Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2012-09-20
N2012/4758/RT
Tillväxtverket
Box 4044
10261 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:1 och 33:6 (2006) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för budgetåret 2012 och om anslaget 33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2011/12:1, utg.omr. 19, bet. 2011/12:NU2, rskr. 2011/12:112, prop. 2005/06:1, utg.omr. 19, bet. 2005/06:NU2, rskr. 2005/06:124).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län framgår av villkorsbesluten för dessa organisationer.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 980
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)1 980
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 120
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 120
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län6 150
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)6 150
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län6 990
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)6 990
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län5 190
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)5 190
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län11 490
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)11 490
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län445
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)445
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 680
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)16 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län35 720
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)35 720
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län101 000
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)101 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län73 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)73 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av Tillväxtverket882 435
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)882 435
ap.24.1Tillväxtverket (ram)370 000
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)40 185
ap.24.3Gotlands kommun (ram)23 370
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)17 005
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)91 120
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)7 920
ap.24.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)14 350
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)26 810
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)8 455
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)45 960
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)12 480
ap.24.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)16 310
ap.24.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)25 020
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)53 580
ap.24.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)12 110
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Samverkansorgan i Jämtlands län (ram)20 000
Disponeras av Kammarkollegiet50 737
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)50 737
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet500
ap.23Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:18

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24:2–24:5 samt 24:9) för de nedan angivna ändamålen 1–7 och av Tillväxtverket (anslagsposterna 24:6–24:8 samt 24:10–24:18) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Regional projektverksamhet

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposterna 8 och 10: 100 000 kr
Anslagsposterna 2, 7, 11: 200 000 kr
Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kr
Anslagsposterna 4, 5, 6, 24.9 och 24.18: 400 000 kr
Anslagsposterna 1 och 24.6: 500 000 kr
Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kr
Anslagsposterna 14, 24.4, 24.7 och 24.12: 700 000 kr
Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.13: 900 000 kr
Anslagsposterna 15, 17 och 24.2 1 000 000 kr
Anslagsposterna 24.10, 24.14, 24.15 och 24.17: 1 500 000 kr
Anslagsposterna 20 och 24.5: 2 000 000 kr
Anslagsposterna 18, 19 och 21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2012 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss central projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

Högst 12 000 000 kronor får användas av Post- och telestyrelsen för genomförande av uppdraget Regionala stöd- och utvecklingsinsatser inom området grundläggande betaltjänster som finns i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2012. Medlen betalas ut efter rekvisition.

ap.23 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet 5 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd

Medel ska användas till att finansiera det regionala investeringsstöd som beviljades Pinnacle Sweden AB genom regeringsbeslut I 3 den 20 oktober 2011 (N2010/6867/RT).

2. Sysselsättningsbidrag 

3. Stöd till kommersiell service

Om Tillväxtverket beviljar bidrag enligt 19 och 22 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska utgifterna belasta anslagsposten för de beslutsfattare som enligt ovan nämnda bestämmelser har tillstyrkt ansökan.

Tillväxtverket ska använda medel till utökade och intensifierade insatser inom området kommersiell service. Belopp och riktlinjer för medlens användning framgår av regeringsbeslut II 1 den 13 januari 2011 (N2010/7211/RT).

4. Central projektverksamhet

Projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Tillväxtverket får lämna stöd till innovationskluster i enlighet med 20 § förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007-2013 för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Partnership Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende ALMI Företagspartner AB (ALMI) och 4 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga ALMI-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

ap.24.5 Västra Götalands läns landsting

Minst 25 miljoner kronor ska användas till insatser inom näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap och ökad innovationsförmåga för de särskilda omställningsbehov som Trollhättan och Västra Götalandsregionen står inför. Prioriteringarna bland insatserna och vad medlen ska användas till bestäms utifrån lokala och regionala behov. Västra Götalands läns landsting ska särskilt redovisa hur dessa medel har använts. Detta görs i den särskilda redovisning som framgår av beslut om villkor m.m. för budgetåret 2012 (N2011/6562/RT m.fl.) som ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 februari 2013.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2006

33:6

Insatser med anledning av försvarsomställningen (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Insatser med anledning av försvarsomställningen (ram)0

Villkor för anslag 33:6

ap.1 Insatser med anledning av försvarsomställningen

Anslaget ska användas för delfinansiering av kostnader för omlokalisering av statliga arbetstillfällen i de lokala arbetsmarknadsregioner som berörs mest av försvarsomställningen, dvs. Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1830Inget0
ap.2198Inget0
ap.3312Inget0
ap.4615Inget0
ap.5699Inget0
ap.6519Inget0
ap.7212Inget0
ap.8123Inget0
ap.91 149Inget0
ap.1090Inget0
ap.1145Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.141 668Inget0
ap.153 290Inget0
ap.163 064Inget0
ap.173 572Inget0
ap.1811 550Inget0
ap.1910 100Inget0
ap.207 350Inget0
ap.2113 900Inget0
ap.225 074Inget0
ap.2350Inget0
ap.24.137 00025 0000
ap.24.24 019Inget0
ap.24.32 337Inget0
ap.24.41 701Inget0
ap.24.59 111Inget0
ap.24.6792Inget0
ap.24.71 435Inget0
ap.24.82 681Inget0
ap.24.9846Inget0
ap.24.104 596Inget0
ap.24.111 248Inget0
ap.24.121 631Inget0
ap.24.132 502Inget0
ap.24.144 476Inget0
ap.24.155 358Inget0
ap.24.161 211Inget0
ap.24.175 300Inget0
ap.24.182 000Inget0
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
ap.1 (2006)090 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.17 0002 8301 5005002015
ap.21 000300002013
ap.36 5001 3652 0001 0152015
ap.48 0003 0002 49202014
ap.510 0005 0004 0009032015
ap.612 0004 0003 0005 0002017
ap.74 0001 2163481732015
ap.922 00010 0005 0002 0002015
ap.101 5007254003002015
ap.111 0002001001002015
ap.125 0001 7001 0004292015
ap.1350 00020 00020 00010 0002016
ap.1411 0007 5002 2321 0002015
ap.1555 00024 30014 5809 7202015
ap.1655 00026 00013 00013 5002016
ap.1743 00030 0009 9803 0002015
ap.18195 00067 08857 50467 0872020
ap.19140 00065 00045 00020 0132016
ap.20115 00060 00031 0008 9372020
ap.21280 000125 00070 00085 0002018
ap.24.1687 000229 000203 000245 0002020
ap.24.251 00029 70011 6006 5002020
ap.24.330 0006 94210 00010 9542020
ap.24.412 0002 0003 0006 9302020
ap.24.581 00046 00025 0005 0002020
ap.24.68 0003 5071 8128192020
ap.24.713 0007 873002020
ap.24.847 00019 14615 30012 2792020
ap.24.915 0005 0005 0005 0002020
ap.24.1088 00042 00030 61210 0002020
ap.24.1114 0004 5004 0004 0002020
ap.24.1230 00011 2194 6752 7942020
ap.24.1335 00017 00013 0004 1192020
ap.24.1475 00041 90016 6002 8002020
ap.24.1591 00045 00030 00013 3712020
ap.24.1625 0009 0007 5007 2832020
ap.24.1790 00031 50036 00022 5002020
ap.24.1850 00033 00017 00002020
ap.2225 00012 9708 8501 6002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtagande är endast indikativ.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2013–2020 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6   Maximala utbetalningar 2013 och 2014

Anslagspost

Maximala utbetalningar 2013

Maximala utbetalningar 2014

ap. 1

8 300

8 300

ap. 2

1 980

1 980

ap. 3

3 120

3 120

ap. 4

6 150

6 150

ap. 5

6 990

6 990

ap. 6

5 190

5 190

ap. 7

2 115

2 115

ap. 8

1 230

1 230

ap. 9

11 490

11 490

ap. 10

895

895

ap. 11

445

445

ap. 12

3 480

3 480

ap. 13

29 840

29 840

ap. 14

16 680

16 680

ap. 15

32 900

32 900

ap. 16

30 640

30 640

ap. 17

35 720

35 720

ap. 18

115 500

115 500

ap. 19

88 000

76 000

ap. 20

73 500

73 500

ap. 21

139 000

139 000

ap. 24.1

360 000

343 000

ap. 24.2

40 185

40 185

ap. 24.3

23 370

23 370

ap. 24.4

17 005

17 005

ap. 24.5

66 120

66 120

ap. 24.6

7 920

7 920

ap. 24.7

14 350

14 350

ap. 24.8

26 810

26 810

ap. 24.9

8 455

8 455

ap. 24.10

45 960

45 960

ap. 24.11

12 480

12 480

ap. 24.12

16 310

16 310

ap. 24.13

25 020

25 020

ap. 24.14

44 760

44 760

ap. 24.15

53 580

53 580

ap. 24.16

12 110

12 110

ap. 24.17

53 000

53 000

 ap. 24.18

33 000

45 000

Villkor

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2013 och 2014 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, dels beslut respektive år. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2013 och 2014 kommer att uppgå till de belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg. omr. 19).

4.3.7   Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Ersättning som tillfaller staten på grund av beviljade lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt

 • 51 a § den numera upphävda förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt
 • 43 § den numera upphävda förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av

 • sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • småföretagsstöd enligt den numera upphävda förordningen (2000:282) om småföretagsstöd,
 • regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, samt
 • lokaliserings- och utvecklingsbidrag och regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt

 • den numera upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
 • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation 

ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–7 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:18) samt ändamålen 1, 2 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun och samverkansorganen.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Birgitta Naumburg
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ENT, KLS och RT
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Post- och telestyrelsen
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Gotlands kommun
Samverkansorganen
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden