.7Jakt och fiske (ram)15 000
ap.9TSE-tester (ram)1 600
ap.10Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll (ram)9 000
ap.11Musselkontroll (ram)2 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsposten får användas för stöd till program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Fokus ska i huvudsak ligga på små och medelstora företag. Programmet ska bl.a. innefatta exportteknisk rådgivning, exportmentorer, förberedande exportrådgivning anpassad för livsmedelsföretag, insatser som understödjer den kommunikationsplattform som finns framtagen för Sverige – det nya matlandet samt informationsinsatser som tydliggör programmets innehåll och funktionssätt. 

Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 75 procent av kostnaderna första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 75 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. 

Jordbruksverket ska, efter begäran, betala ut 13 000 000 kronor till Exportrådet för verksamhet som avser exportfrämjande av livsmedel samt 2 000 000 kronor till Almi Företagspartner för verksamhet som avser exportmentorer. Av Exportrådets utbetalade programmedel ska minst 40 procent användas för att subventionera de deltagande företagens medfinansiering av programaktiviteter.

Jordbruksverket ska i sin återrapportering särskilt uppmärksamma den administrativa situationen i programmet, den andel av finansieringen som läggs på direkta insatser, de mest verksamma och efterfrågade insatsformerna samt avgiftsnivåernas utveckling. 

2. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Exportrådet. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av representanter från  företag som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet. Styrgruppen ska fastställa en programbudget, som ska presenteras för Jordbruksverket före utbetalning. 

3. Stöd enligt villkor 1-2 för åtgärder som omfattas av artikel 107 i EUF-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids. 

4. Av anslaget får 2 500 000 kronor användas till landgodkännande vid livsmedelsexport. 

5. Återrapportering ska ske i särskild rapport till Jordbruksverket senast den 31 januari 2013.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Anslagsposten får användas för stöd till insatser på livsmedelsområdet och utbetalas av Jordbruksverket för åtgärder som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn. Medlen ska bidra till att uppfylla regeringens vision Sverige - det nya matlandet. Av medlen ska minst 6 000 000 kronor avse åtgärder i syfte att främja ekologisk livsmedelsproduktion. Av medlen ska därutöver 2 000 000 kronor användas till kompetenshöjande insatser på området mervärden i svenskt jordbruk.

2. Jordbruksverket ska samråda med näringens aktörer, inklusive myndigheter, vid framtagande av kriterier för godkännande av projekt.

3. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för kompetenshöjande insatser på området måltider inom offentlig sektor, vilket även ska inkludera offentlig upphandling av livsmedel. Medel kan även ges till aktörer som ska göra en inventering av nationella projekt vilka avser att stödja samverkan mellan skola och primärproduktion. Medlen utbetalas efter ansökningsförfarande till aktörer som ska genomföra regionala eller nationella projekt. Jordbruksverket ska samråda med Livsmedelsverket om användningen av medlen.

4. Medel enligt villkor 1-3 får utbetalas i enlighet med förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet.

5. Av anslaget ska 1 500 000 kronor användas för att skapa möjligheter till samarbetsformer mellan rennäringen, jaktnäringen, de areella näringarna och det småskaliga fisket i syfte att synliggöra den samiska matproduktionen och matkulturen. Jordbruksverket ska samråda med Sametinget om användningen av medlen.

6. Av anslagna medel ska 1 000 000 kronor användas för att främja produktion och avsättning av svenska kvalitetsprodukter i form av svensk medfinansiering till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder beslutade av EU-kommissionen under perioden 2006-2008 enligt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land eller rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland. 

7. Av anslagna medel ska 550 000 kronor utbetalas efter rekvisition under  2012 till Stockholms internationella miljöinstitut (SEI), för arbetet med det nationella nätverket Ekologiskt Forum. Redovisningen av arbetet, inklusive ekonomisk redovisning, ska lämnas till Jordbruksverket senast den 30 juni 2013. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket

8. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget.

ap.4 Kommunikation

1. Anslagsposten får användas till arbetet med kommunikation för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet i enlighet med den kommunikationsplattform som finns framtagen för arbetet och i enlighet med regeringsbeslut L2012/452. Av anslaget får 2 600 000 kronor användas av Jordbruksverket och 4 400 000 kronor ska utbetalas till Visit Sweden. .

ap.7 Jakt och fiske

1. Av anslaget får 3 000 000 kronor användas för att koordinera den svenska vattenbruksnäringen. I detta arbete ingår att skapa en gemensam myndighetsingång för företagare inom vattenbruk.

2. Av anslaget får 2 000 000 kronor utbetalas till SLU för deras avelsarbete för att förbättra den odlade fiskens egenskaper.

3. Av anslaget får 8 500 000 kronor tillföras det svenska fiskeprogrammet. Medlen får användas för att bidra till diversifiering inom det småskaliga fisket, för att stärka fiskeområdena och  för insatser riktade till vattenbruk.

4. Av anslaget får 500 000 kronor utbetalas till länsstyrelsen i Stockholms län för att utreda och testa möjligheterna att samordna distribution och marknadsföring av lokalt fångad fisk och lokalt producerade fiskeprodukter.

5. Av anslaget får 500 000 kronor användas för att etablera ett lokalt nätverk mellan vilthanteringsanläggningar, förädlingsföretag, dagligvaruhandeln och restauranger i en specifik avgränsad region. Jordbruksverket ska samråda med Svenska jägarförbundet om användningen av medlen. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

6. Av anslaget får 500 000 kronor utbetalas till Sameskolstyrelsen för satsningar inom skolmat och det samiska köket.

ap.9 TSE-tester

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för de obligatoriska TSE-kontroller som utförs vid slakt av nötkreatur som slaktas för att användas som livsmedel. Ersättningen utgår enligt art. 16.1 g i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3), och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 g, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Jordbruksverket ska föra ett sådant detaljerat register över stödordningen som avses i art. 20.2 i förordningen (EG) nr 1857/2006. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll

1. Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för den offentliga måltiden och därmed sammanhängande uppgifter.

2. Av anslaget får högst 5 000 000 utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att användas för att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att skapa en bättre livsmedelskontroll till nytta för företag och konsumenter.

ap.11 Musselkontroll

Av anslaget får högst 2 000 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att täcka kostnader för livsmedelskontroll av tvåskaliga blötdjur.

1:21

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 123 451
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-3 (ram)311 000
ap.5Återföring av handelsgödselmedel (ram)0
ap.6Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade (ram)0
ap.8Honungsprogrammet, nationell medfinansiering (ram)2 500
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)2 809 951

Villkor för anslag 1:21

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 860 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt artikel 16.1 d i kommissionens förordning nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3) och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 d, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt. Jordbruksverket ska föra ett sådant register över stödordningar som avses i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1857/2006.

ap.5 Återföring av handelsgödselmedel

 1. Högst 33 375 000 kronor får disponeras under 2011 och 2012 av Jordbruksverket och länsstyrelserna för ärendehantering av återkrav samt för den IT-utveckling som krävs för att genomföra hanteringen. Jordbruksverket ska fördela medlen mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket. Vid fördelningen mellan myndigheterna ska hänsyn tas till den fördelning av medel som görs från anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.
 2. Av anslaget ska högst 2 100 000 kronor utbetalas till Lantbrukarnas Riksförbund för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket

ap.6 Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade

Medel får användas först efter beslut av regeringen.

ap.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 3.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.  Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 750 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst  23 900 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering. Av ovanstående belopp får högst 13 250 000 kronor disponeras av SLU för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot. Jordbruksverket och SLU ska tillsammans redovisa vilka delar av den fortlöpande miljöanalysen, utifrån verksamhetens innehåll, som kan finansieras av tekniskt stöd inom landsbygdsprogrammet. Redovisningen ska vara Landsbygdsdepartementet tillhanda senast den 15 februari 2012.  Av det totala beloppet för uppföljning och utvärdering får högst 300 000 kronor användas för att genomföra uppdrag om alternativa metoder för att sköta ängs- och betesmarker. .
 • Högst 3 050 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst  1 750 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande.
 • Högst  47 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande.
 • Högst 2 950 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader för införande av ändringar i landsbygdsprogrammet inklusive avskrivningar av egenutvecklade IT-system och införande av en ny djurvälfärdsersättning.
 • Högst 3 450 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för landsbygdsprogrammets genomförande 2012 inklusive en ny djurvälfärdsersättning. I detta ingår även 60 000 kr till länsstyrelserna för kontroll av djurvälfärdsersättningen.
 • Högst 8 500 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader avseende àjourhållning av blockdatabasen.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.  

1:22

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 985 447
ap.3Honungsprogrammet, EU-finansiering (ram)2 500
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)2 982 947

Villkor för anslag 1:22

ap.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 8.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. För stödåren 2005-2008 ska 100 % av återbetalda felaktigt utbetalda miljöersättningar och kompensationsbidrag som görs med anledning av föreslagen finansiell korrigering från EU-kommissionen redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 750 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst  23 900 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering. Av ovanstående belopp får högst 13 250 000 kronor disponeras av SLU för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot. Jordbruksverket och SLU ska tillsammans redovisa vilka delar av den fortlöpande miljöanalysen, utifrån verksamhetens innehåll, som kan finansieras av tekniskt stöd inom landsbygdsprogrammet. Redovisningen ska vara Landsbygdsdepartementet tillhanda senast den 15 februari 2012.Av det totala beloppet för uppföljning och utvärdering får högst 300 000 kronor användas för att genomföra uppdrag om alternativa metoder för att sköta ängs- och betesmarker.
 • Högst 3 050 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst  1 750 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande.
 • Högst  47 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande.
 • Högst 2 950 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader för införande av ändringar i landsbygdsprogrammet inklusive avskrivningar av egenutvecklade IT-system och införande av en ny djurvälfärdsersättning.
 • Högst 3 450 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för landsbygdsprogrammets genomförande 2012 inklusive en ny djurvälfärdsersättning. I detta ingår även 60 000 kr till länsstyrelserna för kontroll av djurvälfärdsersättningen.
 • Högst 8 500 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader avseende àjourhållning av blockdatabasen.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.  

1:23

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk30 330
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)22 830
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 000
ap.3Omställningspremie och energieffektivisering (ram)5 500

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen som berör jordbruket, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

 

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter samt för internationellt standardiseringsarbete.

 

3. Från anslaget ska utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.3 Omställningspremie och energieffektivisering

1. Av anslaget ska 3 000 000 kronor användas för en omställningspremie från fossila till icke-fossila bränslen i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner.

2. Av anslaget ska 2 500 000 kronor användas för rådgivningssystemet för energieffektivisering inom jordbruket.

1:24

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 616
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)2 616

Villkor för anslag 1:24

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2012 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under 2012 får högst 
500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands samt Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

1:25

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 029
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 029

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.103 %0
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.21 205Inget0
ap.488Inget0
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.111 624Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.41 110Inget0
1:9 Statens jordbruksverk
ap.115 8913 %0
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.1150Inget0
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1657 985Inget0
ap.4315Inget0
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.131 090Inget0
ap.51 120Inget0
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.141 04730 0000
1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.31 848Allt0
ap.40Inget0
1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.36 626Allt0
ap.40Inget0
1:17 Livsmedelsstatistik
ap.17083 %0
1:18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten
ap.1221Inget0
1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1525Inget0
ap.3859Inget0
ap.4210Inget0
ap.71 500Inget0
ap.960Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.45 000Inget0
ap.50Allt0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.9280 995430 1880
1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.30Inget0
ap.7298 545486 0590
1:23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1685Inget0
ap.260Inget0
ap.3165Inget0
1:24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.178Inget0
1:25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.131Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
1:15 ap.11:14 ap.4100 %
1:15 ap.21:14 ap.3100 %
1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
1:16 ap.11:15 ap.4100 %
1:16 ap.21:15 ap.3100 %
1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
1:21 ap.21:19 ap.10100 %
1:21 ap.81:19 ap.10100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.1ram
ap.2ram
1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.1ram
ap.2ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Statens jordbruksverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.123 000
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.186 00049 00037 00002014
1:14 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.330 0009 50020 50002014
1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.3100 00070 00030 00002014
1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.92 807 5002 210 500325 000272 0002016
ap.82 5002 500002013
1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.32 5002 500002016
ap.73 000 0002 350 000400 000250 0002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)78 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2541 382
2012-02-2541 382
2012-03-2541 382
2012-04-2541 382
2012-05-2541 382
2012-06-2541 382
2012-07-2541 382
2012-08-2541 382
2012-09-2541 382
2012-10-2541 382
2012-11-2541 382
2012-12-2541 386
Summa496 588
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Djur7 198-73424 90024 5004006 864
Växt1 923-11912 40012 700-3001 504
Utsäde-9932007 9007 800100-693
Tillsyn-4 1281 48428 30027 500800-1 844
Distriktsveterinärerna004 4004 40000
Summa4 00083177 90076 9001 0005 831
Uppdragsverksamhet
Vatten-2 026-76011 40011 4000-2 786
Utsäde-1 28668625 00024 500500-100
Tillsyn004 4004 40000
Distriktsveterinärerna11 880-11 693525 000525 0000187
Summa8 568-11 767565 800565 300500-2 699
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av Distriktsveterinärerna.   

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Även myndighetsuppdrag är inräknat.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning och verksamhet inom utsädesområdet.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Övrigt avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- Jordbruksverket medges undantag från 10, 12 och 14 §§ anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen  av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar. Jordbruksverket medges undantag från 10, 12 och 14 §§ anslagsförordningen ( 2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen ( 2011:223) avseende anslaget 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

- Jordbruksverket får under 2012 för anslaget 1:19, anslagsposten 7, göra ekonomiska åtaganden, med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen (2011:223), på högst 8 000 000 kronor. Jordbruksverkets sammanlagda åtaganden på samtliga anslagsposter som myndigheten disponerar under anslaget får dock inte överstiga 8 176 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar som omfattas av artikel 107.1 i EUF-fördraget får endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsnitt V.B.4 i Gemenskapernas riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C319/01), EUT C319, 27.12.2006 s.1. I den mån medel används till forsknings- och utvecklingsinsatser som omfattas av artikel 107 i EUF-fördraget ska verksamheten uppfylla de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens bestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C 323, 30.12.2006 s. 1.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Linda Persson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen SB
Finansdepatementet/BA
Finansdepartementet/S3
Miljödepartementet/Ke