Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2012-10-25
Ju2012/6999/D
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 01, bet. 2010/12:KU1, rskr. 2011/12:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)4 000
Disponeras av Valmyndigheten9 340
ap.1Allmänna val (ram)9 340
Disponeras av Ungdomsstyrelsen9 200
ap.21Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet (ram)4 000
ap.22Handlingsplan - del till Ungdomstyrelsen för demokratiska värderingar (ram)5 000
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)200
Disponeras av Kammarkollegiet1 850
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)1 500
ap.24Handlingsplan - del till Kammarkollegiet (ram)350
Disponeras av Forum för levande historia3 000
ap.26Handlingsplan - del till Forum för levande historia (ram)3 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet1 700
ap.15Hot mot demokratin (ram)1 700
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund500
ap.18Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)500
Disponeras av Statens medieråd700
ap.19Handlingsplan - del till Statens medieråd (ram)700
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.17Handlingsplan - del till Statistiska centralbyrån (ram)500
Disponeras av Försvarshögskolan700
ap.16Handlingsplan - del till Försvarshögskolan (ram)700
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet3 850
ap.3Demokrati (ram)300
ap.25Handlingsplan - del till Regeringskansliets disp (ram)3 550

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får användas för arbete inom ramen för Medborgarinitiativet efter beslut från regeringen.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen för bidrag till mångvetenskaplig demokratiforskning samt koordinering av forskning inom området. Inriktningen på programmet ska exempelvis omfatta vetenskapliga frågeställningar om hot mot det demokratiska samhällets grundvalar (särskilt extremism) och respons mot sådana hot; liksom frågor om medborgarnas inflytande, representation, deltagande, insyn och ansvarsutkrävande. Den vetenskapliga och ekonomiska redovisningen av forskningsprojekten ska göras till Vetenskapsrådet under 2015.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.15 Hot mot demokratin

Medlen får användas av Brottsförebyggande rådet för att genomföra en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot och våld mot förtroendevalda.

ap.16 Handlingsplan - del till Försvarshögskolan

Medlen får användas av Försvarshögskolan för att genomföra en studie som belyser exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga våldsbejakande extremism i andra länder.

ap.17 Handlingsplan - del till Statistiska centralbyrån

Medlen får användas av Statistiska Centralbyrån för fortsatt arbete med en studie om det svenska valdeltagandet, en studie om valdeltagandet bland unga och en studie om vilka som blir nominerade och valda vid de allmänna valen och deras representativitet i förhållande till befolkningen.  

ap.18 Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Medlen får användas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund för en utvidgad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar.

ap.19 Handlingsplan - del till Statens medieråd

Medlen får användas av Statens medieråd för fortsatt arbete med en studie om hur unga kan stärkas mot påverkan av antidemokratiska budskap som förmedlas genom internet.

ap.21 Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för att enligt förordningen om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism förmedlas till organisationer inom det civila samhället som arbetar med att stödja verksamhet som förebygger att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer och att stödja individer som avser lämna sådana miljöer.

Ungdomstyrelsen får använda högst 300 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

Ungdomsstyrelsen får under 2012 fördela ytterligare 1 000 000 kronor.

ap.22 Handlingsplan - del till Ungdomstyrelsen för demokratiska värderingar

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för att enligt förordningen om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet förmedlas till organisationer inom det civila samhället som genomför verksamhet för att stärka ungas demokratiska värderingar.

Ungdomstyrelsen får använda högst 500 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av Ungdomsstyrelsen för arbete med att marknadsföra och främja EU-programmet Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.24 Handlingsplan - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44).

Medlen får även användas för administration såsom lön, resor och sammanträden. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.25 Handlingsplan - del till Regeringskansliets disp

Medlen får användas för insatser kopplade till Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.  

Högst 250 000 kronor får användas för att genomföra åtgärd 9 i regeringens handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr. 2011/12:44). Åtgärderna ska genomföras av utredningen Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09). Medlen får användas för administration såsom lön, resor, konferenser och sammanträden.

 

ap.26 Handlingsplan - del till Forum för levande historia

Medlen får användas av Forum för levande historia för att sprida metoder och arbetsmaterial för att stärka ungas demokratiska värderingar, främst inom skolan men även till andra aktörer som genomför demokratifrämjande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1280Inget0
ap.2120Inget0
ap.360Inget0
ap.110Inget0
ap.1503000
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.256003350
ap.260Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:1 Allmänna val och demokrati
6:1 ap.126:1 ap.25100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.8ram
ap.9ram
ap.10ram
ap.12ram
ap.13ram
ap.14ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.215 0005 00010 00002015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Kent Eriksson
Kopia till

Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA
Regeringkansliets förvaltningsavdelning/Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09)