Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2012-07-05
U2012/3810/GV
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
72105 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98, prop. 2011/12:99, utg.omr. 16, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar som bedrivs enligt äldre författningar ska särskiljas med stöd av övergångsbestämmelser till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning samt med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildning.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utbildning

Arbetsmarknadens behov

Myndigheten ska särskilt redovisa:
 • vidtagna åtgärder för att utbildningar inom yrkeshögskolan ska svara mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet, 
 • vidtagna åtgärder för att inom yrkeshögskolan utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden,
 • hur arbetsmarknadsråd, andra intressenter i arbetslivet och myndigheter har involverats i arbetet med dessa uppgifter, och
 • hur utbildningsanordnarna arbetar med entreprenörskap när det gäller utbildningarna inom yrkeshögskolan.

Beslut om statligt stöd för utbildningar

Myndigheten ska särskilt redovisa:
 • urvalsprinciper vid behandling av ansökningar om statligt stöd för yrkeshögskoleutbildningar samt antalet bifalls- och avslagsbeslut fördelade på utbildningsområden och län,
 • utbetalat statligt stöd för yrkeshögskoleutbildningar uppdelat på utbildningsområden, typ av utbildningsanordnare och utbetalat statligt stöd fördelat till utbildningar med avseende på deras längd,
 • kostnad per utbildningsplats inom yrkeshögskolan uppdelad på utbildningsområde med kommentarer till avvikelser från genomsnittskostnaden,
 • kostnad per utbildningsplats och antalet årsstudieplatser för de utbildningar enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som omfattas av övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,
 • vilka insatser myndigheten har genomfört för att fördelningen av statligt stöd ska bidra till en stabil dimensionering av utbildningsverksamheten, och
 • en analys av förändringar jämfört med tidigare år när det gäller ovanstående punkter.      

Studiedokumentation

Myndigheten ska särskilt redovisa: 

 • resultatet av vidtagna åtgärder för att utveckla studiedokumentationssystemet när det gäller utbildningar inom yrkeshögskolan. 

Kompletterande utbildningar

Utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar får uppgå till högst 3 055 årsplatselever med statligt studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och högst 1 006 sådana platser enligt avdelning B 1 i samma bilaga. Myndigheten ska särskilt redovisa fattade beslut om statligt stöd för kompletterande utbildningar för 2012 och 2013. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till olika huvudmän, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

 Myndigheten ska för utbildningar inom yrkeshögskolan särskilt redovisa:

 • insatser för att säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning av anmälningsärenden,
 • antalet inkomna anmälningsärenden och antalet ärenden som resulterat i beslut om kritik, 
 • antalet beslut i tillsynsärenden med respektive utan kritik,
 • hur kvalitetskriterier och indikatorer har använts i myndighetens granskning av utbildningarnas kvalitet och anordnarnas kvalitetssäkringsarbete,
 • på vilket sätt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete har utvärderats och resultatet av denna utvärdering,
 • en analys av utbildningarnas kvalitet och regelefterlevnaden när det gäller utbildningarna med särskild betoning på kvaliteten i det lärande som sker på en arbetsplats,
 • en analys av resultatet av den tillsyn som myndigheten har bedrivit under året, och
 • insatser för att utveckla myndighetens metoder för tillsyn och kvalitetsgranskning. 

Validering och bedömning av utländsk yrkeskompetens

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts när det gäller arbetet med en nationell struktur för validering,
 • antalet inkomna ärenden när det gäller bedömning av utländska eftergymnasiala utbildningar och antalet utförda bedömningar, och
 • i vilken utsträckning verksamheten har bidragit till att underlätta berörda individers etablering på arbetsmarknaden eller möjlighet till vidare studier.

Prognoser

Myndigheten ska särskilt redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Myndigheten ska för varje prognos redovisa förändringarna jämfört med senast lämnade prognos och i förhållande till budgeten. Skillnaderna ska förklaras och analyseras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober. Om möjligt ska varje prognos också fördelas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa volymer uttryckta i årsplatser uppdelade på yrkeshögskoleplatser och övriga platser.

Varje prognos ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) innan prognoserna redovisas.

2

Organisationsstyrning

Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Myndigheten ska senast den 1 juni till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) särskilt redovisa

 • hur det interna kvalitetsarbetet har bedrivits,
 • kostnadsutvecklingen fördelad på löner, konsultkostnader och övrig drift för respektive verksamhetsområde, och 
 • i tillämpliga delar handläggningskostnader per beviljad utbildningsplats inom yrkeshögskolan.

Redovisning av statistik

All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl emot detta.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar inom yrkeshögskolan samt kvalificerad yrkesutbildning, kompletterande utbildningar och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. 
 2. Myndigheten ska lämna en samlad redovisning med analyserad statistik för yrkeshögskolan över studerande i yrkeshögskolan, utbildningslängd och typ av examina eller motsvarande, studerandes sysselsättning året efter avslutad utbildning samt utbildningar och utbildningsområden enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN). All statistik ska presenteras på riks- och länsnivå samt omfatta 2012 och tre år tillbaka i tiden. Statistiken om studerande ska redovisas fördelat på åldersintervall, kön och inrikes respektive utrikes födda samt efter utbildningsområde. Myndigheten ska så långt möjligt redovisa motsvarande statistik avseende sökande till yrkeshögskolan. Vidare ska myndigheten redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar  när det gäller studerande och fullföljande av sådana utbildningar, utbildningar och skolor uppdelad på stödform samt utbildningskategorier. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2013.

Tidigare uppdrag givna i regleringsbrevet

 1. Myndigheten ska, liksom ett flertal andra myndigheter, medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013  och dess prioriteringar (N2006/1184/RUT) och med de tydliggöranden som redovisas i skr. 2009/10:221. Myndigheten ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten har utgått från under 2010–2011, vilka av myndighetens verksamheter som har berörts eller kommer att beröras av insatserna samt insatser som har planerats eller genomförts tillsammans med andra myndigheter och med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

Nya uppdrag

 1. Myndigheten för yrkeshögskolan ska i enlighet med vad regeringen har aviserat i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) förbereda och genomföra inordnande av vissa uppgifter som för närvarande hanteras av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet. Uppgifterna avser administration av sådant statsbidrag som i dag regleras i förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m., statsbidrag för teckenspråktolk- och teckenspråklärarutbildning, utövandet av tillsyn över sådana verksamheter samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utbildningarna. Den nya verksamheten ska vara inordnad den 1 juli 2012. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget beakta vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd samt fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Berörda centrala arbetstagarorganisationer ska hållas informerade om arbetet och ges tillfälle att framföra synpunkter. Myndigheten ska samråda med Stockholms universitet i frågor som rör den verksamhet som ska inordnas samt med andra berörda myndigheter och organisationer. Myndigheten ska redovisa vilka insatser som planeras med anledning av inordnandet av verksamheten. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 mars 2012. Uppdraget i övrigt ska redovisas i årsredovisningen. Av denna ska bl.a. framgå hur de tillkommande verksamhetsdelarna har integrerats i myndighetens organisation och redovisningssystem från och med den 1 juli 2012.
 2. Myndigheten ska ansvara för genomförandet av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit system for Vocational Education and Training, ECVET) inom sitt verksamhetsområde. Myndighetens arbete ska inriktas mot ECVET:s huvudsyfte, att underlätta meritöverföring. Myndigheten ska utveckla ett verktyg för hur yrkeshögskolepoäng kan omvandlas till ECVET-poäng. Myndigheten ska samråda med Statens skolverk och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Skolverket har samordningsansvaret för ECVET i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 september 2012.
 3. Myndigheten ska ansvara för att pilotutbildning kan anordnas inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att en pilotutbildning ska kunna starta i mars 2013. Utbildningen ska dimensioneras för 20 årsplatser vid den första ansökningsomgången. Myndigheten ska planera för att varje ansökningsomgång under följande år får uppgå till 40 årsplatser. Kostnaderna för en årsplats på heltid får uppgå till högst 400 000 kronor och högst 800 000 per utbildningsplats. Myndigheten ska vidare säkerställa att pilotutbildning inom yrkeshögskolan endast anordnas på platser där det finns miljömässiga och andra praktiska förutsättningar att bedriva en sådan verksamhet. Myndigheten ska redovisa hur uppdraget genomförs till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 april 2012 och slutligen avrapporteras i samband med årsredovisningen för 2012.
 4. Myndigheten ska föreslå delmål för att genomföra den nationella funktionshinderspolitiken inom sitt verksamhetsområde. Delmålen ska ta sin utgångspunkt i de nationella mål som riksdagen har beslutat om (prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240) och den strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken som regeringen beslutade i juni 2011 för de kommande fem årens insatser. Uppdraget ska finansieras inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet. Myndigheten ska lämna förslag om hur delmålen ska följas upp och en nulägesbeskrivning av situationen i förhållande till föreslagna delmål till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 april 2012.
 5. Myndigheten ska förbereda och genomföra ett pilotprojekt med start hösten 2012 i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildning för personer med funktionsnedsättning. Projektet får omfatta högst fem utbildningsanordnare som vardera genomför högst två utbildningsomgångar. Verksamheten ska ha sin utgångspunkt i de förslag på området som myndigheten tidigare lämnat till Regeringskansliet (U2011/3815/SV). Myndigheten får lämna statsbidrag eller särskilda medel till de utbildningsanordnare som deltar i projektet och dess verksamhet. Pilotprojektet ska finansieras inom ramen för myndighetens ordinarie anslag. Myndigheten ska redogöra för hur projektverksamheten bedrivs och kostnaderna för verksamheten i en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 december 2012. Därefter ska en redovisning av pilotprojektets verksamhet och utfall lämnas årligen i samband med årsredovisningen.
 6. Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning och analys av utvecklingen och behoven inom de verksamhetsområden myndigheten ansvarar för. I redovisningen ska ingå en fördjupad analys av områden som myndigheten anser vara särskilt angelägna att uppmärksamma. Myndigheten ska bedöma utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 7. Myndigheten ska redovisa behovet av en helikopterutbildning inom yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2012.
 8. Myndigheten ska utifrån tidigare redovisade uppdrag om att utveckla en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige (U2010/5771/SV, U2011/3584/GV och U2011/4728/GV) komplettera sitt förslag till referensram på följande sätt.

Myndigheten ska lämna en översiktlig kostnadsberäkning när det gäller det förslag på modell för hur kvalifikationer ska kunna kopplas till referensramen som myndigheten har redovisat (U2011/4728/GV). Kostnadsberäkningen ska dels avse hela administrationen av modellen, dels de olika delmomenten organisation, process, kvalitetssäkring, uppföljning och inspektion. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 september 2012.

Myndigheten ska utifrån tidigare redovisat förslag till en nationell referensram för kvalifikationer (U2011/3584/GV) inkomma med ett kompletterande underlag som förtydligar innebörden av de föreslagna beskrivningarna av vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att bli inplacerad på nivå 1-8 i referensramen samt de avgörande skillnaderna mellan nivåerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 september 2012.

Myndigheten ska, efter samråd med Statens skolverk, föreslå på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en kvalifikation enligt äldre bestämmelser, exempelvis kvalificerade yrkesutbildningar och utbildningar inom gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 2011, kan inplaceras i referensramen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november 2012.

Myndigheten ska ansvara för att utveckla nationella kvalitetskriterier, dvs. kriterier som måste uppfyllas om en kvalifikation ska få anslutas till den nationella referensramen. Vid fullgörandet av uppdraget ska myndigheten samråda med berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november 2012.

Regeringen avser att i samband med att referensramen fastställs besluta om en ny tidpunkt för redovisning av myndighetens uppdrag att styra kopplingen mellan den nationella och den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF) (U2011/6673/GV).

Myndigheten ska även fortlöpande rapportera till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet fortskrider.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:13

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan101 884
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)91 884
ap.3Utvecklingsmedel (ram)10 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

ap.3 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för insatser inom yrkeshögskolans verksamhetsområde.

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 664 406
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning (ram)1 664 406

Villkor för anslag 1:15

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning.

Anslagsposten får vidare belastas med bidrag enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken för de utbildningar som omfattas av övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Högst 350 000 kronor får användas för att främja inflytandet för studerande i utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.12 7573 %0
ap.33003 %0
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1182 470Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.112 900 0001 643 799784 045416 0222018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2012 för ramanslanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor 2013-2018.  Bemyndigandet för 2016-2018 avser enbart pilotutbildning.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 657
2012-02-257 657
2012-03-257 657
2012-04-257 657
2012-05-257 657
2012-06-257 657
2012-07-257 657
2012-08-257 657
2012-09-257 657
2012-10-257 657
2012-11-257 657
2012-12-257 657
Summa91 884
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättsliga avgifter
Uppdragsverksamhet2511000000
Offentligrättslig verksamhet
Uppdragsverksamhet25520010010000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Karin Edholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, polisenheten
Försvarsdepartementet, enheten för militär förmåga och insatser och enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet, enheten för landsbygdens tillväxt
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten och enheten för integration och urban utveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk